Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Huumausaineiden torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma (2000-2004)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Huumausaineiden torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma (2000-2004)

Huumausaineiden väärinkäytön ja huumekaupan torjumiseen tähtäävä eurooppalainen toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyön tehostamiseksi kansallisella ja Euroopan tasolla. Toimintasuunnitelman avulla komissio on vahvistanut yleiset suuntaviivat Euroopan unionin toimille huumausaineiden ja niiden väärinkäytön torjumiseksi.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, huumausaineiden torjuntaa koskevasta Euroopan unionin toimintasuunnitelmasta (2000-2004) [(KOM(1999) 239 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä)].

YHTEENVETO

Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat tehostaneet yhteistyötään huumeriippuvuuden ja huumekaupan torjumiseksi 1980-luvun puolivälistä lähtien. Eurooppa-neuvosto on vuodesta 1990 hyväksynyt kokouksissaan suunnitelmia ja toimintaohjelmia, joilla ongelmaan on pyritty löytämään kokonaisvaltainen ratkaisu. Neuvostoa, komissiota ja Euroopan parlamenttia pyydettiin Cardiffin Eurooppa-neuvoston (kesäkuu 1998) ja Wienin Eurooppa-neuvoston (joulukuu 1998) päätelmissä kehittämään uusi laaja suunnitelma kauden 1995-1999 (es de en fr) strategiaa seuraavaksi huumausaineiden torjuntastrategiaksi. Komission tiedonannossa vastataan pyyntöön esittelemällä huumausaineiden käytön ja kaupan viimeaikaiset suuntaukset Euroopan unionissa (EU) sekä laatimalla suuntaviivat, joita huumausaineiden vastaisessa unionin toiminnassa olisi noudatettava seuraavien viiden vuoden aikana.

Huumeilmiö tunnetaan nykyisin entistä paremmin Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin huumeyksikön (es de en fr) (joka on korvattu 1. heinäkuuta 1999 lähtien Euroopan poliisivirastolla - Europol) perustamisen ansiosta. Nämä elimet ovat myös helpottaneet jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tiedonkeruun ja tietojenvaihdon alalla.

Huumeiden käyttöä ja kauppaa koskevia suuntauksia voidaan kuvailla kyseisten elinten vuonna 1998 toimittamien tietojen pohjalta. EU:n yleisimmän huumausaineen kannabiksen käyttö on vakiintunut, mutta amfetamiinin käyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö lisääntyvät. Erilaisten huumausaineiden kaupassa käytetyt reitit tunnetaan hyvin. Keski- ja Itä-Euroopan maat ja Balkanin maat toimivat usein reittien risteyskohtina (heroiini, kokaiini, kannabis). EU:ssa valmistetaan myös paljon synteettisiä huumausaineita.

Komission esittämässä toimintasuunnitelmassa suositellaan kokonaisvaltaista, monialaista ja yhdennettyä strategiaa, jotta huumeiden torjunta olisi tehokasta. Huumeongelmaan liittyvät yhteiskunnalliset ja terveydelliset näkökohdat samoin kuin huumeiden väärinkäytön, nuorisorikollisuuden ja rikosten väliset yhteydet on otettava huomioon. Tasapainoinen lähestymistapa kysynnän ja tarjonnan vähentämisen välillä on siis tarpeen. Huumeiden tuotannon vähentäminen edellyttää lisäksi tuottaja- ja kuluttajamaiden välistä kumppanuutta, jonka avulla tuetaan tuottajamaiden yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä.

Komissio toivoo, että huumeiden vastaisia EU:n toimia, politiikkoja ja strategioita arvioitaisiin järjestelmällisemmin myös riippumattomien asiantuntijoiden toimesta. Komissio aikookin teettää tulevan toimintaohjelman väliarvioinnin. Tilannetta voidaan tarkkailla ja unionin toimintaa mukauttaa myös EMCDDA:n toimittamien huumausaineiden väärinkäyttöä koskevien tietojen ja Europolin toimittamien huumausaineiden kauppaa koskevien tietojen valossa.

Kautta 2000-2004 koskevassa suunnitelmassa määritellään joitakin painopistealueita:

 • kannabiksen, amfetamiinin ja ekstaasin väärinkäytön ja tuotannon vastainen toiminta
 • kaupunkirikollisuuden ja erityisesti nuorisorikollisuuden torjuntaan keskittyvien yhdennettyjen hankkeiden kehittäminen
 • terveydelliset toimet (hepatiitti), sosiaalisen syrjäytymisen estäminen ja rikosoikeudelliset toimet
 • unionin laajentumisen valmistelu, jonka yhteydessä hakijavaltiot osallistuvat huumeiden väärinkäytön vastaiseen EMCDDA:n ja EU:n toimintaan ja Phare-ohjelman puitteissa toteutettuihin toimiin.

