Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua ja vapaaehtoistyötä varten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua ja vapaaehtoistyötä varten

Direktiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka koskee kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua ja vapaaehtoistyötä varten.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2004/114/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) tavoitteisiin koulutuksen alalla kuuluu toimia sen puolesta, että Euroopasta tulee merkittävä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alan osaamiskeskus. Kolmansista maista EU:hun opiskelua varten saapuvien henkilöiden liikkuvuuden helpottaminen on keskeinen osa strategiaa, jolla pyritään lähentämään maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Direktiivissä määritellään maahantulomenettelyjä koskevat säännöt, kun kolmansien maiden kansalaiset haluavat päästä maahan ja oleskella jäsenvaltioiden alueella yli kolmen kuukauden ajan opiskelun, oppilasvaihdon, palkattoman harjoittelun tai vapaaehtoistyön vuoksi.

Siinä erotetaan neljä eri ryhmää, jotka saapuvat kolmansista maista:

 • opiskelijat
 • oppilaat
 • palkattomat harjoittelijat
 • vapaaehtoistyöntekijät.

Direktiiviä ei sovelleta seuraaviin henkilöryhmiin:

 • turvapaikanhakijat ja henkilöt, jotka saavat väliaikaista tai toissijaista suojelua
 • ne kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat unionin kansalaisen perheenjäseniä, sillä he hyötyvät välillisesti oikeudesta henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen
 • ne kolmansien maiden kansalaiset, joilla on direktiivin 2003/109/EY mukainen pitkään jäsenvaltiossa oleskelleen henkilön asema, joka antaa heille oikeuden oleskella muissa jäsenvaltioissa opiskelua tai ammatillisen koulutuksen hankkimista varten.

Maahantulon ja oleskelun edellytykset

Direktiivissä säädetään sitovista säännöistä, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa opiskelua varten. Jäsenvaltion saavat kuitenkin itse päättää, sovelletaanko kyseisiä säännöksiä oppilaisiin, vapaaehtoistyöntekijöihin ja palkattomiin harjoittelijoihin.

Edellytykset kolmansien maiden kansalaisten maahantulolle opiskelua varten ovat:

 • korkeakoulun hyväksyntä
 • riittävät varat toimeentuloa, opintoja ja paluumatkaa varten
 • riittävä taito siinä kielessä, jolla opetus opinto-ohjelmassa tapahtuu (joustava edellytys, jätetään jäsenvaltioiden harkittavaksi)
 • koulutuslaitoksen vaatimien ilmoittautumismaksujen tulee olla suoritettuna etukäteen (joustava edellytys, jätetään jäsenvaltioiden harkittavaksi).

Jos kolmannen maan kansalainen on hyväksytty opiskelijaksi johonkin jäsenvaltioon, direktiivin mukaan hänellä on oikeus oleskella myös jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Jotta kolmansien maiden kansalaiset eivät voisi käyttää opiskelija-asemaansa väärin pidentääkseen liiallisesti oleskeluaan Euroopan unionissa (EU), täydennysopintojen tulee olla riittävästi sidoksissa jo suoritettuihin opintoihin.

Keskiasteen opintoja suorittavien henkilöiden kohdalla ehdotus kattaa ainoastaan erityisjärjestöjen hallinnoimien vaihto-ohjelmien liikkuvuuden. On asetettu seuraavat edellytykset:

 • asianomainen jäsenvaltio määrittelee ikärajat
 • vaihto-oppilasjärjestön täytyy olla hyväksytty kyseisessä jäsenvaltiossa
 • vaihto-oppilasjärjestö on vastuussa oleskelu-, koulunkäynti-, terveydenhoito- ja paluukustannuksista
 • jäsenvaltiot voivat varata vaihto-ohjelmat sellaisille kolmansille maille, joissa on vaihto-ohjelmia niiden oppilaille ja asettaa tämän oleskeluluvan myöntämisen edellytykseksi.

Direktiivissä vahvistetaan seuraavat edellytykset kolmansista maista saapuville palkattomille harjoittelijoille:

 • henkilöllä täytyy olla riittävät varat toimeentuloaan, koulutustaan ja paluumatkaansa varten
 • harjoittelijan on jäsenvaltion niin vaatiessa seurattava perustason kielenopetusta, jotta hänellä olisi riittävä kielitaito harjoittelun suorittamiseen.

Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu sellaiset palkattomiksi harjoittelijoiksi ja vapaaehtoistyöntekijöiksi luokiteltavat kolmannen maan kansalaiset, joita kansallisen lainsäädännön mukaisesti pidetään työntekijöinä heidän toimintansa tai siitä saatavan korvauksen tai palkan perusteella.

