Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron väärennöksiltä suojaamista koskeva järjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euron väärennöksiltä suojaamista koskeva järjestelmä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EY) N:o 1338/2001 – euron suojaaminen väärennöksiltä

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan järjestelmä, jonka ansiosta Euroopan unionin (EU) maat voivat kerätä ja jakaa tietoa väärennetyistä seteleistä ja kolikoista keskenään, Euroopan keskuspankin (EKP), Euroopan komission, Euroopan poliisiviraston (Europolin) ja tarpeen vaatiessa myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1339/2001 laajennetaan asetuksen soveltamisalaa koskemaan niitä EU-maita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi.

Euron suojaamiseksi perustettavan järjestelmän pääpiirteet

  • EU-maiden viranomaiset (pääasiassa kansalliset keskuspankit) toimittavat systemaattisesti väärennettyjä euroseteleitä ja -kolikkoja koskevia teknisiä tietoja EKP:lle, joka vastaa niiden säilytyksestä ja käsittelystä.
  • EU-maiden viranomaisten on annettava kansallisten tutkimuskeskusten tutkia epäillyt seteliväärennökset ja metallirahojen tutkimuskeskusten tutkia epäillyt kolikot. Näiden elinten on lähetettävä kaikki uudentyyppiset epäillyt setelit EKP:lle ja kaikki uudentyyppiset epäillyt kolikot Euroopan teknis-tieteelliseen keskukseen(ETTK).
  • Luottolaitoksilla, muilla maksupalveluntarjoajilla ja muilla seteleitä ja kolikkoja yleisölle käsittelevillä ja jakelevilla laitoksilla on tiettyjä velvollisuuksia. EU-maiden on määrättävä tehokkaita, suhteellisia ja vakuuttavia seuraamuksia laitoksille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan.
  • Yhteistyö (muun muassa asetuksella (EU) N:o 331/2014 perustetun Pericles-ohjelman kautta) asianosaisten EU-maiden viranomaisten (erityisesti kansallisten keskusvirastojen, jotka on perustettu yleissopimuksen väärän rahan valmistamisen vastustamisesta nojalla), EKP:n, komission ja Europolin kanssa.
  • Euron väärennöstapauksia koskevien tietojen keskittäminen kansallisesti ja tietojen siirtäminen Europoliin.
  • Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen (kuten Interpolin) kanssa.

EU-maiden on toimitettava komissiolle ja EKP:lle luettelo viranomaisista, jotka maat ovat nimenneet toimivaltaisiksi viranomaisiksi väärennettyjen setelien ja kolikoiden tunnistamisessa.

Euroopan komissio perusti euroväärennösten torjunnan asiantuntijaryhmän, joka:

  • avustaa lainsäädäntöaloitteiden tai toimintapoliittisten aloitteiden valmistelussa sekä seteleiden että metallirahojen suojaamiseksi väärentämiseltä
  • tekee tiivistä yhteistyötä komission, EU-maiden, ETTK:n EKP:n ja Europolin kanssa,
  • vaihtaa tietoja ja määrittää hyviä käytäntöjä, jotka koskevat väärentämisen ehkäisemistä ja väärennettyjen rahojen torjumista sekä väärentämisen vaikutuksia,
  • tarjoaa komissiolle neuvontaa asetuksen (EY) N:o 1338/2001 ja Pericles-ohjelman täytäntöönpanemisessa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2002 alkaen. Sitä kuitenkin sovellettiin 4. heinäkuuta 2001 alkaen seteleihin ja metallirahoihin, joita ei ollut vielä laskettu liikkeeseen mutta jotka oli tarkoitus laskea liikkeeseen.

TAUSTAA

Ennen euron käyttöönottoa vuonna 2002 annetulla asetuksella (EY) N:o 1338/2001 pyritään suojaamaan euron seteleitä ja kolikkoja väärennöksiltä.

Se täydentää aikaisemmin tehtyjä päätöksiä:

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä (EUVL L 181, 4.7.2001, s. 6-10)

Asetukseen (EY) N:o 1338/2001 tehdyt peräkkäiset muutokset on yhdistetty alkuperäiseen asiakirjaan. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 1339/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutuksen laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi (EUVL L 181, 4.7.2001, s. 11)

Katso konsolidoitu toisinto

Neuvoston päätös 2001/887/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, euron suojaamisesta väärentämiseltä (EYVL L 329, 14.12.2001, s. 1–2)

Euroopan keskuspankin päätös 2001/912/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2001, tietyistä rahanväärennösten seurantajärjestelmän (CMS) käyttöä koskevista ehdoista (EKP/2001/11) (EYVL L 337, 20.12.2001, s. 49–51)

Neuvoston päätös 2003/861/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (EUVL L 325, 12.12.2003, s. 44)

Euroopan keskuspankin päätös 2010/597/EU, tehty 16 päivänä syyskuuta 2010, eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (EKP/2010/14) (EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1–20)

Katso konsolidoitu toisinto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1210/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, eurometallirahojen aitouden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelystä (EUVL L 339, 22.12.2010, s. 1–5)

Euroopan keskuspankin päätös 2013/211/EU, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2013, euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä (EKP/2013/10) (EUVL L 118, 30.4.2013, s. 37–42)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 331/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Pericles 2020 -ohjelma) sekä neuvoston päätösten 2001/923/EY, 2001/924/EY, 2006/75/EY, 2006/76/EY, 2006/849/EY ja 2006/850/EY kumoamisesta (EUVL L 103, 5.4.2014, s. 1–9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/62/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, euron ja muiden valuuttojen suojaamisesta rahanväärennykseltä rikosoikeuden keinoin ja neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS korvaamisesta (EUVL L 151, 21.5.2014, s. 1–8)

Euroopan poliisiviraston (Europol) ja Euroopan keskuspankin (EKP) välinen sopimus (EUVL C 123, 17.4.2015, s. 1–5)

Komission päätös, annettu 12 päivänä helmikuuta 2016, euroväärennösten torjunnan asiantuntijaryhmän perustamisesta (EUVL C 58, 13.2.2016, s. 5-7)

Viimeisin päivitys: 19.09.2016

Top