Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n oleskeluluvan kaava

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n oleskeluluvan kaava

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002 – kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella vahvistetaan laillisesti EU:ssa asuvien kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan ja sen sisältämien tietojen yhtenäinen kaava.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Oleskelulupien on oltava erillisiä asiakirjoja kortin muodossa (aluksi ne voivat olla myös toiseen asiakirjaan kiinnitettäviä tarroja).

Asetuksessa myös säädetään kaikkien asiakirjassa annettavien näkyvissä olevien tietojen muodosta ja sisällöstä. Näitä tietoja ovat muun muassa henkilön suku- ja etunimi (tässä järjestyksessä), oleskeluluvan voimassaolon alkamis- ja päättymispäivä sekä kontaktittomaan mikrosiruun tallennettavat tiedot.

Teknisiin eritelmiin sisältyvät väri, painatusmenetelmä ja -tekniikka sekä materiaalit, joita luvissa on käytettävä.

Eritelmiin sisältyy myös turvaominaisuuksia jäljittelyn ja väärentämisen estämiseksi. Nämä ovat salaisia, ja niistä tiedotetaan ainoastaan lupien painatuksesta vastaaville kansallisille viranomaisille.

EU-maat voivat halutessaan ottaa käyttöön ylimääräisiä kansallisia turvaominaisuuksia, kunhan ne ovat asetuksen liitteessä olevan luettelon mukaisia ja ne eivät muuta kortin yhtenäistä ulkoasua.

Asetusta ei sovelleta unionin kansalaisten perheenjäseniin, jotka käyttävät oikeuttaan asua toisessa EU-maassa, viisumin haltijoihin tai kolmansien maiden kansalaisiin, joilta ei vaadita viisumia ja joilla on oikeus oleskella EU-maassa alle kolmen kuukauden ajan.

Asetuksella (EY) N:o 380/2008 muutetaan asetusta (EY) N:o 1030/2002 liittämällä biometriset tunnisteet* oleskeluluvan yhtenäiseen kaavaan.

Biometrisiä tunnisteita käytetään luvan aitouden ja sen haltijan henkilöllisyyden todentamiseen. Nämä tunnisteet ovat luvan haltijasta äskettäin otettu valokuva sekä kaksi sormenjälkeä.

Tunnisteiden ottamisessa on noudatettava menettelyä, joka on kansallisen lainsäädännön sekä YK:n ihmisoikeuksista ja lapsen oikeuksista tehdyissä yleissopimuksissa määrättyjen turvalausekkeiden mukainen.

Biometrisiä tunnisteita koskevat tiedot on tallennettava ja suojattava siten, että niiden eheys, aitous ja luottamuksellisuus voidaan taata.

KESKEISET TERMIT

* Biometriset tunnisteet: käytetään yhtä tai useampaa henkilön fyysistä ominaisuutta (sormenjälkiä, kasvojen rakennetta, iiristä), jotka tallennetaan esimerkiksi älykorttiin, viivakoodiin tai asiakirjaan ja joiden avulla tarkistetaan asiakirjan esittävän henkilön henkilöllisyys.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1–7)

Viimeisin päivitys: 29.10.2015

Top