Kolmansista maista saapuville vapaaehtoistyöntekijöille direktiivissä asetetaan seuraavat edellytykset:

 • asianomainen jäsenvaltio määrittelee ikärajat
 • on tarpeen tehdä sopimus, josta käyvät ilmi vapaaehtoistyöntekijän työtehtävät, hänen kyseisiin työtehtäviin perehdyttämiseensä liittyvät edellytykset, hänen työaikansa sekä varat, joilla katetaan hänen matka-, toimeentulo- ja majoituskulunsa
 • järjestö on vastuussa vapaaehtoistyöntekijän toimista sekä oleskelu-, terveydenhoito- ja paluukuluista hänen oleskelunsa ajan
 • vapaaehtoistyöntekijä tulee perehdyttää vastaanottavan jäsenvaltion kieleen, historiaan ja yhteiskuntaan (mikäli vastaanottava jäsenvaltio sitä erityisesti vaatii).

Oleskelulupien voimassaoloaika ja uusiminen

Oleskelulupien voimassaoloaika riippuu siitä, mihin ryhmään henkilö kuuluu:

 • opiskelijat: vähintään yhdeksi vuodeksi, ja se voidaan uusia, jos sen haltija täyttää edelleen vaaditut edellytykset. Jos opiskelijan seuraama opinto-ohjelma kestää alle vuoden, oleskelulupa kattaa opiskeluajan
 • oppilaat: lupa myönnetään enintään vuodeksi
 • palkattomat harjoittelijat: oleskelulupa myönnetään harjoitteluajaksi ja enintään vuoden ajaksi. Tämä lupa voidaan poikkeustapauksissa uudistaa yhden kerran ja vain siksi ajaksi, jonka harjoittelija tarvitsee jäsenvaltiossa tunnustetun ammattipätevyyden hankkimiseksi
 • vapaaehtoistyöntekijät: lupa myönnetään enintään vuodeksi. Jos asianomainen ohjelma kestää yli vuoden, voidaan oleskelulupa myöntää poikkeustapauksissa siten, että sen voimassaoloaika vastaa ohjelman kestoa.

Kolmansien maiden kansalaisten oikeudet

Direktiivissä myönnetään opiskelijoille oikeus työskennellä palkattuina työntekijöinä ja harjoittaa taloudellista toimintaa itsenäisinä ammatinharjoittajina. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin evätä työskentelyoikeuden kolmannen maan kansalaisen ensimmäisen opiskeluvuoden ajan.

Menettely ja avoimuus

Kaikkia myöntämis- ja peruuttamismenettelyjä koskevat seuraavat avoimuussäännöt:

 • päätös oleskeluluvasta on tehtävä ja annettava hakijalle tiedoksi määräajassa, joka ei häiritse kyseisten opintojen harjoittamista mutta joka on kuitenkin riittävä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävästi aikaa hakemuksen käsittelyyn
 • jos hakemuksen tueksi esitetyt tiedot ovat puutteelliset, hakemuksen käsittely voidaan keskeyttää ja toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja ne tarvitsevat
 • kielteisistä oleskelulupapäätöksistä tiedotetaan asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle. Tiedoksiannon yhteydessä hakijalle kerrotaan mahdollisuuksista muutoksenhakuun
 • jos oleskelulupahakemus hylätään tai direktiivin mukaisesti myönnetty oleskelulupa peruutetaan, asianomaisella henkilöllä on oltava oikeus hakea päätökseen muutosta kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta.

Direktiivissä säädetään mahdollisuudesta nopeutettuun oleskelulupien myöntämismenettelyyn opiskelijoiden ja vaihto-oppilaiden kohdalla, mikäli korkeakoulujen tai vaihto-oppilasjärjestöjen ja oleskelulupia myöntävän viranomaisen välillä on tehty sopimus.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2004/114/EY

12.1.2005

11.1.2007

EUVL L 375, 23.12.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä [UUDELLEENLAADITTU] ( COM(2013) 0151 final - 2013/0081 (COD)) [Ei julkaistu EUVL:ssä].

Direktiivien 2004/114/EY ja 2005/71/EY täytäntöönpanosta laaditut kertomukset osoittivat, että nykyiset säännöt eivät olleet selkeitä eivätkä riittävän sitovia tai yhdenmukaisia EU:n nykyisten rahoitusohjelmien tai Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kanssa. Komissio laati siten ehdotuksen, jonka tarkoituksena on korjata aikaisempien direktiivien puutteet sekä laajentaa soveltamisala kattamaan myös palkalliset harjoittelijat ja au pairina työskentelevät. Ehdotuksessa esitetään myös oppilaita ja vapaaehtoistyöntekijöitä koskevia sääntöjä.

Soveltamisalan laajentamisen lisäksi komissio ehdottaa pääasiassa seuraavaa:

 • parannuksia maahantulon edellytyksiin (kaikki maahantulon edellytykset täyttävälle hakijalle on myönnettävä oleskelulupa tai pitkäaikaista oleskelua varten myönnettävä viisumi), oikeudet (mm. EU:n sisäiseen liikkuvuuteen) sekä taattava menettelytakeet
 • oikeus etsiä töitä opintojen tai tutkimusprojektin päätyttyä

Viimeisin päivitys: 12.02.2014

Top