Amsterdamin sopimus luo uuden oikeudellisen kehyksen näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiselle. EY:n perustamissopimuksen uudessa 152 artiklassa vaaditaan, että kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä otetaan huomioon terveyden suojelu. Lisäksi huumausaineet mainitaan ensisijaisena yhteisön toiminta-alana kansanterveyden alalla. Se on painopistealana myös oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyössä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osasto), jossa on tarkoitus soveltaa kolmea menetelmää:

 • jäsenvaltioiden poliisi- ja tulliviranomaisten yhteistyö suoraan ja Europolin johdolla
 • oikeudellinen yhteistyö
 • tarvittaessa rikosasioita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen.

Kansainvälisessä yhteistyössä huumausaineiden torjunta on edelleen tärkeä ala, mutta uusia välineitä ei ole suunnitteilla. Monenvälistä ja kahdenvälistä toimintaa jatketaan.

Toimintasuunnitelmalle on asetettu viisi yleistä tavoitetta:

 • varmistaa, että huumausaineiden vastainen toiminta säilyy tärkeänä painopistealueena EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa
 • jatkaa yhdennettyä ja tasapainoista lähestymistapaa, jolla pyritään samanaikaisesti vähentämään tarjontaa ja kysyntää
 • varmistaa tiedon käsittely EMCDDA:n ja Europolin avulla
 • edistää kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien välityksellä
 • saada käyttöön riittävät resurssit.

Lisäksi on määritelty viisi erityistavoitetta:

 • Informaatio:Kokonaisvaltaisen strategian laatimiseen tarvitaan luotettavia tietoja, joiden avulla voidaan arvioida säännöllisesti huumausaineiden käytön laajuutta ja luonnetta (EMCDDA:n REITOX-tietoverkko, EMCDDA:n ja Eurostatin välinen yhteistyö), sekä tutkimuksista ja aikaisempien ohjelmien arvioinnista saatuja tietoja.
 • Kysynnän vähentäminen:Tavoitteena on vähentää alle 18-vuotiaiden huumeidenkäyttöä ja huumausaineiden aiheuttamia kuolemantapauksia viiden vuoden aikana. Se edellyttää toimia kansanterveyden, koulutuksen ja tiedotuksen aloilla (tiedotuskampanjat kouluissa). Lisäksi viidennessä puiteohjelmassa on tehtävä tutkimusta, joka lisää tietoa huumeiden väärinkäyttöön liittyvistä tekijöistä ja sen terveydellisistä ja sosiaalisista vaikutuksista ja jonka avulla voidaan kehittää tehokkaampia hoitoja. Muita tärkeitä tutkimusaloja ovat huumeiden vaikutukset ajokykyyn ja doping-aineiden käyttö urheilussa.
 • Narkoottisten ja psykotrooppisten aineiden kaupan vähentäminen:Jotta lähtöaineiden ja psykotrooppisten aineiden kulkeutumista rikolliseen käyttöön voidaan valvoa tehokkaasti, valvonnassa on keskityttävä tiettyihin kemikaaleihin. Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1988 yleissopimuksessa on yksilöity 22 ainetta. Muista aineista on laadittava "erityisiä seurantaluetteloita" yhteistyössä teollisuuden kanssa.Komissio aikoo laajentaa rahanpesua koskevan vuonna 1991 annetun direktiivin soveltamisalaa. Myös Phare- ja TACIS-ohjelmissa on toteutettu tähän liittyviä kansainvälisiä toimia.Uuden teknologian, erityisesti Internetin, käytön on oltava turvallisempaa (toimintasuunnitelma hyväksyttiin tammikuussa 1999). Vastuu syyttämisestä ja rankaisemisesta on kansallisilla viranomaisilla, mutta ne voivat saada Europolilta apua.Synteettisiin huumausaineisiin kiinnitetään erityistä huomiota lainsäädännön keinoin sekä tekemällä käytännön yhteistyötä unionissa ja kansainvälisellä tasolla.Myös vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta koskevassa toimintasuunnitelmassa on määritelty useita lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä.
 • Kansainvälisen tason toiminta:Toimintaa toteutetaan kansallisten ja/tai alueellisten suunnitelmien pohjalta noudattaen tiettyjä periaatteita, joita ovat esimerkiksi jaettu vastuu, huumausaineiden torjunnan sisällyttäminen yleisiin kehittämistoimiin ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tärkeimmät kohdealueet ovat jäsenyyttä hakeneet maat, Latinalainen Amerikka, Karibia ja Keski-Aasia (Taka-Kaukasia mukaan luettuna), Välimeren maat (erityisesti Marokko), Afrikka ja Aasia (Kiina mukaan luettuna). Teollisuusmaiden kanssa ja kansainvälisillä areenoilla (esimerkiksi G8) tehtävän yhteistyön lujittamisen tarkoituksena on edistää vuoropuhelua ja toteuttaa yhdennettyjä ja/tai alueellisia politiikkoja ja ohjelmia. Yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen huumeiden valvontaohjelman (UNDCP) kaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa on kehitettävä edelleen.
 • Koordinointi:Huumeilmiö liittyy moniin eri aloihin, ja sen torjunnalle on useita oikeudellisia perustoja. Komission mielestä koordinointi on olennaisen tärkeää, ja kaikkien EU:n toimielinten ja sen alaisten elinten olisi osallistuttava siihen erityisesti huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvien kysymysten osalta.

