Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siviili- tai kauppaoikeudellisten asiakirjojen tiedoksiantaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Siviili- tai kauppaoikeudellisten asiakirjojen tiedoksiantaminen

Asetuksen tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa jäsenvaltioiden välillä lähetettävien oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1348/2000, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

TIIVISTELMÄ

1. Tällä asetuksella säädetään sellaisista siviili- tai kauppaoikeudellisia asioista, joissa oikeudenkäynti- tai muu asiakirja täytyy toimittaa Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen siellä tiedoksiannettavaksi. Jos asiakirjan vastaanottajan osoite ei ole tiedossa, asetusta ei sovelleta.

Oikeudenkäynti- tai muiden asiakirjojen toimittamisen nopeuttaminen

2. Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannon nopeuttamiseksi luodaan suorat yhteydet asiakirjojen toimittamisesta ja asiakirjojen tiedoksiannosta vastaavien henkilöiden tai viranomaisten välille. Kukin jäsenvaltio nimeää tätä varten kyseiset asiakirjat lähettävän ja vastaanottavan viranomaisen. Kukin jäsenvaltio nimeää lisäksi keskusyksikön, joka muun muassa antaa tietoja ja ratkaisee asiakirjojen toimittamiseen liittyviä ongelmia. Jos kyseessä on liittovaltio tai valtio, jossa on voimassa useita eri oikeusjärjestelmiä, tai valtio, jossa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, se voi nimetä useamman kuin yhden keskusyksikön.

3. Asiakirjat voidaan lähettää millä tahansa asianmukaisella tavalla edellyttäen, että niiden sisältö on helposti luettavissa. Toimitusten helpottamiseksi asiakirjojen mukana lähetetään lomake, jonka malli esitetään asetuksen liitteessä. Asetuksessa säädetään myös asiakirjojen lähettämisestä konsuliviranomaisten tai diplomaattisten edustajien välityksellä.

4. Vastaanottajan on saatava lomake ennalta sovitulla kielellä. Lomakkeen mahdollinen käännättäminen on hakijan vastuulla. Jos asiakirjaa ei ole laadittu vastaanottavan jäsenvaltion virallisella tai vastaanottajan ymmärtämällä kielellä, vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta sitä.

5. Vastaanottava viranomainen lähettää seitsemän päivän kuluessa lähettävälle viranomaiselle vastaanottotodistuksen ja ottaa tähän yhteyttä, jos asiakirja on puutteellinen. Jos asiakirjaa ei lähetetä asianmukaisesti (asetuksen mukaisesti tai vaaditussa muodossa), se palautetaan välittömästi.

6. Asiakirjan tiedoksianto tapahtuu vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai, jos mahdollista, lähettävän viranomaisen pyytämässä muodossa.

Jos vastaanottava viranomainen ei ole voinut toimittaa tiedoksiantoa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, se ilmoittaa asiasta lähettävälle viranomaiselle vakiolomakkeella. Lähettävä viranomainen saa todistuksen, kun tiedoksianto on toteutettu.

7. Jos haastehakemus tai vastaava asiakirja on annettu tiedoksi, eikä vastaaja ole tullut saapuville, tuomioistuin ei tee päätöstä ennen kuin on selvitetty, että

  • asiakirja on tiedoksiannettu vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyllä tavalla
  • asiakirja on toimitettu jollakin muulla asetuksessa esitetyllä tavalla.

Kummassakin tapauksessa tiedoksiannon tai asiakirjan toimittamisen täytyy tapahtua riittävän hyvissä ajoin, jotta vastaaja voi ryhtyä vastaamaan asiassa.

8. Toisesta jäsenvaltiosta tulevien oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantaminen ei oikeuta pyynnön vastaanottanutta jäsenvaltiota perimään maksuja tai korvauksia veroista tai kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sen suorittamista toimenpiteistä.

Asetuksen soveltaminen

9. Komissio laatii käsikirjan, joka sisältää muun muassa nimettyjen viranomaisten osoitteet ja asiakirjojen lähettämisessä käytettävät kielet sekä sanaston Euroopan unionin virallisilla kielillä. Tätä käsikirjaa päivitetään säännöllisesti.

10. Komissiota avustaa neuvoa-antava komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

11. Asetuksella on etusija suhteessa määräyksiin, jotka sisältyvät jäsenvaltioiden tekemiin kansainvälisiin sopimuksiin ja erityisesti vuoden 1965 Haagin yleissopimukseen.

12. Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen asetuksen soveltamisesta kolmen vuoden kuluttua siitä, kun asetus on tullut voimaan ja sen jälkeen viiden vuoden välein.

13. Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska eivät sovella EY:n perustamissopimuksen IV osaston (viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka) määräyksiä. Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat kuitenkin päättäneet osallistua asetuksen soveltamiseen. Komissio on lisäksi neuvotellut Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välillä sopimuksen [pdf], jolla asetuksen säädökset ulotetaan koskemaan myös Tanskaa. Sopimus on allekirjoitettu 19. lokakuuta 2005 ja se tulee voimaan 1. heinäkuuta 2007 [EUVL L 94, 4.4.2007].

