Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Todisteiden vastaanottaminen siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Todisteiden vastaanottaminen siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

Asetuksen tavoitteena on parantaa, selkiyttää ja nopeuttaa jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä yhteistyötä niiden vastaanottaessa todisteita siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa.

TIIVISTELMÄ

Asetus helpottaa todisteiden vastaanottamista toisessa jäsenvaltiossa. Sitä voidaan soveltaa siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin, kun jonkin jäsenvaltion tuomioistuin pyytää

 • toisen jäsenvaltion tuomioistuinta ottamaan vastaan todisteita
 • saada lupaa ottaa itse vastaan todisteita toisessa jäsenvaltiossa.

Pyyntö voidaan esittää sellaisten todisteiden saamiseksi, jotka on tarkoitettu käytettäviksi aloitetussa tai aiotussa oikeudenkäynnissä.

Asetusta ei sovelleta Tanskassa.

Pyyntöjen toimittaminen suoraan tuomioistuimelta toiselle

Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo tuomioistuimista, joilla on toimivalta ottaa vastaan todisteita, ja ilmoitettava tuomioistuinten alueellinen ja/tai erityistoimivalta. Tuomioistuin, jossa oikeudenkäynti on aloitettu tai aiotaan aloittaa (pyynnön esittänyt tuomioistuin), esittää pyynnöt suoraan sen jäsenvaltion tuomioistuimelle, joka vastaanottaa todisteet (pyynnön vastaanottanut tuomioistuin).

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen, jonka tehtävänä on

 • antaa tietoja tuomioistuimille
 • etsii ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa esiintyä pyynnön toimittamisen yhteydessä
 • toimittaa poikkeustapauksissa ulkomaiselta tuomioistuimelta tulleen pyynnön edelleen toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Pyynnön muoto ja sisältö

Pyyntö on esitettävä asetuksessa säädetyillä vakiolomakkeilla, ja siitä on ehdottomasti käytävä ilmi sellaiset tiedot kuin asianosaisten nimet ja osoitteet, oikeudenkäynnin laatu ja kohde, kuvaus pyydetystä todisteiden vastaanottamisesta jne.

Asetuksen mukaan pyyntö on toimitettava sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa pyynnön vastaanottava tuomioistuin sijaitsee, tai millä tahansa muulla kielellä, jonka pyynnön vastaanottava jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

Pyynnön täyttäminen

Pyyntö täytetään sen vastaanottavan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä noudattaen. Pyyntö on täytettävä 90 päivän kuluessa sen saamisesta.

Pyyntö voidaan evätä vain seuraavissa tapauksissa:

 • pyyntö ei kuulu asetuksen soveltamisalaan (se ei koske siviili- tai kauppaoikeudellista vaan esim. rikosoikeudellista asiaa)
 • pyynnön täyttäminen ei kuulu oikeuslaitoksen toimivaltaan
 • pyyntö on puutteellinen
 • henkilön kuulemista koskevassa pyynnössä asianomainen henkilö vetoaa oikeuteen kieltäytyä todistamasta tai todistamiskieltoon
 • asiantuntijan käytöstä aiheutuvia kuluja varten ei ole asetettu vakuutta tai suoritettu ennakkomaksua.

Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin ilmoittaa pyynnön epäämisestä pyynnön esittäneelle tuomioistuimelle 60 päivän kuluessa pyynnön saamisesta.

Pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajilla on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos se on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan mahdollista. Läsnä voivat olla myös asianosaiset tai tarvittaessa heidän edustajansa.

Asetuksella ei estetä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai tekemästä kahden tai usean jäsenvaltion välisiä sopimuksia, joilla pyritään nopeuttamaan ja selkiyttämään todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen käsittelemistä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 1206/2001

1.7.2001

-

EYVL L 174, 27.6.2001

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 soveltamisesta [ KOM(2007) 769 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission mukaan asetuksen kaksi päätavoitetta (jäsenvaltioiden välisen yhteistyön yksinkertaistaminen ja todisteiden vastaanottamisen nopeuttaminen) on saavutettu tyydyttävästi. Asetuksen toimivuuden parantamiseksi on kuitenkin toteutettava tiettyjä toimenpiteitä. Niitä ovat muun muassa

 • asetusta koskevan tuntemuksen lisääminen oikeusalalla toimivien keskuudessa
 • välttämättömien toimenpiteiden toteuttaminen, jotta pyyntöjen täyttämiselle vahvistettua 90 päivän määräaikaa noudatetaan
 • uusien teknologioiden – erityisesti videokokousten – tehokkaampi hyödyntäminen.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan [ COM(2013) 452 final - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Tämän ehdotuksen tavoitteena on myöntää komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, kun ne liittyvät viiteen oikeusalan asetukseen, joissa asetus (EY) N:o 1206/2001 korvaa tällä hetkellä sovellettavan asetuksen valvontamenettelyllä.

Viimeisin päivitys 01.04.2014

Top