Liitteinä ovat kauden 1995-1999 toimintasuunnitelman arviointi, taulukko kysynnän vähentämisen nykyisistä suuntauksista, katsaus lainsäädännön ja toimintatapojen kehitykseen ja luettelo budjettikohdista, joiden nojalla voidaan toteuttaa toimia huumausaineiden torjunnassa.

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 12 päivänä marraskuuta 2003, huumeidentorjunnan koordinaatiosta Euroopan unionissa [KOM(2003) 681 lopullinen - Euroopan unionin virallinen lehti C 96, 21.4.2004]. Tiedonannossa komissio, jonka tavoitteena on huumausaineiden torjunnan koordinoinnin tehostaminen Euroopan unionin tasolla, selvittää koordinointiin liittyviä haasteita, luo katsaukseen nykyisiin koordinaatiojärjestelmiin sekä ottaa esiin tehokkaan koordinoinnin keskeiset osatekijät. Siinä suositetaan erityisesti kaikkien huumausainepolitiikan osa-alueiden (yhteiskunnallisten ja terveydellisten näkökohtien sekä torjuntaan liittyvien toimien ja nuorisopolitiikan) huomioimista, tiivistä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten välillä sekä yhteistyötä kyseisten viranomaisten ja sosiaali- ja terveysviranomaisten välillä. Samoin suositetaan huumeidentorjuntaan liittyvien alan strategioiden ja toimintojen arvioimista järjestelmällisesti.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2001, huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2000-2004) täytäntöönpanosta [KOM(2001) 301 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]. Tiedonannon tärkeimpänä tavoitteena on esittää keinoja huumausaineita koskevan toimintasuunnitelman arvioinnin helpottamiseksi, hahmotella menetelmä, jota komissio aikoo käyttää arvioinnissa, ja esitellä suunnitelman puitteissa tähän mennessä toteutettuja toimia.

Komissio esittää toimintasuunnitelmaan sisältyvien toimien toteuttamisen arviointia varten uuden välineen, seurantataulukon, jonka avulla voidaan varmistaa arvioinnin onnistuminen.

Huumeilmiön vaikutusten arviointi riippuu osin EMCDDA:n ja Europolin toimittamista tiedoista. Kyseiset elimet ovat perustaneet kaksi työryhmää, joiden tehtävänä on selvittää, millaisten kriteerien avulla lopullinen vaikutustenarviointi olisi tehtävä. Komissio ilmoittaa kuitenkin, että se rajoittaa (vuonna 2002) tehtävän puoliväliarvioinnin vain toimintasuunnitelmaan sisältyvien toimien toteuttamisen arviointiin, sillä epidemiologisista ja rikollisuuteen liittyvistä näkökohdista ei toistaiseksi ole saatavilla luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa.

Huumeidentorjunnan tehostaminen ehdokasmaissa on laajentumiseen liittyvän komission toiminnan painopistealue jatkossakin. Komissio on tehnyt viime vuosina useita aloitteita ja on käynnistänyt neuvottelut ehdokasmaiden osallistumisesta EMCDDA:n REITOX-verkostoon. Komissio ehdottaa myös, että olisi perustettava tietokanta, johon koottaisiin tiedot kaikista jäsenvaltioiden tai komission ehdokasmaissa toteuttamista hankkeista, jotta voitaisiin välttää päällekkäisyydet.

