Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurodac-järjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Eurodac-järjestelmä

Asetuksen tavoitteena on luoda järjestelmä turvapaikanhakijoiden ja joidenkin laittomien maahanmuuttajaryhmien sormenjälkien vertailua varten. Se helpottaa turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan Euroopan unionin (EU) maan määrittämisestä tehdyn Dublin II -asetuksen soveltamista.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi.

TIIVISTELMÄ

Eurodac-järjestelmän avulla Euroopan unioniin (EU) kuuluvat maat voivat auttaa tunnistamaan turvapaikanhakijat ja henkilöt, jotka on pidätetty unionin ulkorajan luvattoman ylittämisen yhteydessä. Sormenjälkiä vertaamalla EU‑maat voivat tarkistaa, onko turvapaikanhakija tai EU‑maan alueella luvattomasti oleskeleva ulkomaalainen tehnyt jo hakemuksen toisessa EU‑maassa tai onko turvapaikanhakija tullut unionin alueelle laittomasti.

Järjestelmä koostuu Euroopan komission hallinnoimasta keskusyksiköstä, sähköisestä sormenjälkien keskustietokannasta sekä välineistä, joilla siirretään tietoja sähköisessä muodossa EU‑maiden ja keskustietokannan välillä.

Sormenjälkien lisäksi EU‑maiden siirtämissä tiedoissa ilmoitetaan seuraavat seikat:

  • lähettävä EU‑maa
  • henkilön sukupuoli
  • turvapaikkahakemuksen jättämispaikka ja –aika tai henkilön pidätyspaikka ja ‑aika
  • viitenumero
  • sormenjälkien ottamisen ajankohta
  • tietojen keskusyksikköön siirtämisen ajankohta.

Tiedot kerätään kaikista vähintään 14-vuotiaista henkilöistä, ja ne lähetetään keskusyksikköön kansallisten yhteyspisteiden kautta.

Turvapaikanhakijoiden tietoja säilytetään 10 vuotta paitsi siinä tapauksessa, että hakija saa jonkin EU‑maan kansalaisuuden. Silloin häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi kansalaisuuden myöntämisen jälkeen. Ulkorajan luvattoman ylittämisen yhteydessä pidätettyjen ulkomaalaisten tietoja säilytetään kaksi vuotta siitä päivästä, jolloin sormenjäljet on otettu. Tiedot poistetaan välittömästi ennen kahden vuoden määräajan umpeutumista, jos ulkomaalainen

  • saa oleskeluluvan
  • on poistunut unionin alueelta
  • on saanut jonkin EU‑maan kansalaisuuden.

EU‑maan alueella laittomasti oleskelevien ulkomaalaisten sormenjälkiä voidaan vertailla keskustietokannassa oleviin sormenjälkiin vain, jotta voitaisiin tarkistaa, onko henkilö tehnyt turvapaikkahakemuksen toisessa EU‑maassa. Vertailua varten välitettyjä sormenjälkiä ei sen jälkeen säilytetä Eurodacissa.

Eurodacille tietoja lähettävien EU‑maiden on taattava henkilötietojen suojelemiseksi, että sormenjälkien ottaminen ja sormenjälkitietojen käsittely, siirtäminen, säilyttäminen ja poistaminen tapahtuvat lainmukaisesti. Komissio valvoo, että asetusta sovelletaan keskusyksikössä asianmukaisesti, ja toteuttaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen keskusyksikön turvallisuuden. Komission on myös ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

EU‑maiden tietojenkäsittelytoimien valvonnasta vastaavat kansalliset valvontaviranomaiset ja komission tietojenkäsittelytoimien valvonnasta puolestaan Euroopan tietosuojavaltuutettu.

EU‑maiden lisäksi tätä asetusta sovelletaan niissä maissa, jotka soveltavat Dublin-asetusta kansainvälisten sopimusten perusteella, eli Islannissa ja Norjassa ja Sveitsissä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 2725/2000

15.12.2000

-

EYVL L 316, 15.12.2000

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 407/2002, annettu 28 päivänä helmikuuta 2002, tietyistä säännöistä Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailemista varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2725/2000 täytäntöönpanemiseksi [EYVL L 62, 5.3.2002]. Neuvosto on hyväksynyt Eurodac-asetuksen 22 artiklan mukaisesti joitakin säännöksiä, joilla varmistetaan sormenjälkien siirto ja vertailu sekä määritellään keskusyksikön tehtävät. Keskusyksikkö määrittelee sormenjälkien sähköistä siirtoa koskevat tekniset säännöt. Viitenumeron avulla voidaan yhdistää sormenjäljet tiettyyn henkilöön ja selvittää tiedot siirtänyt EU‑maa. Numero koostuu useammasta kirjaimesta ja tunnuksesta. Sormenjälkien vertailun mahdollistamiseksi EU‑maat takaavat siirron asianmukaisen laadun.

