Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maastapoistamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen EU-maissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maastapoistamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen EU-maissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/40/EY EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään varmistamaan jonkin Euroopan unionin (EU) maan tekemän, toisessa EU-maassa olevaa EU:n ulkopuolisen maan kansalaista koskevan maastapoistamispäätöksen noudattaminen ja täytäntöönpano.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Maastapoistamispäätökset koskevat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia
  • jotka aiheuttavat vakavan ja todellisen uhan yleiselle järjestykselle tai kansalliselle turvallisuudelle
  • jotka on tuomittu rikoksesta, josta voidaan rangaista vähintään vuoden pituisella vapausrangaistuksella
  • joiden voidaan vakavin perustein tai vakuuttavien todisteiden nojalla otaksua syyllistyneen tällaisiin rikoksiin tai aikovan suorittaa niitä
  • jotka eivät noudata maahantuloa tai maassa oleskelua koskevia kansallisia sääntöjä.
 • Jos asianomaisella henkilöllä on voimassa oleva oleskelulupa, maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanevan maan on kuultava oleskeluluvan myöntänyttä maata.
 • Direktiiviä soveltavien EU-maiden on
  • kunnioitettava ihmisoikeuksia ja perusvapauksia
  • varmistettava asianomaisen henkilön mahdollisuus hakea muutosta maastapoistamispäätökseen
  • varmistettava henkilötietojen suoja ja tietoturva
  • käytettävä direktiivin täytäntöönpanossa kaikkia tarkoituksenmukaisia yhteistyö- ja tietojenvaihtomuotoja
  • tasattava keskenään mahdollisesti aiheutuvat kulut. Kulujen tasaamista koskevista järjestelyistä säädetään neuvoston päätöksessä 2004/191/EY.
 • Maastapoistamispäätöksen tehneen maan on toimitettava päätöksen täytäntöönpanevalle maalle viipymättä kaikki tarvittavat asiakirjat.
 • Päätöksen täytäntöönpanevan maan on varmistettava, ettei päätös ole ristiriidassa asiaa koskevien kansainvälisten tai kansallisten sääntöjen kanssa.
 • Direktiiviä ei sovelleta EU:n kansalaisten perheenjäseniin.
 • Neuvoston direktiivissä 2003/110/EC säädetään kauttakulkujärjestelyistä, jotka koskevat maassa laittomasti oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamista lentoteitse toisen EU-maan kautta.
 • Direktiivissä 2008/115/EY vahvistetaan yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamiseksi.
 • Asetuksessa (EU) N:o 604/2013 (Dublin III -asetus) säädetään turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan EU-maan määrittämisperusteet ja -menettelyt.
 • Syyskuussa 2005 Euroopan neuvosto antoi palauttamista koskevat 20 suuntaviivaa.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 2. kesäkuuta 2001 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 2. joulukuuta 2002 mennessä.

TAUSTAA

Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät kuulu passivapaaseen Schengen-alueeseen, ne soveltavat direktiiviä ja osallistuvat siinä säädettyihin järjestelyihin, samoin kuin Islanti ja Norja. Sen sijaan Tanska on jättäytynyt näiden järjestelyjen ulkopuolelle.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2001/40/EY, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta (EYVL L 149, 2.6.2001, s. 34–36)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2003/110/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, avunannosta kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapahtuvien palauttamistoimenpiteiden yhteydessä (EUVL L 321, 6.12.2003, s. 26–31)

Neuvoston päätös 2004/191/EY, tehty 23 päivänä helmikuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun direktiivin 2001/40/EY soveltamisesta aiheutuvan taloudellisen epätasapainon korvaamista koskevista perusteista ja käytännön järjestelyistä (EUVL L 60, 27.2.2004, s. 55–57)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98–107)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31–59)

Viimeisin päivitys: 09.01.2017

Top