Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Petollisen toiminnan torjunnan yhteensovittamista käsittelevä EU:n komitea

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Petollisen toiminnan torjunnan yhteensovittamista käsittelevä EU:n komitea

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 94/140/EY petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta EU:ssa

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan petollisen toiminnan torjunnan yhteensovittamista käsittelevä neuvoa-antava komitea (Cocolaf), joka pyrkii luomaan yhteistyötä EU-maiden ja Euroopan komission välillä petosten* ennaltaehkäisyn ja niitä koskevien seuraamusmenettelyjen varmistamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Cocolafin puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komiteassa on kustakin EU-maasta kaksi edustajaa, joita voi avustaa kaksi toimivaltaisen kansallisen viranomaisen virkamiestä.
 • Jotta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 325 artiklassa tarkoitetun EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten kiinteän ja säännöllisen yhteistoiminnan järjestäminen olisi tehokkaampaa, komissio voi kuulla Cocolafia kaikissa seuraavia seikkoja koskevissa asioissa:
  • EU:n taloudellisia etuja vahingoittavan petollisen ja muun vilpillisen toiminnan ennaltaehkäisy ja seuraamusmenettelyt
  • EU-maiden keskinäinen tai niiden ja komission välinen yhteistyö EU:n taloudellisten etujen turvaamiseksi.
 • Cocolaf tukee Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF), jonka tehtävänä on tutkia korruptiota ja väärinkäytöksiä EU:n toimielimissä sekä EU:n talousarviota koskevia petoksia. Cocolaf täydentää myös Herkules III -ohjelmaa, josta rahoitetaan esimerkiksi EU-maiden, komission ja OLAFin välistä petostentorjuntayhteistyötä edistäviä hankkeita.
 • Cocolaf voi sopia komission kanssa tiettyjä aiheita käsittelevien työryhmien perustamisesta. Tähän mennessä on perustettu neljä ryhmää:
  • Petostentorjuntaa käsittelevä ryhmä: lisää EU-maiden asianomaisten kansallisten viranomaisten ja komission yhteistyötä petostentorjuntaa koskevien kokemusten ja parhaiden käytäntöjen avulla. Näihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat:
   • kokemukset petosriskinarvioinnista
   • havaittuja petollisia käytäntöjä koskevien tietojen vaihtaminen
   • kokemukset kansallisten tai alakohtaisten petostentorjuntastrategioiden, -politiikoiden tai -toimien laatimisesta ja toteuttamisesta.
  • Petollisten ja muiden vilpillisten toimien raportointia ja analysointia käsittelevä ryhmä: keskittyy tekemään raportoiduista tapauksista tilastollisia analyysejä ja keskustelemaan niistä sekä käsittelee muita SEUT-sopimuksen 325 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseen liittyviä asioita.
  • AFCOS-ryhmä (petostentorjunnan koordinointivirasto): jakaa OLAFin ja kansallisten viranomaisten tutkimusyhteistyötä koskevia kokemuksia ja parhaita käytäntöjä OLAFin tutkimuksista annetun asetuksen mukaisesti (asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013).
  • OLAFin petostentorjunnan tiedotusverkosto (OAFCN): kokoaa yhteen asianomaisten kansallisten viranomaisten ja OLAFin tiedottajia ja PR-henkilöstöä jakamaan mediastrategioita ja edistämään petosten ennaltaehkäisemistä ja estämistä koskevaa viestintää.
 • Komissio järjestää Cocolafin kokoukset ja huolehtii sen sihteeristön tehtävistä.

TAUSTAA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklassa EU-maiden edellytetään torjuvan petollista toimintaa EU:n tasolla samalla tavalla kuin ne suojaavat omia taloudellisia etujaan petolliselta menettelyltä. Komissio puolestaan vastaa EU:n talousarvion asianmukaisesta toteutuksesta. Näiden syiden vuoksi päätettiin perustaa komitea, joka käsittelee kaikkea EU:n talousarviota koskevaa petollista toimintaa.

* KESKEINEN TERMI

Petos: Laiton vilpillinen menettely, jonka tarkoituksena on saada taloudellista tai rikollista hyötyä.

ASIAKIRJA

Komission päätös 94/140/EY, annettu 23 päivänä helmikuuta 1994, petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EYVL L 61, 4.3.1994, s. 27–28)

Päätökseen 94/140/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 25.07.2016

Top