Yleensä keskusyksikkö käsittelee vertailupyynnöt 24 tunnin kuluessa (kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta) niiden saapumisjärjestyksessä.

Sopimukset

Neuvoston päätös 2008/147/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niitä perusteita ja menettelyitä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta[EUVL L 53, 27.2.2008]. Dublin- ja Eurodac-asetusten säännöksiä sekä kyseisiin asetuksiin liittyviä täytäntöönpanoasetuksia sovelletaan Sveitsin ja EU‑maiden suhteisiin tämän sopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 2008, määrätään kyseisiä asetuksia koskevista oikeuksista ja velvollisuuksista Sveitsin ja EU‑maiden välillä. Jos velvoitteita ei täytetä, sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää tai sopimus voidaan irtisanoa. Dublin/Eurodac-säännöstön säännösten täytäntöönpanon ja käytännön soveltamisen tarkastelua varten perustetaan Sveitsin ja EU‑maiden edustajista muodostuva sekakomitea. Sopimuksen liitteenä olevassa kirjeenvaihdossa määrätään, että toisaalta EU:n ja Islannin ja Norjan (ks. jäljempänä) ja toisaalta EU:n ja Sveitsin välisten sekakomiteoiden kokoukset järjestetään yhteisesti.

Neuvoston päätös 2006/188/EY, tehty 21 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä siitä, että niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 ja Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2725/2000 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa [EUVL L 66, 8.3.2006].

Neuvoston päätös 2001/258/EY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen, niitä perusteita ja menettelyjä koskevan sopimuksen tekemisestä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio [EYVL L 93, 3.4.2001].

Kertomukset

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 2 päivänä elokuuta 2010 – Vuotuinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Eurodacin keskusyksikön toiminnasta vuonna 2009 [KOM(2010) 415 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä Eurodacin keskusyksikköä koskevassa seitsemännessä vuosikertomuksessa esitellään järjestelmän hallinnointia ja toimintaa vuonna 2009 sekä arvioidaan keskusyksikön tuotosta, kustannustehokkuutta ja palvelun laatua.

Järjestelmän hallinnointia silmällä pitäen Eurodac-järjestelmän laitteistoa ollaan päivittämässä tietomäärän jatkuvan kasvun ja teknisen alustan vanhentumisen sekä tapahtumien määrän kehityksen vaikean ennakoitavuuden vuoksi.

Kertomuksen liitteessä esitetään turvapaikkahakemuksia (ryhmä 1), unionin ulkorajan luvattomasti ylittäneiden henkilöiden pidätyksiä (ryhmä 2) ja EU‑maan alueella laittomasti oleskelevia henkilöitä (ryhmä 3) koskevia tilastotietoja. Samalla kun sekä ryhmän 1 että ryhmän 3 tapahtumien määrän kasvusuunta jatkui edeltävien vuosien tapaan, ryhmän 2 tietoja koskevien tapahtumien määrä laski merkittävästi.

Eurodacin keskusyksikön nopeuteen, tuotokseen, turvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä, mutta kohtuuttomat viipeet tietojen lähettämisessä aiheuttavat edelleen ongelmia.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 25 päivänä syyskuuta 2009 – Vuotuinen kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Eurodacin keskusyksikön toiminnasta vuonna 2008 [KOM(2009) 494 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 26 päivänä tammikuuta 2009 – Kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille Eurodacin keskusyksikön toiminnasta vuonna 2007 [KOM(2009) 13 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission valmisteluasiakirja, tehty 11 päivänä syyskuuta 2007 – Annual Report to the Council and the European Parliament on the activities of the EURODAC Central Unit in 2006 [SEC (2007) 1184 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2007, Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän arvioinnista [KOM(2007) 299 lopullinen – EUVL C 191, 17.8.2007]. Komissio katsoo, että Dublinin yleissopimukseen perustuvan järjestelmän (Dublin II -asetus ja Eurodac-asetus) tavoitteet on suurelta osin saavutettu. Se toteaa myös, että järjestelmän soveltamisessa esiintyy kuitenkin vielä eräitä ongelmia, jotka liittyvät sekä käytännön toteuttamiseen että järjestelmän tehokkuuteen. Sen vuoksi komissio ehdottaa molempien asetusten tarkistamista.

Komission valmisteluasiakirja – Kolmas vuosikertomus Eurodacin keskusyksikön toiminnasta [SEK(2006) 1170 – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission valmisteluasiakirja – Toinen vuosikertomus Eurodacin keskusyksikön toiminnasta [SEK(2005) 839 – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission valmisteluasiakirja – Ensimmäinen vuosikertomus Eurodacin keskusyksikön toiminnasta [SEK(2004) 557 – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 11.08.2010

Top