Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron suojaaminen väärentämiseltä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euron suojaaminen väärentämiseltä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2001/887/YOS euron suojaamisesta väärentämiseltä

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä pyritään varmistamaan, että euron väärennyksen tutkinnan yhteydessä väärennöksiksi epäillyt rahat tutkitaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti ja että tiedot jaetaan EU-maiden kesken.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

1. tammikuuta 2002 tapahtuneen euron käyttöönoton vuoksi tällä päätöksellä täydennettiin lukuisia olemassa olevia sääntöjä, joilla pyritään suojaamaan euroa väärentämiseltä. Näitä ovat

EU-maiden on huolehdittava, että euron väärennyksen tutkinnan yhteydessä väärennöksiksi epäiltyjen seteleiden tarvittavan asiantuntijatutkimuksen suorittaa kansallinen tutkimuskeskus (NAC) ja että väärennöksiksi epäillyille metallirahoille vastaavan tutkimuksen suorittaa kansallinen metallirahojen tutkimuskeskus (CNAC). EU-maiden on toimitettava näiden asiantuntijatutkimusten tulokset Europolille (Euroopan poliisivirasto).

EU-maiden euron väärennyksen ja siihen liittyvien rikosten tutkinnasta vastaavien kansallisten keskustoimistojen on toimitettava Europolille keskitetyt tiedot tutkinnastaan, mukaan lukien EU:n ulkopuolisista maista saamansa tiedot. Vähintään seuraavat tiedot on toimitettava:

  • asianomaisten henkilöiden tiedot;
  • rikosten kuvaus;
  • rikosten havaitsemisolosuhteet;
  • takavarikointitilanne;
  • yhteydet muihin tapauksiin.

Yhteistyössään euron väärennyksen ja siihen liittyvien rikosten tutkinnassa EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä Eurojustin tarjoamia palveluja.

Komission päätöksellä 2005/37/EY perustetaan Euroopan teknis-tieteellinen keskus, jonka tehtävänä on suojata eurometallirahoja väärennöksiltä. Se tutkii ja luokittelee väärennettyjä eurometallirahoja ja avustaa kansallisia viranomaisia.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 14. joulukuu 2001 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2001/887/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, euron suojaamisesta väärentämiseltä (EYVL L 329, 14.12.2001, s. 1–2)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä (EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6–10)

Asetukseen (EY) N:o 1338/2001 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission päätös 2005/37/EY, tehty 29 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta ja teknisten toimien koordinoinnista eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi (EUVL L 19, 21.1.2005, s. 73–74)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta (EUVL L 151, 21.5.2014, s. 1–8)

Viimeisin päivitys: 03.04.2017

Top