EU jatkaa tärkeää ulkoista toimintaansa. Erityistä huomiota kiinnitetään tärkeimpiin kauppareitteihin, joiden kautta huumausaineita tuodaan EU:n alueelle (ennen kaikkea kokaiinireitti ja heroiinireitti).

Keskeinen edellytys huumausaineiden torjunnassa on koordinointi toimijoiden välillä. Komissio on toteuttanut toimintasuunnitelman mukaisesti tutkimuksen nykyisistä koordinointijärjestelyistä. Tutkimus julkistetaan lähitulevaisuudessa. Jäsenvaltioiden ja komission välistä koordinointia on syytä tehostaa. Komissio laatii tätä varten neuvoston horisontaaliselle huumausainetyöryhmälle esityksen käytännön ohjeista.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 4 päivänä marraskuuta 2002, huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2000-2004) väliarvioinnista [KOM(2001) 599 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssa]).

EU:n huumausaineita koskevan kauden 2000-2004 toimintasuunnitelman mukaan komissio laatii toimintasuunnitelman toteuttamisesta puoliväli- ja loppuarvioinnin. Arvioinnissa otetaan huomioon toimintasuunnitelman kaikki viisi pääaluetta: koordinointi, tiedottaminen ja arviointi, huumausaineiden kysynnän vähentäminen sekä huumausaineiden väärinkäytön ja huumausainerikollisuuden ehkäiseminen, tarjonnan vähentäminen sekä kansainvälinen yhteistyö. Arviointi perustuu lähinnä neljään tietolähteeseen:

 • jäsenvaltioiden vastaukset kansallisella tasolla saavutettuja tuloksia koskevaan kyselyyn
 • seurantataulukko komission, EMCDDA:n ja Europolin toimien tuloksista
 • vertaisarviointi jäsenvaltioiden lainvalvontatoimista ja niiden vaikutuksesta huumekaupan torjuntaan
 • EU:n tasolla joko komission tai jäsenvaltioiden toimesta toteutetut, hyväksytyt tai suunnitteilla olevat aloitteet.

Puoliväliarvioinnin tulokset

Arvioituaan yksityiskohtaisesti kaikkia suunnitelman viittä osa-aluetta komissio toteaa, että vaikka huomattavaa edistystä on saavutettu, paljon on vielä tehtävä erityisesti seuraavilla aloilla:

 • synteettiset huumausaineet
 • huumeidentorjuntapolitiikkojen ja -toimien arvioinnin jatkaminen sekä kansallisella että EU:n tasolla luotettavien tietojen pohjalta (tutkimuksen tärkeys)
 • tiivis yhteistyö ehdokasmaiden kanssa
 • kolmansissa maissa toteutettavien toimien koordinoinnin tehostaminen (etenkin tärkeimpien tuotanto- ja kauttakulkumaiden osalta).

Komissio esittää seuraavia toimia huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistämiseksi:

 • Toimintasuunnitelmaan sisältyvistä toimista olisi valittava erityisiä painopistealueita, jotta täytäntöönpano voidaan keskittää tiettyjen avaintoimintojen ympärille (esimerkiksi asettamalla täytäntöönpanolle määräajat).
 • Neuvoston puheenjohtajavaltion ja komission olisi perustettava vuonna 2003 ohjausryhmä, johon kuuluisi komission, neuvoston puheenjohtajavaltion, Europolin ja EMCDDA:n edustajia. Myös Euroopan parlamenttia pyydetään nimeämään edustaja tähän ryhmään. Ohjausryhmän tehtävänä olisi antaa neuvoja ja ohjata loppuarvioinnin valmistelua.
 • Huumausaineita koskevissa aloitteissa olisi syytä keskittyä suunnitelmassa esitettyjen toimien toteuttamiseen.
 • EMCDDA:n ja Europolin olisi vertailtava huumausaineisiin liittyviä vuoden 2003 tietoja vuoden 1999 tietoihin toimintasuunnitelman loppuarvioinnin yhteydessä.
 • Vuonna 2004 voitaisiin järjestää konferenssi, jotta kansalaisyhteiskunta voisi osallistua EU:n huumepolitiikan kehittämiseen.
 • Komissio laatii tiedonannon toimintasuunnitelman loppuarvioinnista, joka ulottuu vuoden 2004 loppuun.

Viimeisin päivitys 07.03.2005

Top