Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Syrjinnän torjumista koskeva toimintaohjelma (2001–2006)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Syrjinnän torjumista koskeva toimintaohjelma (2001–2006)

Päätöksellä perustetaan toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimia syrjinnän eri muotojen torjumiseksi. Vuoden 2007 alussa tämä ohjelma korvattiin PROGRESS-yhteisöohjelmalla.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2000/750/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2000, syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta (vuosiksi 2001–2006).

TIIVISTELMÄ

Ohjelman tavoitteena oli kannustaa käytännön toimiin syrjinnän torjumiseksi ja täydentää Euroopan unionin (EU) ja jäsenvaltioiden etenkin lainsäädännön vahvistamiseksi toteuttamia toimia. Henkilö tai ryhmä joutuu syrjinnän kohteeksi, jos häntä tai sitä kohdellaan muita huonommin perustamissopimuksessa mainittujen syiden vuoksi (rotu, uskonto, vammaisuus, ikä, sukupuolinen suuntautuminen jne.) tai jos puolueettomalta vaikuttavan säännöksen soveltaminen asettaa henkilön tai ryhmän epäedulliseen asemaan mainittujen syiden vuoksi.

EU:n tarkoituksena on erityisesti

Toimet ja välineet

EU tuki ohjelmalla seuraavia valtioiden välisiä toimia:

  • syrjintään liittyvien tekijöiden analysointi (tilastotietojen keruu, tutkimukset, toiminnan tehokkuutta ja tulosten levitystä koskeva arviointi);
  • rajat ylittävä yhteistyö kohteena olevien toimijoiden välillä ja Euroopan laajuisten kansalaisjärjestöverkostojen perustaminen;
  • syrjinnän vastaisen toiminnan eurooppalaista ulottuvuutta koskevan tietämyksen lisääminen.

Toimet toteutettiin komission, jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskuntaa edustavien kumppaneiden aktiivisen yhteistyön avulla. Komissio järjesti säännöllisiä tapaamisia kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten kanssa näkemysten vaihtamiseksi ohjelman suunnittelusta, täytäntöönpanosta ja seurannasta.

Komissiota avusti ohjelman yleisiin suuntaviivoihin, talousarvioon ja vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan liittyvissä asioissa neuvoa-antava komitea, joka muodostui jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana oli komission edustaja.

Komission tehtävänä oli varmistaa, että syrjinnän vastainen toiminta sovitettiin yhteen tutkimukseen, työllisyyteen, naisten ja miesten tasa-arvoon, sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen, nuorisopolitiikkaan sekä yhteisön ulkosuhteisiin liittyvien muiden unionin politiikkojen, välineiden ja toimien kanssa. Se varmisti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ohjelmaan kuuluvien toimien sekä rakennerahastojen ja yhteisön EQUAL-aloitteen mukaisten toimien välisen yhdenmukaisuuden.

Euroopan vapaakauppaliiton ja Euroopan talousalueen maat sekä jäsenyyttä hakeneet maat pystyivät halutessaan osallistumaan ohjelmaan.

Määrärahat vuosiksi 2001–2006 olivat 98,4 miljoonaa euroa.

Tausta

Amsterdamin sopimuksen voimaantulon jälkeen EU voi perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisesti toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ”sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän” torjumiseksi.

Yhteisön tasolla on toteutettu toimia naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi 1970-luvulta lähtien. Komissio ehdottikin tältä alalta saatujen sekä lainsäädäntöön että käytäntöön liittyvien kokemusten perusteella sellaisen laajemman syrjinnän torjumista koskevan toimintaohjelman hyväksymistä, jossa käsiteltäisiin kaikkia perustamissopimuksessa mainittuja syrjintäperusteita, sukupuolista syrjintää lukuun ottamatta, koska sitä varten on olemassa omia erityistoimia.

Ohjelma pohjautui erilaisiin aloitteisiin, joiden tarkoituksena oli vahvistaa yhteiset periaatteet syrjinnän torjumisen alalla. Se korvattiin vuoden 2007 alusta PROGRESS-yhteisöohjelmalla. Tiedonannossa [KOM(1999)564 lopullinen] määritellään yhteisön toiminnan yleinen kehys. Siihen liittyy toimintaohjelman lisäksi myös lainsäädäntöä koskeva osio, joka käsittää kaksi yhdenvertaisesta kohtelusta annettua direktiiviä: rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattomasta (es de en fr) yhdenvertaisesta kohtelusta annettu direktiivi ja yhdenvertaisesta kohtelusta työssä ja ammatissa annettu direktiivi.

Viitteet

Säädös

Voimaantulopäivä – Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös (EY) N:o 750/2000

2.12.2000–31.12.2006

1.1.2001

EYVL L 303, 2.12.2000

Viimeisin päivitys 30.05.2008

Top