Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Järjestäytynyt rikollisuus: eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Järjestäytynyt rikollisuus: eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto

Tämän päätöksen tarkoituksena on edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rikollisuuden ehkäisemiseksi.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2001/427/YOS, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Vuonna 1996 järjestetyn Tukholman konferenssin jälkeen eurooppalaista strategiaa rikollisuuden torjumiseksi on määritelty monissa konferensseissa ja seminaareissa. Tampereella kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti jäsenvaltiot ovat tunnustaneet sen, että on välttämätöntä luoda rikollisuuden torjuntaa varten järjestelmä, jonka avulla voidaan vaihtaa tietoja, erilaisia kokemuksia, selvityksiä ja tutkimuksia rikollisuuden torjunnasta.

Päätöksellä on perustettu eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN). Torjunta käsittää kaiken toiminnan, jolla pyritään vähentämään rikollisuutta ja kansalaisten turvattomuuden tunnetta. Verkostolla on sihteeristö, ja se koostuu jokaisen jäsenvaltion nimeämistä yhteyspisteistä, joita on maksimissaan kolme maata kohden. Kunkin jäsenvaltion tulee varmistaa, että yhteyspisteissä hallitaan vähintään yhtä unionin muista virallisista kielistä, jotta pystyttäisiin takaamaan viestinnän toimivuus muiden jäsenvaltioiden yhteyspisteiden kanssa. Myös komissio nimeää oman yhteyspisteensä. Europol (EN) ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (EN) osallistuvat verkoston toimintaan niitä koskevissa asioissa.

Verkoston ensisijaiset tavoitteet ovat nuoriso-, kaupunki- ja huumausainerikollisuuden torjuminen (nämä prioriteetit asetti jo Eurooppa-neuvosto Tampereella).

Verkoston toiminnan tavoitteet ovat:

 • helpottaa yhteistyötä, yhteyksiä sekä tietojen ja kokemusten vaihtoa
 • analysoida tietoa nykyisistä rikollisuuden torjuntatoimista
 • määritellä pääasialliset yhteistyöalueet ja vastata vuosittaisen palkinnon jakamisesta rikollisuuden torjunnan alalla
 • järjestää seminaareja, konferensseja ja tapaamisia
 • kehittää yhteistyötä hakijamaiden kanssa
 • antaa neuvostolle vuosittain toimintakertomus.

Verkosto kehittää toimintaansa yhteistyössä rikollisuuden torjunnasta vastaavien elinten ja valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa. Lisäksi se perustaa Internet-sivuston.

Verkosto kokoontuu neuvoston puheenjohtajana toimivan jäsenvaltion kutsusta vähintään kerran puolessa vuodessa. Ensimmäinen kokous pidettiin 28. elokuuta 2001.

Komissio huolehtii verkoston sihteeristön tehtävistä. Sihteeristö huolehtii verkoston päivittäisestä toiminnasta ja ylläpitää Internet-sivustoa.

Neuvosto varmistaa, että verkoston toimintaa arvioidaan kolme vuotta päätöksen täytäntöönpanon jälkeen.

Päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2001/427/YOS

28.5.2001

-

EUVL L 153, 8.6.2001

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Verkosto esittää joka vuosi neuvostolle toimintakertomuksen ja esittelee seuraavan vuoden työohjelmansa painopistealueet.

Eurooppalainen rikostentorjuntaverkosto - vuosikertomus 2005 (EN).

Vuonna 2005 toteutettiin viisi päätavoitetta:

 • verkoston uudelleenjärjestely
 • verkkosivuston (EN) kehittäminen; Yhdistynyt kuningaskunta hallinnoi sivustoa vuoteen 2008 asti
 • verkoston tukipalvelujen tehokkaampi hyödyntäminen (erityisesti verkoston sihteerin viran perustaminen)
 • seitsemään toimintalinjaan perustuvan työohjelman luominen
 • rikoksentorjunnan parhaiden käytäntöjen keräämiseen käytettävän tietokannan perustaminen.