Tausta

14. Neuvosto hyväksyi 26. toukokuuta 1997 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen pohjalta yleissopimuksen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta Euroopan unionin jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa. Se on suosittanut, että jäsenvaltiot hyväksyvät sopimuksen valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti. Kyseinen yleissopimus ei ole kuitenkaan tullut voimaan.

15. Yksityisoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön oikeusperustaa muutettiin 2. lokakuuta 1997 allekirjoitetulla Amsterdamin sopimuksella. Tämä yhteistyö sisällytettiin Euroopan yhteisön perustamissopimukseen (65 artikla), ja se perustuu erilaisiin oikeudellisiin välineisiin ja menettelyihin. Komissio ehdotti, että yleissopimus sisällytettäisiin yhteisön säädökseen. Näin voitaisiin varmistaa, että se pannaan nopeasti täytäntöön, ja ratkaistaisiin kansalaisten arkielämässään kohtaamia käytännön ongelmia.

16. Yleissopimuksen sisältö on siirretty tähän asetukseen. Vuoden 1997 yleissopimuksen tavoin asetus pohjautuu Haagin yleissopimukseen vuodelta 1965 eräiltä osin parannettuna.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1348/2000

31.5.2001

-

EUVL L 160, 30.6.2000

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 muuttamisesta [11.7.2005, KOM(2005) 305 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa asiakirjojen lähettämistä ja tiedoksiantamista, yksinkertaistaa eräiden asetuksen säännösten soveltamista ja lisätä oikeusvarmuutta sekä hakijan että vastaanottajan kannalta.

Ehdotetut muutokset koostuvat pääasiassa seuraavien toimien käyttöönotosta:

  • säännös, jonka mukaan tiedoksianto on suoritettava joka tapauksessa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta
  • uusi lomake, jolla ilmoitetaan vastaanottajalle, että hänellä on yhden viikon kuluessa tiedoksiannosta oikeus kieltäytyä ottamasta asiakirjaa vastaan
  • säännös, jossa edellytetään, että viranomaisen tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä aiheutuvien kulujen on vastattava jäsenvaltion ennalta määräämää kiinteää maksua, joka on suhteellisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden mukainen
  • yhdenmukaiset ehdot postin välityksellä suoritettavaa oikeudellisten asiakirjojen tiedoksiantoa varten (kirjattu kirje vastaanottotodistuksella tai vastaava lähetys).

Yhteispäätösmenettely (COD/2005/0126).

Muutettu seuraavalla asiakirjalla:

Muutettu ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ("asiakirjojen tiedoksianto") [1.12.2006, KOM(2006) 751 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Muutetussa ehdotuksessa suositellaan, että komission alkuperäinen ehdotus mukautetaan neuvoston alustavasti hyväksymän tekstin ja Euroopan parlamentin lausunnon mukaiseksi kodifioiduksi versioksi.

Neuvosto hyväksyi asetusehdotuksen alustavasti 1. kesäkuuta 2006 pitämässään istunnossa ja ehdotti koordinoidun version esittämistä tekstistä. Euroopan parlamentti antoi täysistunnossaan 4. heinäkuuta 2006 lausuntonsa, jossa komission ehdotus hyväksyttiin parlamentin tekemin tarkistuksin. Nämä tarkistukset vastaavat neuvostossa jo hyväksyttyä tekstiä.

Komission päätös 2001/781/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2001, vastaanottavia viranomaisia koskevat tiedot sisältävän käsikirjan ja tiedoksiannettavissa olevia asiakirjoja koskevan luettelon laatimisesta oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisesti [EYVL L 298, 15.11.2001]. Päätöstä muutettiin osittain komission 3. huhtikuuta 2002 tekemällä päätöksellä 2002/350/EY [EYVL L 125, 13.5.2002].

Päätöksessä on kaksi liitettä:

  • käsikirja, joka sisältää kaikki asetuksen (EY) N:o 1348/2000 2 artiklassa tarkoitettuja vastaanottavia viranomaisia (oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen vastaanottamiseen toimivaltaisia viranomaisia) koskevat tiedot
  • luettelo asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisista tiedoksiannettavissa olevista asiakirjoista.

Kertomukset

Ensimmäinen komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 täytäntöönpanosta [KOM(2004) 603 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio tutkii kertomuksessa asetuksen soveltamista komissiolle toimitettujen tietojen ja ulkopuolisen toimeksisaajan laatiman, 14 jäsenvaltiota kattavan tutkimuksen perusteella.

Tiedonannot

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 23 artiklaan perustuvat jäsenvaltioiden ilmoitukset [EYVL C 151, 22.5.2001].Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 23 artiklaan perustuvia jäsenvaltioiden ilmoituksia koskeva ensimmäinen päivitys [EYVL C 202, 18.7.2001].

Käsikirja ja sanasto löytyvät Euroopan komission oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston Euroopan siviilioikeudellinen Atlas -verkkosivuilta.

Komissio varmistaa, että käsikirjaa päivitetään säännöllisesti jäsenvaltioiden ilmoittamien muutosten pohjalta.

Katso myös.

Euroopan komission oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivusto "Oikeus, vapaus ja turvallisuus ":

  • Judicial co-operation between Member States in civil and commercial matters is a European Community policy linked to the free circulation of people (DE)(EN)(FR).

Viimeisin päivitys 05.04.2007

Top