Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n rahoitusta saavien taloudellisten toimijoiden toimitiloissa suoritettavat tarkastukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n rahoitusta saavien taloudellisten toimijoiden toimitiloissa suoritettavat tarkastukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96 – komission paikan päällä suorittamat tarkastukset ja todentamiset Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella vahvistetaan Euroopan komission paikan päällä suorittamia tarkastuksia ja todentamisia koskevat säännöt ja menettelyt petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi etenkin silloin, kun epäillään, että väärinkäytöksiin* ovat syyllistyneet taloudelliset toimijat*, jotka saavat EU:lta taloudellista tukea.

Asetusta sovelletaan kaikkiin EU:n toiminnan aloihin. Se ei vaikuta EU-maiden kansallisen lainsäädännön mukaiseen rikosoikeudelliseen toimivaltaan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tarkastusten ja todentamisten suorittaminen paikan päällä

Komissio suorittaa tarkastuksia ja todentamisia paikan päällä taloudellisten toimijoiden toimitiloissa

 • tutkiakseen mahdollisia vakavia tai rajojen yli ulottuvia tai sellaisia väärinkäytöksiä, joissa voi olla osallisena useissa EU-maissa toimintaa harjoittavia taloudellisia toimijoita
 • tehostaakseen tietyssä EU-maassa paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja todentamisia EU:n taloudellisten etujen suojaamisen parantamiseksi ja yhtäläisen suojelun tason varmistamiseksi EU:ssa
 • EU-maan pyynnöstä.

Ehdot

 • Ennen tarkastusten ja todentamisten suorittamista komissio ilmoittaa niistä hyvissä ajoin asianomaisille EU-maille saadakseen kaiken tarvittavan avun.
 • Komissio valmistelee ja suorittaa tarkastukset ja todentamiset tiiviissä yhteistyössä asianomaisen EU-maan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
 • Komission asianmukaisesti valtuutetut virkamiehet tai muuhun henkilöstöön kuuluvat komission tarkastajat suorittavat tarkastukset ja todentamiset komission vastuulla ja toimivaltuuksin. Heidän on noudatettava asianomaisen EU-maan menettelysääntöjä.
 • Taloudellisten toimijoiden on sallittava tarkastajille pääsy toimitiloihin, maa-alueille, kuljetusvälineisiin ja muihin ammatillisessa käytössä oleviin paikkoihin.
 • Jos taloudelliset toimijat vastustavat paikan päällä suoritettavaa tarkastusta tai todentamista, kyseisen EU-maan on tarjottava tarkastajille apua, jotta nämä voivat hoitaa tehtävänsä.
 • Komissio ottaa huomioon EU-maan lainsäädännön perusteella parhaillaan suoritettavat tai jo suoritetut tarkastukset.

Kansallisen lainsäädännön mukainen oikeus saada käyttöön tietoja ja asiakirjoja

 • Komission tarkastajilla on oltava samoin edellytyksin kuin kansallisilla hallinnollisilla tarkastajilla ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeus saada käyttöönsä kaikki tiedot, joiden avulla varmistetaan, että tarkastukset ja todentamiset toteutetaan asianmukaisesti.
 • Tarkastajat voivat käyttää samoja aineellisia tarkastuskeinoja kuin kansalliset hallinnolliset tarkastajat ja etenkin ottaa asiaankuuluvista asiakirjoista jäljennöksiä.

Soveltamisala

Paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todennukset voivat koskea etenkin

 • ammatillisia kirjoja ja asiakirjoja kuten laskuja, urakka-asiakirjoja, palkkakuitteja, varasto- ja tuotantokirjanpitoa ja pankkitiliotteita
 • tietojenkäsittelyjärjestelmissä olevia tietoja
 • tuotanto-, pakkaus- ja toimitusjärjestelmiä ja -menetelmiä
 • tavaroiden tai harjoitetun toiminnan laadun ja määrän fyysisiä tarkastuksia
 • näytteiden ottoa ja niiden tarkastamista
 • rahoitettujen töiden ja investointien edistymistä, päätökseen saatettujen investointien käyttöä ja kohdentamista
 • talousarvio- ja kirjanpitoasiakirjoja
 • tukea saaneiden hankkeiden taloudellista ja teknistä toteutusta.

Todistusaineisto

 • EU-maiden on suoritettava komission pyynnöstä kansallisessa lainsäädännössä määrätyt aiheelliset turvaamistoimet erityisesti todistusaineiston säilyttämiseksi.
 • Kaikki paikan päällä suoritettavien tarkastusten ja todentamisten yhteydessä saadut tiedot kuuluvat ammatillisen salaisuuden ja tietosuojaa koskevien EU:n sääntöjen piiriin.
 • Komission tarkastajien kertomukset voivat olla hyväksyttävää todistusaineistoa sen EU-maan hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, joissa niiden käyttö osoittautuu tarpeelliseksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 1997 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

 • Tutkimuksia käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto

* KESKEISET TERMIT

Väärinkäytökset: EU:n lainsäädännön rikkominen, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko EU:n yleiselle talousarviolle

Taloudelliset toimijat: Henkilö, yritys tai muu toimija, joka harjoittaa taloudellista toimintaa ja jolla on kansallisen lainsäädännön mukainen oikeudellinen asema

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2–5)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1–4)

Viimeisin päivitys: 04.07.2016

Top