Tavoitteet vuodelle 2006 sisällytettiin tähän raporttiin, jotta seuraavassa raportissa voitaisiin arvioida paremmin saavutettuja tuloksia.

Eurooppalainen rikostentorjuntaverkosto - vuosikertomus 2004

Vuoden 2004 aikana verkoston kansalliset edustajat tapasivat neljä kertaa. Raportissa esitetään tilannekatsaus verkoston kolmen alaryhmän työhön:

 • rikollisuus ja uhriksi joutuminen (raportti rikollisuuden suuntauksista unionissa)
 • kansainvälinen vertaileva analyysi ("international bechmarking")
 • nuorisorikollisuus.

Eurooppalainen rikostentorjuntaverkosto - vuosikertomus 2003

Eurooppalaisen rikostentorjuntaverkoston vuosikertomus 2003 käsittelee mm. seuraavia aiheita:

 • yleiskatsaus toimielimiin ja organisaatioihin liittyviin kysymyksiin
 • verkoston konkreettiset toimenpiteet: tiettyjen tavoitteiden ja aloitteiden tai konkreettisten toimien toteuttaminen toisen toimintakauden aikana
 • lupaava kehitys Euroopan unionin rikostentorjuntapolitiikassa
 • tarpeet, jotka on havaittu unionin tasolla tapahtuvassa rikostentorjunnan alalla tehtävässä yhteistyössä
 • verkoston 24. helmikuuta 2003 hyväksymä toinen työohjelma (2003-2004)
 • verkoston tulevaisuudennäkymät ja prosessin aikana kohdatut ongelmat.

Eurooppalainen rikostentorjuntaverkosto - vuosikertomus 2002

Raportin mukaan vuoden 2002 merkittäviä tapahtumia olivat verkoston Internet-sivuston avaaminen, konferenssi Aalborgissa Tanskassa ja järjestelmän luominen parhaiden käytäntöjen jakamista varten. Vuoden 2002 loppuun mennessä kaikki jäsenvaltiot olivat nimittäneet verkostolle kansalliset edustajansa. Täysistuntojen lisäksi vuoden aikana on järjestetty jäsenvaltioiden aloitteesta myös epävirallisia kokouksia, joissa kehitettiin konkreettisia toimenpiteitä etenkin kännykkävarkauksia vastaan, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edistämiseksi rikostentorjunnassa ja nuorisorikollisuuden torjumiseksi.

Vuoden 2003-2004 toimintasuunnitelman mukaan verkosto aikoo antaa lisää raportteja saataville elektronisesti ja järjestää konferenssin joka vuoden lopussa.

Eurooppalaisen rikostentorjuntaverkoston ensimmäinen vuosikertomus (kesä-joulukuu 2001) Vuonna 2001 toteutettiin mm.

 • ensimmäiset toimenpiteet verkoston Internet-sivuston luomiseksi. Sivustolla välitetään tietoa rikollisuudesta ja sen torjunnasta Euroopan Unionin jäsenvaltioissa.
 • konferenssi tietojen vaihtamiseksi parhaista käytännöistä 7-8. lokakuuta 2003 Aalborgissa
 • alustava työ jäsenvaltioiden rikollisuutta, rikosoikeutta ja rikoksen uhriksi joutumista koskevien tietojen vertailukelpoisuuden parantamiseksi
 • sekä ensimmäiset toimenpiteet, joilla pyritään tekemään yhteistyötä muiden EU:n toimielimien kanssa tällä alalla.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Rikoksentorjunta Euroopan unionissa" [KOM(2004) 165 lopullinen].

Neuvoston päätös 2002/630/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevasta puiteohjelmasta (AGIS ) [EYVL L 203, 1.8.2002].

Neuvoston päätös 2001/515/YOS, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2001, kannustus-, vaihto-, koulutus- ja yhteistyöohjelman perustamisesta rikollisuuden ehkäisemiseksi (Hippokrates (es de en fr)) [EYVL L 186, 7.7.2001].

Viimeisin päivitys 20.03.2007

Top