Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-maiden järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan toimenpiteitä koskeva vertaisarviointi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-maiden järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan toimenpiteitä koskeva vertaisarviointi

Euroopan unionin (EU) yhteisen toiminnan myötä otetaan käyttöön järjestelmä, joka sallii EU-maiden oikeusjärjestelmien vertaisarvioinnit koskien järjestäytyneen rikollisuuden eri torjuntakeinoja.

SÄÄDÖS

Yhteinen toiminta 97/827/YOS, 5 päivältä joulukuuta 1997, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien kansainvälisten sitoumusten kansallisen tason soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevan arviointijärjestelmän perustamisesta

TIIVISTELMÄ

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Arvioinnin valmistelee neuvoston puheenjohtajavaltio yhdessä neuvoston pääsihteeristön ja Euroopan komission kanssa.

Kunkin EU-maan on nimettävä yhdestä kolmeen asiantuntijaa, joilla on perusteellinen kokemus arvioinnin kohteena olevalla alalla (toisin sanoen poliisi-, tulli-, oikeusviranomaiset), ja toimittaa heidän nimensä neuvoston puheenjohtajavaltiolle. Neuvoston puheenjohtajavaltio valitsee tämän jälkeen nimiluettelosta kolme asiantuntijaa EU-maata koskevan arvioinnin tekemiseen ja varmistaa, että valitut kolme asiantuntijaa eivät ole arvioinnin kohteena olevan EU-maan kansalaisia.

Jokaisella arviointikierroksella keskitytään tiettyyn EU-maiden yhteisesti sopimaan aiheeseen. EU-maat sopivat myös vierailujen järjestyksestä ja kyselylomakkeesta, jonka pohjalta arviointiryhmä tekee käynnin kuhunkin EU-maahan. Tavoitteena on kerätä kaikki arvioinnissa hyödyllinen tieto. Kyselylomakkeen täyttämisen jälkeen arviointiryhmä vierailee kyseisessä EU-maassa ja tapaa asianosaisia tahoja (esimerkiksi poliittisia ja hallinnollisia viranomaisia sekä poliisi-, tulli- ja oikeusviranomaisia). Jokaisen EU-maan on varmistettava, että sen viranomaiset tekevät täysimääräisesti yhteistyötä yhteisen toiminnan perusteella koottujen arviointiryhmien kanssa.

Alustava kertomus toimitetaan käynnin kohteena olevalle EU-maalle, joka voi antaa lausunnon yhden kuukauden kuluessa vierailusta. Kun mahdolliset muutokset on hyväksytty ja tehty, neuvoston puheenjohtajavaltio välittää alustavan raportin eteenpäin asianosaisen neuvoston työryhmän jäsenille lisäkäsittelyä ja hyväksymistä varten.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Yhteinen toiminta 97/827/YOS

15.12.1997

-

EYVL L 344, 15.12.1997, s. 7-9

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2002/996/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, oikeusjärjestelmien arviointijärjestelmän perustamisesta ja niiden soveltamisesta kansallisella tasolla terrorismin torjumiseksi (EYVL L 349, 24.12.2002, s. 1-3).

Viimeisin päivitys: 02.07.2015

Top