Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteistyön helpottaminen yksityisoikeudellisissa asioissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Yhteistyön helpottaminen yksityisoikeudellisissa asioissa

Tällä asetuksella luodaan yhteisölle yleiset puitteet, joilla pyritään helpottamaan yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa. Tällä alalla toteutettuihin yhteisön toimiin sisältyy erityishankkeisiin kohdennettuja tukitoimia ja eri organisaatioille tarkoitettuja tukitoimia, joilla pyritään edistämään ja helpottamaan yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 743/2002, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2002, yhteisön yleisistä toimintapuitteista oikeudellisen yhteistyön helpottamiseksi yksityisoikeuden alalla.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa vahvistetaan yhteisön yleiset toimintapuitteet ajanjaksolle 1.1.2002-31.12.2006. Puitteiden tavoitteena on helpottaa yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa. Euroopan komissio teki 6. huhtikuuta 2005 ehdotuksen, jonka tavoitteena on laatia yksityisoikeutta koskeva erityisohjelma vuosiksi 2007-2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (ks. muut asiaan liittyvät asiakirjat).

Asetusta ei sovelleta Tanskassa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet, että ne haluavat osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen (tämä on Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan mukainen toimintatapa).

Avustusten myöntäminen, ohjelman tavoitteiden toteuttaminen

Ohjelman tavoitteena on

 • oikeudellisen yhteistyön edistäminen yksityisoikeuden alalla oikeusvarmuuden turvaamiseksi ja oikeussuojan saatavuuden parantamiseksi
 • jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien keskinäisen tuntemuksen parantaminen
 • yhteisön säädösten asianmukaisen täytäntöönpanon ja soveltamisen varmistaminen yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävän yhteistyön alalla
 • oikeussuojan saatavuutta, oikeudellista yhteistyötä ja jäsenvaltioiden oikeus- järjestelmiä koskevan kansalaistiedotuksen parantaminen.

Tuettavien toimien osalta yleisillä puitteilla pyritään tarjoamaan

 • avustuksia yhteisrahoitettaville hankkeille, jotka täyttävät vähintään yhden toimintapuitteiden tavoitteista
 • avustuksia eurooppalaisten valtiosta riippumattomien järjestöjen toimintamenojen kattamiseen
 • rahoitusta toimille, jotka komissio toteuttaa itsenäisesti omasta aloitteestaan.

Avustusten myöntäminen yksityisille ja julkisille organisaatioille

Asetuksen mukaan avustuksia voidaan myöntää valtiosta riippumattomien järjestöjen toimintaan sekä yksityisten ja julkisten organisaatioiden erityishankkeisiin.

Valtiosta riippumattomille järjestöille voidaan myöntää taloudellista tukea, jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

 • niiden on oltava voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, jotka on perustettu EU:n jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti
 • niiden toiminnalla on oltava eurooppalainen ulottuvuus ja niissä on oltava mukana pääsääntöisesti vähintään puolet jäsenvaltioista
 • niiden toiminnan yhtenä tavoitteena on oltava yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävän yhteistyön edistäminen.

Erityishankkeita voivat ehdottaa toimielimet sekä julkiset ja yksityiset organisaatiot (tutkimuslaitokset, ammatilliset järjestöt jne.). Hankkeisiin pitää sisältyä henkilövaihtoa, harjoittelujaksoja, tutkimusta, tapaamisia ja seminaareja.

Asetuksen 4 artiklan mukaan yhteisiin puitteisiin voivat osallistua tietyin edellytyksin Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaat (KIE-maat), Kypros, Malta ja Turkki sekä muut maat, kun sopimukset ja menettelyt sen sallivat. Tätä artiklaa ei enää sovelleta kymmeneen uuteen jäsenvaltioon, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004.

Yhteisön toimintapuitteiden täytäntöönpanon varmistaminen

Komissio julkaisee osana toimintapuitteiden täytäntöönpanoa vuosittain (mahdollisuuksien mukaan ennen 30. päivää kesäkuuta) työohjelman, jossa asetetaan seuraavan vuoden tavoitteita ja toimintamuotoja koskevat prioriteetit.

Komissio on vastuussa hankkeiden arvioinnista ja valinnasta tiettyjen ensisijaisten kriteerien mukaisesti (eurooppalainen ulottuvuus, kyky toteuttaa jokin toimintapuitteiden tavoitteista, täydentävyys muiden toteutettujen, parhaillaan toteutettavien tai tulevien toimien kanssa jne.).

Komissio valvoo kaikkia rahoituspäätöksiä, ja tilintarkastustuomioistuin suorittaa niitä koskevat tarkastukset. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävän rahoituksen osuus voi olla periaatteessa enintään 60 prosenttia hankkeen kustannuksista. Poikkeustapauksissa rahoitusosuus voi olla jopa 80 prosenttia.

Läpinäkyvyyden varmistamiseksi komissio julkaisee vuosittain luettelon edunsaajista ja rahoitettavista toimista. Edunsaajien on toimitettava komissiolle raportti jokaisesta toteutetusta toimesta. Jos komissio havaitsee väärinkäytöksiä, se voi vähentää myönnettyä tukea, keskeyttää sen tai periä sen takaisin.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 743/2002

1.5.2002

-

EYVL L 115, 1.5.2002

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1149/2007/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2007 , yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa [EUVL L 257, 3.10.2007].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa koskevan puiteohjelman puolenvälin täytäntöönpanosta (2002-2006) (KOM(2005) 34 lopullinen, 9.2.2005, ei julkaistu EUVL:ssä). Kertomuksessa kuvaillaan ohjelman edistymistä sen hyväksymisestä vuonna 2002 kesäkuun 30. päivään 2004 saakka. Komission toimet, joiden tavoite on tiedottaa oikeusalan toimijoille ja yleisölle yksityisoikeudellisia asioita koskevan yhteistyön edistymisestä, ovat saaneet hyvän vastaanoton (erityisesti Euroopan oikeudellinen kartasto, Bryssel I ja Bryssel II -asetuksiin liittyvä oikeuskäytännön tietokanta sekä oikeusalan toimijoille suunnattu tietokanta). Vuosina 2002, 2003 ja 2004 julkaistuihin kansalaisyhteiskuntaan liittyviä erityishankkeita koskeviin ehdotuspyyntöihin tuli vähäinen määrä vastauksia, mikä johtuu luultavasti hankkeiden tiukasta talousarviosta. Ehdotuksia vastaanotettiin yhteensä 106, joista 51 hyväksyttiin.

Viimeisin päivitys 18.08.2010

Top