Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Petosten torjuminen: tarkastukset EU-maissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Petosten torjuminen: tarkastukset EU-maissa

Euroopan unionin (EU) kansalaisilla on oltava varmuus siitä, että EU:n budjettia käytetään asianmukaisiin tarkoituksiin. Vuonna 1995 EU otti käyttöön säännöt (neuvoston säädös (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995), joihin kuuluvat EU-maissa tehtävät tarkastukset ja väärinkäytöksistä määrättävät seuraamukset*.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) kansalaisilla on oltava varmuus siitä, että EU:n budjettia käytetään asianmukaisiin tarkoituksiin. Vuonna 1995 EU otti käyttöön säännöt (neuvoston säädös (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995), joihin kuuluvat EU-maissa tehtävät tarkastukset ja väärinkäytöksistä määrättävät seuraamukset*.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksen tarkoituksena on torjua EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia (EU:n budjetti - veronmaksajien maksuosuudet).

Asetus luo yhteisen oikeudellisen kehyksen kaikille EU:n politiikan kattamille aloille.

Asetuksessa säädetään erityisesti hallinnollisista tarkastuksista ja seuraamuksista, jos EU:n rahoitussääntöjä ei noudateta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yli puolet EU:n menoista maksetaan EU-maiden viranomaisten ja virastojen kautta vastaanottajille. Tätä hajautetun hallinnon järjestelmää ja varojen käyttöä hallitaan yksityiskohtaisilla säännöillä. Säännöt vaihtelevat kyseessä olevan politiikan alasta riippuen.

EU-maiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voidaan varmistaa, että EU:n taloudellisiin etuihin liittyvät rahoitustoimet ovat oikeanlaisia ja säännöllisiä. Tarkastustoimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia tavoitteisiin nähden niin, että niistä ei aiheudu taloudellisia rasitteita tai liiallisia hallinnollisia kustannuksia. Niissä on otettava huomioon myös jäsenvaltioiden hallintokäytänteet ja -rakenteet.

Euroopan komissio tarkastaa, että:

hallinnolliset käytänteet ovat yhdenmukaisia EU:n sääntöjen kanssa

tarvittavat tositteet ovat olemassa ja ne ovat yhdenmukaisia EU:n tulojen ja menojen kanssa

rahoitustoimien toteutus- ja todentamisolosuhteet ovat säännönmukaisia.

Lisäksi säädöksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 mukaisesti Euroopan komissio voi toteuttaa tarkastuksia ja todentamista paikan päällä.

Perusteettomasti saadun etuuden takaisin periminen

Kaikista väärinkäytöksistä seuraa yleensä perusteettomasti saadun etuuden periminen takaisin, mahdollisesti kiinteästi määritellyillä koroilla lisättynä. Takaisinperintään saattaa sisältyä seuraavat velvoitteet:

velvoite maksaa takaisin perusteettomasti saadut summat

takuu, joka on annettu myönnetyn etuuden hakemuksen tueksi tai ennakkomaksua saataessa, määrätään kokonaan tai osittain menetetyksi.

Tahallisista tai huolimattomuudesta johtuvista väärinkäytöksistä voi seurata seuraavia hallinnollisia seuraamuksia:

hallinnollinen sakko

lisämaksu, jonka suuruus ei saa ylittää varoittavuudelle riittävää tasoa

myönnetyn etuuden takaisinperiminen kokonaan tai osittain, vaikka toimija on saanut aiheettomasti vain osan tästä etuudesta, tai etuuden saamisen epääminen tai takaisinperiminen tietyksi väärinkäytöksen jälkeiseksi ajaksi

muut EU:n oikeudessa säädetyt luonteeltaan yksinomaan taloudelliset seuraamukset.

Yleiset periaatteet

Tarkastusten ja hallinnollisten toimenpiteiden ja seuraamusten on oltava

tehokkaita,

suhteellisia ja

varoittavia.

Niissä on otettava huomioon väärinkäytöksen luonne ja vakavuus, myönnetyn edun tai saadun hyödyn luonne ja vakavuus sekä vastuun aste.

Hallinnollinen seuraamus voidaan määrätä vain, jos seuraamuksesta on ennen väärinkäyttöä säädetty yhteisön säännöksellä.

Seuraamusmenettelyn vanhentumisaika on neljä vuotta väärinkäytöksen tapahtumispäivästä. Jatkuvien tai toistuvien väärinkäytösten osalta vanhentumisaika alkaa kulua siitä päivästä, jona väärinkäytös on päättynyt. Monivuotisten ohjelmien suhteen vanhentumisaika jatkuu ohjelman päättymiseen saakka.

KESKEISET TERMIT

* Väärinkäytös: EU-rahoituksen saajan teko tai laiminlyönti, joka aiheuttaa vahinkoa yhteisöjen yleiselle talousarviolle joko suoraan EU:n puolesta kannettujen omien varojen vähenemisen tai lakkaamisen taikka perusteettoman menon takia.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95

26.12.1995

-

EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1-4

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2-5)

Viimeisin päivitys: 08.09.2015

Top