Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rikosten uhrien oikeudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Rikosten uhrien oikeudet

Jos EU:n kansalainen joutuu rikoksen uhriksi toisessa jäsenvaltiossa, hänen oikeuksiaan oikeussuojaan on suojeltava. Tiedonannollaan komissio käynnistää pohdinnan siitä, millaiset normit ja toiminta olisivat tarpeen oikeuksien takaamiseksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1999 - Rikoksen uhrit Euroopan unionissa - Normit ja toiminta [KOM(1999) 349 lopullinen - Ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamista koskevassa vuoden 1998 toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että uhrien korvausjärjestelmistä tehtäisiin vertaileva selvitys ja että mahdollisia yhteisön laajuisia toimenpiteitä toteutettaisiin viiden vuoden kuluessa. Komission mielestä uhrien oikeuksiin kuuluu muitakin näkökohtia. Yhä useammat henkilöt (yhteisön kansalaiset ja EU:n alueella asuvat kolmansien maiden kansalaiset) matkustavat, asuvat tai opiskelevat toisessa jäsenvaltiossa ja joutuvat rikoksen uhriksi muussa maassa kuin kotimaassaan. Komissio laatikin tiedonannon tukemaan keskusteluja, joita käytiin 15. ja 16. lokakuuta 1996 Tampereella pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa keskityttiin vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen.

Uhriksi joutumisen ehkäiseminen

Tärkeä keino ehkäistä uhriksi joutumista on tiedottaminen etenkin liikenneinfrastruktuureissa (lentoasemilla, rautatieasemilla ja metroasemilla). Eräät jäsenvaltiot ovat perustaneet erityisyksiköitä ulkomaisia uhreja varten. Komissio kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan keskenään parhaita toimintatapoja ja kehittämään asianmukaista koulutusta henkilöstölleen.

Uhrien auttaminen

Uhreille on useimmissa jäsenvaltioissa tarjolla ensiapua. Matkailijat saattavat kuitenkin tarvita laajempaa apua kuin maan omille asukkaille tarjotaan (esimerkiksi kielellistä, sosiaalista ja psykologista tukea). Apua tarjoavat useat lähteet: poliisi, sosiaalipalvelut tai kansalaisjärjestöt. Yhdistykset tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä. The European Forum for Victims' Services on laatinut uhrien oikeuksia koskevia suuntaviivoja. Poliisi on tärkeässä asemassa, koska se on yleensä uhrin ensimmäinen kontakti rikoksen jälkeen. Kieliongelmat ja tiedonpuute saattavat kuitenkin aiheuttaa uhreille ongelmia etenkin rikosilmoituksen tekemisessä tai muun avun saamisessa. Komissio ehdottaa, että uhrien kohtaamista varten vahvistettaisiin vähimmäisnormit, jotta varmistettaisiin, että uhrit saavat tietoja ja tarvittaessa apua. EU:n tukipalveluiden verkoston perustaminen voisi auttaa ratkaisemaan kieli-, tiedotus- ja koulutusongelmat, jotka ovat usein kytköksissä toisiinsa.

Uhrien asema rikosoikeudellisessa menettelyssä

Maassa vierailulla olevien ulkomaisten uhrien on vaikea seurata asiansa oikeuskäsittelyä. Pitäisi ottaa yleisesti käyttöön erilaisia ratkaisukeinoja, kuten nopeutettujen menettelyjen soveltaminen tai todistajanlausunnon antaminen etukäteen tai toisesta valtiosta käsin. Uhrien on yleisesti ottaen saatava asianmukaista apua asiansa käsittelyn seuraamiseen, heitä on kohdeltava huomaavaisesti, ja heillä on oltava oikeus yksityisyyden suojaan. Varastetun omaisuuden palauttamisessa pitäisi soveltaa nykyistä nopeampia menettelyjä. Joissakin tapauksissa sovittelumenettelyjen kehittäminen voisi nopeuttaa ja parantaa syytteiden käsittelyä.

Korvauskysymykset

Tätä kysymystä tarkastellaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä. Jäsenvaltioiden käytäntöjen yhtenäistämiseksi komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot ratifioivat vuonna 1983 tehdyn väkivaltarikosten uhreille suoritettavia korvauksia koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja harkitsevat nykyistä nopeamman korvausjärjestelmän käyttöönottoa. Muitakin toimia voitaisiin toteuttaa, jotta autettaisiin uhreja saamaan heille kuuluva vahingonkorvaus ja kehitettäisiin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä korvaushakemusten jättämisen helpottamiseksi.

Yleiset kysymykset

Tiedonannossa painotetaan, että uhrit kohtaavat prosessin kaikissa eri vaiheissa ongelmia, jotka liittyvät tiedotukseen, uhrien kanssa tekemisiin joutuvien henkilöiden koulutukseen ja kieleen. Komissio haluaisi teettää rikoksen uhriksi joutuneiden matkailijoiden keskuudessa tutkimuksen, jonka avulla pyrittäisiin yksilöimään heidän kohtaamansa ongelmat sekä kehittämään asian parissa työskentelevien koulutusta ja hyvien toimintatapojen vaihtoa. Lopuksi suunnitellaan, että rikosten uhreille annettaisiin monikielistä tiedotusta komission Internet-sivustolla.

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2004/80/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rikoksen uhreille maksettavista korvauksista [EYVL L 261, 6.8.2004].

Neuvoston puitepäätös 2001/220/YOS, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä [EYVL L 82, 22.3.2001].

Viimeisin päivitys 17.08.2010

Top