Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilapäisen suojelun antaminen siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tilapäisen suojelun antaminen siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/55/EY – vaatimukset tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa ja toimenpiteet jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Sillä perustetaan järjestelmä niitä joukoittaisen maahantulon tilanteita varten, joissa EU:hun saapuu muiden maiden kansalaisia, jotka eivät voi palata kotimaahansa erityisesti sodan, väkivallan tai ihmisoikeusloukkausten takia.
 • Sillä annetaan välitöntä tilapäistä suojelua kyseisille siirtymään joutuneille henkilöille.
 • Sillä edistetään näiden henkilöiden vastaanottamisesta EU-maille aiheutuvien rasitusten tasapuolista jakautumista. Siinä ei kuitenkaan velvoiteta jakamaan turvapaikanhakijoita eri EU-maihin.
 • Tanskaei osallistu direktiivin soveltamiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tilapäisen suojelun toteuttaminen

 • Tilapäisen suojelun toteuttaminen perustuu kaikissa EU-maissa neuvoston päätökseen, jossa todetaan siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittainen maahantulo EU:hun ja ilmoitetaan suojelua tarvitsevat ihmisryhmät.
 • Suojelun kesto on yksi vuosi. Sen voimassaoloa voidaan pidentää enintään kahdella vuodella.
 • Suojelu voi päättyä, jos neuvosto katsoo, että henkilön on turvallista palata kotimaahansa.
 • EU-maiden on varmistettava, että siirtymään joutuneet henkilöt palaavat kotimaahan vapaaehtoisesti.

Henkilöltä voidaan evätä tilapäinen suojelu.

Tämä koskee henkilöitä

 • joita epäillään
  • rikoksesta rauhaa vastaan*
  • sotarikoksesta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan
  • vakavasta ei-poliittisesta rikoksesta
 • jotka syyllistyvät Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin
 • jotka ovat vaaraksi turvallisuudelle vastaanottavassa EU-maassa.

Tilapäisen suojelun vaikutukset

EU-maiden on annettava tilapäistä suojelua saaneille henkilöille oleskelulupa.

Se on voimassa koko tilapäisen suojelun ajan.

Tilapäistä suojelua saaneilla henkilöillä on oikeus

 • työskennellä toisen palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana
 • osallistua aikuiskoulutukseen tai ammattikoulutukseen ja hankkia työkokemusta
 • asianmukaiseen majoitukseen
 • sosiaalipalveluihin sekä taloudelliseen apuun ja sairaanhoitoon.

Alle 18-vuotiailla on lisäksi oikeus hakeutua koulutukseen samoin edellytyksin kuin vastaanottavan EU-maan kansalaisten.

Jos osa perheenjäsenistä saa tilapäistä suojelua eri EU-maissa tai ei vielä ole saapunut EU:n alueelle, perheellä on oltava oikeus sen jäsenten yhdistämiseen samassa EU-maassa.

Nämä säännöt ovat yhdenmukaiset niiden kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevien EU:n sääntöjen kanssa, joista on säädetty direktiivissä 2013/33/EU.

Turvapaikkahakemukset

Tilapäistä suojelua saavien henkilöiden on voitava jättää turvapaikkahakemus. Henkilön vastaanottava EU-maa vastaa hakemuksen käsittelystä.

Maat voivat kuitenkin päättää, ettei henkilö voi samanaikaisesti olla sekä tilapäistä suojelua saavan henkilön että turvapaikanhakijan asemassa.

Maat voivat näin vähentää turvapaikkajärjestelmäänsä kohdistuvaa kuormitusta antamalla tilapäistä suojelua ja lykkäämällä turvapaikkahakemusten käsittelyä.

Direktiivissä 2013/32/EU säädetään kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset EU:n säännöt.

Tilapäisen suojelun päättyminen

 • Suojelun aikana tai tilapäisen suojelun päätyttyä EU-maiden on toteutettava toimia, jotka mahdollistavat suojelua saavan henkilön vapaaehtoisen paluun.
 • Maiden on varmistettava, että mahdollinen palauttaminen tapahtuu ihmisarvoa kunnioittaen ja ettei ole olemassa pakottavia humanitaarisia syitä, jotka tekisivät paluun mahdottomaksi.
  • Henkilöitä, jotka eivät terveyssyistä voi matkustaa, ei voida palauttaa ennen heidän terveydentilansa kohentumista.
  • Perheet, joiden alaikäiset lapset käyvät koulua, voivat jäädä maahan lukukauden loppuun saakka.

Hallinnollinen tuki

Direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä rahoitetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Jos siirtymään joutuneiden henkilöiden määrä ylittää EU-maan ilmoittaman vastaanottovalmiuden, neuvosto toteuttaa asianmukaiset toimet ja suosittelee erityisesti lisätuen antamista asianomaisille maille.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 7. elokuuta 2001 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 2002 mennessä.

Direktiivissä säädettyä järjestelmää ei ole vielä käynnistetty.

TAUSTAA

Lisätietoa sekä direktiivistä vuonna 2016 tehty yksityiskohtainen tutkimus, ks.

* KESKEINEN TERMI

Rikos rauhaa vastaan: kansainvälisen oikeuden mukaan hyökkäyssodan tai kansainvälisiä yleissopimuksia tai muita sopimuksia rikkovan sodan suunnittelu, valmistelu, käynnistäminen ja käyminen tai osallistuminen jonkin edellä mainitun teon toteuttamista koskevaan yhteiseen suunnitelmaan tai salahankkeeseen.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2001/55/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi (EYVL L 212, 7.8.2001, s. 12–23)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60–95)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96–116)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 514/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112–142)

Viimeisin päivitys: 28.03.2017

Top