Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007-2013

Tiedonannolla pyritään vahvistamaan vuodesta 2007 vuoteen 2013 vähittäismyyntiä sisämarkkinoilla, jotta kuluttajat voisivat vapaasti tehdä ostoksensa kaikkialla Euroopan unionissa ja saada kaikkialla samanlaisen suojan. Näin he voivat hyötyä tuotteiden edullisemmista hinnoista ja paremmasta laadusta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 13. maaliskuuta 2007, EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007-2013, [KOM(2007) 99 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Kuluttajapoliittisella strategialla (2007-2013) pyritään luomaan yhtäläinen turvallisuus- ja suojataso kaikkialla Euroopan unionissa ja paremmin yhdentyneet sisämarkkinat. Tavoitteena on

 • parantaa EU:n kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia luomalla avoimemmat markkinat, joilla kuluttajilla on todellista valinnanvaraa esimerkiksi hinnan ja laadun suhteen;
 • parantaa kuluttajien hyvinvointia laadun, monipuolisuuden, kohtuuhintaisuuden, turvallisuuden jne. kannalta;
 • suojella kuluttajia vakavilta riskeiltä ja vaaroilta.

ENSISIJAISET TAVOITTEET VUOSINA 2007-2013

Tämänhetkisellä yhteisön politiikalla on samat tavoitteet kuin edelliselläkin kaudella: korkeatasoinen kuluttajansuoja ja kuluttajansuojasäännösten soveltaminen. Politiikassa keskitytään seuraaviin viiteen alaan:

 • parannetaan kuluttajamarkkinoiden ja jäsenvaltioiden kuluttajapolitiikan seurantaa;
 • parannetaan kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä;
 • parannetaan seurantavälineiden avulla tuoteturvallisuutta markkinoilla;
 • otetaan kuluttajien etu huomioon muussa yhteisön politiikassa;
 • parannetaan kuluttajille suunnattua tiedotusta ja valistusta esimerkiksi vahvistamalla Euroopan kuluttajakeskusten asemaa.

STRATEGIALLA KAAVAILLUT TOIMET

Parannetaan kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä

Komissio aikoo yksinkertaistaa lainsäädäntöä muuttamalla kuluttajansuojaa koskevia keskeisiä direktiivejä. Se on tätä varten julkaissut vihreän kirjan kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta (ks. jäljempänä kohta "Muut asiaan liittyvät asiakirjat").

Komissio asettaa etusijalle lainsäädännön tasaamisen, jotta voitaisiin saada aikaan erittäin korkea kuluttajansuojan taso.

Parannetaan täytäntöönpanoa ja oikeussuojaa

Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanon valvonta on yksi kuluttajapolitiikan painopisteistä. Komissio tarkastaa kuluttajansuojalainsäädännön kansallisia valvontajärjestelmiä selvitysten ja muiden välineiden avulla. Lisäksi se vahvistaa tuomioistuinten ulkopuoliseen riitojen ratkaisuun tähtäävien mekanismien seurantaa.

Komissio luottaa lisäksi siihen, että jäsenvaltiot saattavat sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään annetussa määräajassa (12.12.2007) ja että ne soveltavat kuluttajansuojayhteistyötä koskevaa asetusta.

Komissio ilmoitti lisäksi kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevien mekanismien luomisesta säännösten rikkomusten osalta.

Parannetaan kuluttajamarkkinoiden ja jäsenvaltioiden kuluttajapolitiikan seurantaa

Markkinavalvontaa tehostetaan käyttämällä nykyisiä välineitä, kuten nopeaa hälytysjärjestelmää (RAPEX), ja tekemällä yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten maiden ja erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa. EU on tehnyt näiden maiden kanssa yhteistyösopimukset kulutustuotteiden turvallisuuden alalla.

Parannetaan kuluttajien asemaa muussa EU-politiikassa ja -lainsäädännössä

Komissio pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa muun muassa terveys-, yritys-, teollisuus-, ympäristö- ja liikennepolitiikassa (erityisesti lentoliikenteessä).

Lisäksi se pyrkii varmistamaan yleishyödylliset palvelut ja turvaamaan yleispalvelut EU:ssa.

Parannetaan kuluttajille suunnattua tiedotusta ja valistusta

Komissio osallistuu edelleen niiden toimien rahoittamiseen, joilla pyritään parantamaan tiedotusta kuluttajille. Näistä voidaan mainita Euroopan kuluttajakeskusten verkko (ECC-Net) ja tiedotuskampanjat uusissa jäsenvaltioissa.

Tausta

Uudella kuluttajapoliittisella strategialla vuosiksi 2007-2013 pyritään yhdistämään 27 kansallista markkina-aluetta maailman suurimmaksi vähittäismyynnin markkina-alueeksi. Eurostatin mukaan EU:n väestöennuste on viimeisimmän laajentumisen jälkeen 495 miljoonaa asukasta.

Yksityishenkilöt ja yritykset eivät hyödynnä sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksia kovinkaan paljon. Kulutusmenot ovat komission mukaan kuitenkin 58 prosenttia EU-27:n BKT:stä. Komissio huomauttaa lisäksi, että kaikki väestöryhmät eivät suinkaan yhtä lailla hyödy vähittäismyyntimarkkinoista: tietyt ryhmät (lapset, vanhukset) ovat muita heikommassa asemassa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta [EUVL C 61, 15.3.2007]. Nykyistä kuluttajansuojasäännöstöä on yhdenmukaistettu vain vähimmäistasolla, ja jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus säätää tiukempia lakeja.

Vihreällä kirjalla käynnistettiin julkinen kuuleminen, joka päättyi 15. toukokuuta 2007. Sen aiheena oli kuluttajansuojalakien tarkistaminen, ja siinä ehdotettiin yhdenmukaistamisasteen osalta kolmea eri vaihtoehtoa:

 • lainsäädännön täydellinen yhdenmukaistaminen;
 • vähimmäistason yhdenmukaistamisen ja keskinäisen tunnustamisen yhdistelmä;
 • vähimmäistason yhdenmukaistaminen yhdistettynä lähtömaahan perustuvaan lähestymistapaan (muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden yhtiöiden täytyisi noudattaa ainoastaan oman kotimaansa sääntöjä).

Lisäksi vihreässä kirjassa ehdotetaan kuluttajansuojaan liittyvien yhdeksän perusdirektiivin tarkistamista ja uuden direktiivin antamista kulutusluotoista. Siinä ilmoitetaan lisäksi kahden seurantaraportin laadinnasta. Toinen koskee kuluttajille tarkoitettuja rahoituspalveluja koskevaa direktiiviä ja toinen yleistä tuoteturvallisuutta koskevaa direktiiviä.

Lisätietoja kuulemisesta löytyy terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston (DE) (EN) (FR) sivustolta.

Neuvoston päätöslauselma, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007-2013 [EUVL C 162, 14.7.2007].

See also

Lisätietoja kuluttajansuoja-alan tärkeimmästä lainsäädännöstä (DE) (EN) (FR) ja tämän lainsäädännön saattamisesta osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä löytyy kuluttajansuojaa koskevaa yhteisön säännöstöä käsittelevältä sivulta terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston sivustolla.

Viimeisin päivitys 16.08.2007

Top