Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Perikles-ohjelma (2002–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Perikles-ohjelma (2002–2013)

Perikles-ohjelma edistää kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten viranomaisten välistä yhteistyötä euron väärentämisen torjumiseksi. Toimenpiteisiin kuuluvat tietojenvaihto (seminaarit, työpajat, tapaamiset ja konferenssit), harjoittelujaksot, henkilövaihto sekä tekninen, tieteellinen ja operatiivinen tuki.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2001/923/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 2001, tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä perustetaan Perikles-ohjelma, jossa otetaan käyttöön rahanväärennyksen torjumisesta vastaaville viranomaisille tarkoitettuja koulutusta ja teknisiä tukitoimia. Ohjelma oli tarkoitus panna täytäntöön 1. tammikuuta 2002 ja 31. joulukuuta 2005 välisenä aikana, mutta sitä jatkettiin 31. joulukuuta 2013 saakka.

Ohjelmasta rahoitetaan seminaareja, harjoittelujaksoja, erityisten työryhmien toimintaa, henkilövaihtoa ja muunlaista toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä sellaisen henkilöstön valmiuksia, jonka toiminta liittyy yhtenäisvaluuttaan (poliisit, tulliviranomaiset, veroviranomaiset, kansallisten keskuspankkien ja rahapajojen edustajat, alaan erikoistuneet tuomarit ja lakimiehet sekä muut ammattiryhmät, joita asia koskee). Koulutuksen sisältö on monialaista ja monikansallista. Siinä otetaan huomioon turvallisuusnäkökohdat ja tietojen vaihto sekä tekninen ja tieteellinen apu.

Lisäksi komissio kaavailee tiettyjen alaan erikoistuneiden organisaatioiden aktiivista osallistumista ohjelman toteutukseen. Näitä ovat sen itsensä lisäksi muun muassa Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ), kansalliset setelien ja metallirahojen tutkimuskeskukset ja Euroopan teknis-tieteellinen keskus. Ohjelmaan voivat osallistua myös Europol, Interpol ja väärän rahan valmistamisen vastustamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (20. huhtikuuta 1929 allekirjoitetun Geneven yleissopimuksen) nojalla perustetut rahanväärennyksen estämisestä vastaavat keskustoimistot.

Ohjelmaan voivat tietyin edellytyksin osallistua ehdokasmaat ja kolmannet maat. Neuvosto on päätöksellä 2001/924/EY laajentanut Perikles-ohjelmaa koskemaan myös niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön.

Ohjelman yhteydessä toteutettavat hankkeet voivat olla lähtöisin jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta tai komissiolta. Jäsenvaltiot voivat esittää vuosittain yhden hankkeen, joka liittyy työkokouksiin, tapaamisiin tai seminaareihin. Valitessaan esitettyjä hankkeita komissio ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • hankkeen eurooppalainen ulottuvuus
  • yhdenmukaisuus ohjelman tavoitteiden kanssa
  • hankkeen suunnittelun, organisoinnin, esittelyn ja tavoitteiden laatu sekä sen kustannus-hyötysuhde
  • yhteensopivuus käynnissä olevien tai Euroopan unionin suunnittelemien hankkeiden kanssa.

Komissio vastaa hankkeiden arvioinnista ja toteutuksesta. Tätä tarkoitusta varten hankkeiden edunsaajien on toimitettava komissiolle loppukertomus.

Tammikuun 1. päivän 2007 ja joulukuun 31. päivän 2013 välisenä aikana ohjelman toteuttamiseen myönnetään 7 miljoonaa euroa.

Taustaa

Nizzan Eurooppa-neuvoston päätelmissä kehotetaan jäsenvaltioita päättämään tehokkaista toimenpiteistä euron suojaamiseksi väärennyksiltä mahdollisimman pian vuonna 2001. Euron suojaamisen vahvistamisesta rikosoikeudellisilla seuraamuksilla tehdyn neuvoston puitepäätöksen lisäksi annettiin asetus euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä. Komissio katsoo, että näitä toimia on täydennettävä edistämällä niiden ammattiryhmien kouluttamista, joita uuden valuutan käyttöönotto koskee.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Päätös 2001/923/EY

21.12.2001

-

EYVL L 339, 21.12.2001

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2006/75/EY

8.2.2006

-

EUVL L 36, 8.2.2006

Päätös 2006/76/EY

8.2.2006

-

EUVL L 36, 8.2.2006

Päätös 2006/849/EY

28.11.2006

-

EUVL L 330, 28.11.2006

Päätös 2006/850/EY

28.11.2006

-

EUVL L 330, 28.11.2006

Neuvoston päätökseen 2001/923/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 23 päivänä toukokuuta 2006, euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustetun Perikles-ohjelman toteutuksesta ja tuloksista, [KOM(2006) 243 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Perikles-ohjelma on suojannut euroa rahanväärennykseltä lisäämällä tietojenvaihtoa ja kehittämällä yhteistyötä. Koulutus ja tekninen apu ovat keskeisessä asemassa tähänastisten saavutusten vakiinnuttamisessa ja kehittämisessä. Kertomuksessa kehotetaan jatkamaan ohjelmaa vielä ainakin neljän vuoden ajan ja laittamaan pääpaino käytännön koulutukselle. Erityisesti olisi edistettävä henkilövaihtoa ja erityiskoulutusta.

Komission päätös 2005/37/EY, tehty 29 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta ja teknisten toimien koordinoinnista eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi [EUVL L 19, 21.1.2005]. Päätöksellä perustetaan komission yhteyteen Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin alaisuuteen Euroopan teknis-tieteellinen keskus (ETTK). ETTK analysoi ja luokittelee kaikki uudentyyppiset väärät metallirahat ja avustaa kansallisia väärien metallirahojen tutkimuskeskuksia sekä poliisiviranomaisia.

See also

  • Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF): Perikles (DE) (EN) (FR)‑ohjelma

Viimeisin päivitys 28.10.2011

Top