Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-maiden välinen kuluttajansuojayhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-maiden välinen kuluttajansuojayhteistyö

Asetuksella perustetaan viranomaisten verkosto valvomaan kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista. Asetusta sovelletaan yksinomaan Euroopan unionissa (EU) tehtyihin rikkomuksiin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”).

TIIVISTELMÄ

Asetuksella perustetaan viranomaisten verkosto valvomaan kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista. Asetusta sovelletaan yksinomaan Euroopan unionissa (EU) tehtyihin rikkomuksiin.

EU-maiden viranomaisten välinen yhteistyö

Jokainen EU-maa nimeää kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset, jotka liittyvät keskinäisen avunannon verkostoon. Kussakin maassa yksi yhteysvirasto hoitaa koordinoinnin kansallisten viranomaisten välillä.

Verkosto mahdollistaa kansallisille viranomaisille tietojen vaihdon ja yhteistyön muiden EU-maiden vastaavien viranomaisten kanssa.

Asetus kattaa tilanteet, joissa on kyse kuluttajien yhteisistä eduista, ja se helpottaa viranomaisten yhteistyötä kuluttajalainsäädännön rikkomusten lopettamiseksi silloin, kun yritys ja kuluttaja sijaitsevat eri maissa.

Yhteistyötä sovelletaan kuluttajalainsäädäntöön, jolla säädetään useista eri kysymyksistä, kuten sopimattomista kaupallisista menettelyistä, kohtuuttomista sopimusehdoista, sähköisestä kaupasta, vertailevasta mainonnasta, pakettilomista, aikaosuuksista, etämyynnistä ja matkustajien oikeuksista.

Keskinäinen avunanto ja EU:n tehtävät

Kukin viranomainen voi pyytää apua muilta verkoston jäseniltä kuluttajan oikeuksien mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi.

Useissa EU-maissa samanaikaisesti tapahtuvien rikkomusten lopettamiseksi viranomaiset voivat

  • toteuttaa yhteisiä toimia, kuten tehoiskuja, joihin lukeutuvat tietyn alan verkkosivustojen (lentoliput, ladattava digitaalinen sisältö jne.) EU:n laajuinen tarkastus Euroopan komission johtamana vuosittaisena menettelynä
  • ottaa yhdessä komission kanssa käyttöön yhteisiä menettelytapoja kuluttajansuojalainsäädännön soveltamiseksi tiettyyn ongelmaan.

Ensimmäinen tällaisista toimista koskee online-peleissä tehtäviä sovellusten sisäisiä ostoksia.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 2006/2004

29.12.2004

-

EUVL L 364, 9.12.2004, s.1-11

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2005/29/EY

12.6.2005

12.6.2007

EUVL L 149, 11.6.2005, s.22-39

Direktiivi 2007/65/EY

19.12.2007

19.12.2009

EUVL L 332, 18.12.2007, s.27-45

Direktiivi 2009/136/EY

19.12.2009

20.5.2011

EUVL L 337, 18.12.2009, s.11-36

Asetus (EU) N:o 1177/2010

6.1.2011

18.12.2012

EUVL L 334, 17.12.2010, s.1-16

Asetus (EU) N:o 181/2011

20.3.2011

1.3.2013

EUVL L 55, 28.2.2011, s.1-12

Asetus (EU) N:o 954/2011

7.10.2011

-

EUVL L 259, 4.10.2011, s.1-4

Direktiivi 2013/11/EU

8.7.2013

9.7.2015

EUVL L 165, 18.6.2013, s.63-79

Asetus (EU) N:o 524/2013

8.7.2013

-

EUVL L 165, 18.6.2013, s.1-12

Asetukseen (EY) N:o 2006/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 täytäntöönpanosta keskinäisen avunannon osalta (2007/76/EY) ( EUVL L 32, 6.2.2007, s.192-197 ).

Päätös sisältää tietovaatimukset, jotka koskevat esimerkiksi keskinäisten avunantopyyntöjen ja ilmoitusten yhteydessä toimitettavien tietojen vähimmäisvaatimuksia, noudatettavia määräaikoja, tietoihin tutustumista ja käytettäviä kieliä.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, laadittu 2. heinäkuuta 2009, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 soveltamisesta ( KOM(2009) 336 lopullinen).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, laadittu 13. maaliskuuta 2012, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) soveltamisesta( COM(2012) 100 final).

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, laadittu 1. heinäkuuta 2014, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) toimivuudesta ( COM(2014) 439 final).

Kertomus osoittaa, että kuluttajansuojayhteistyötä koskevan asetuksen täytäntöönpano on tuottanut myönteisiä tuloksia vuodesta 2007 lähtien. Tehoiskut ja lainsäädännön täytäntöönpanon yhteiset lähestymistavat auttoivat jäsenvaltioita koordinoimaan täytäntöönpanon lähestymistapoja laajemmassa mittakaavassa, mikä on johtanut EU:n kuluttajansuojalainsäädännön parempaan noudattamiseen monilla aloilla.

Viimeisin päivitys: 30.09.2014

Top