Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n tullihallintojen tiivis yhteistyö (Napoli II -yleissopimus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n tullihallintojen tiivis yhteistyö (Napoli II -yleissopimus)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä

YLEISSOPIMUKSEN TARKOITUS

 • Se korvaa vuonna 1967 tehdyn alkuperäisen Napolin yleissopimuksen ja lujittaa siihen sisältyviä velvoitteita.
 • Se kattaa kansallisten viranomaisten keskinäisen avunannon ja yhteistyön tiettyjen Euroopan unionin (EU) tullilainsäädäntöön ja kansallisiin tullilainsäädäntöihin kohdistuvien rikkomusten estämisessä, tutkimisessa ja syytetoimissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden viranomaisten on tehtävä yhteistyötä torjuakseen menestyksekkäästi tullipetoksia ja rajatylittävää laitonta kauppaa ja ryhtyäkseen syyte- ja rankaisutoimiin rikkojia vastaan.
 • EU-tulleihin kuuluvat maatalousmaksut, yhdenmukaistetut valmisteverot alkoholin, tupakan ja mineraaliöljyn osalta sekä kolmansien maiden tuontia koskeva liikevaihtovero. Yleissopimus ei kata arvonlisäveroa.
 • Yleissopimusta sovelletaan kansallisiin tullilainsäädäntöihin, jotka koskevat muun muassa huumausaineita, aseita ja lapsipornografiaa sekä yhdenmukaistamattomia valmisteveroja.
 • Yleissopimuksessa katsotaan rikkomuksiksi laajassa merkityksessä rikkomusten yritys ja kaikenlainen osallisuus rikkomuksiin, kuten yllyttäminen tai avunanto, sekä osallistuminen tällaisia rikkomuksia tekevän rikollisjärjestön toimintaan ja rahanpesu.
 • Tulliviranomaisten välistä keskinäistä avunantoa annetaan pyynnöstä. Pyynnöt voivat olla tietojen pyytämistä, valvontapyyntöjä, tutkimuspyyntöjä tai tiedoksiantopyyntöjä. Avunanto voi olla myös oma-aloitteista, ilman ennalta esitettyä pyyntöä, ja siihen voi sisältyä peitevalvontaa ja tietojen toimittamista oma-aloitteisesti.
 • Pyyntöjä vaihdetaan yleensä kansallisten tullihallintojen nimeämien koordinoinnin keskusyksikköjen kesken.
 • Pyynnöt tehdään periaatteessa kirjallisesti, ja niissä ilmoitetaan pyynnön syy, asiaa koskevat seikat ja asiaan liittyvä lainsäädäntö ja määräykset. Kiireellisissä tapauksissa pyynnöt voidaan tehdä suullisesti, mutta ne on vahvistettava viipymättä kirjallisesti.
 • Tullihallinnot antavat toisilleen tarvittavaa henkilö- ja organisatorista apua tehdessään yhteistyötä mm. seuraavissa rajat ylittävissä toimissa:
  • välitön takaa-ajo– rajatylittävä epäiltyjen takaa-ajo,
  • rajojen yli tapahtuva valvonta,
  • peitetutkinnat,
  • yhteiset erityistutkimusryhmät,
  • valvottu läpilasku – laittomat toimitukset, joita ei takavarikoida rajalla, vaan jäljitetään niiden lopulliseen määränpäähän.
 • Rajojen yli ulottuvassa yhteistyössä keskitytään laittomiin huumausaineisiin, aseisiin, ammuksiin, räjähteisiin, kulttuuriesineisiin, vaarallisiin ja myrkyllisiin jätteisiin, ydinaineisiin ja biologisiin ja kemiallisiin aseisiin.

Hallinnollinen yhteistyö lähialoilla

Sen lisäksi, että EU-maiden viranomaiset tekevät yhteistyötä Napolin yleissopimuksen puitteissa, ne tekevät tiivistä yhteistyötä myös monilla muilla aloilla. Näitä ovat mm. valmisteverot, järjestäytynyt rikollisuus, rahanpesu, laittomat huumausaineet, aseet ja jätteiden siirrot. Ne toimivat yhteistyössä myös sen varmistamiseksi, ettei EU:n tulli- ja maatalousasioita koskevaa lainsäädäntöä rikota.

MISTÄ ALKAEN YLEISSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 23. kesäkuuta 2009 alkaen.

ASIAKIRJAT

Neuvoston säädös, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997 yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä — Julistukset (98/C 24/01) (EUVL C 24, 23.1.1998, s. 1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty yleissopimus tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (EUVL C 24, 23.1.1998, s. 2–22)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EUVL L 82, 22.3.1997, s. 1–16)

Asetukseen (EY) N:o 515/97 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen selitysmuistio (Neuvoston hyväksymä 28 päivänä toukokuuta 1998) (EUVL C 189, 17.6.1998, s. 1–18)

EU:n strategia pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumiseksi, Euroopan unionin neuvosto, Bryssel, 13. tammikuuta 2006

Neuvoston päätös 2008/39/YOS, annettu 6 päivänä joulukuuta 2007, Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 18 päivänä joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (EUVL L 9, 12.1.2008, s. 21–22)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta (EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1–98)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvostonasetus (EU) N:o 389/2012, annettu 2 päivänä toukokuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla ja asetuksen (EY) N:o 2073/2004 kumoamisesta (EUVL L 121, 8.5.2012, s. 1–15)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston päätös (EU) 2016/979, annettu 20 päivänä toukokuuta 2016, Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä (EUVL L 161, 18.6.2016, s. 35–36)

Viimeisin päivitys: 14.11.2016

Top