Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuluttajariitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kuluttajariitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella

Komissio edistää kuluttajariitojen sovintoratkaisuja. Vahvistaakseen kuluttajien ja yritysten luottamusta tuomioistuinten ulkopuolisiin riidanratkaisumenettelyihin komissio on laatinut periaatteita, joiden tarkoituksena on parantaa tällaisten menettelyjen laatua.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kuluttajariitojen ratkaisemisesta tuomioistuinten ulkopuolella (KOM (1998) 198 lopullinen – Ei julkaistu EYVL:ssä).

Komission suositus 98/257/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista [EYVL L 115, 17.4.1998].

TIIVISTELMÄ

Komissio aikoo lisätä kuluttajien mahdollisuuksia ratkaista riitansa tuomioistuinten ulkopuolella *.

Oikeuksiaan puolustaessaan kuluttajat voivat kohdata esteitä, jotka liittyvät muun muassa oikeusavun kalliiseen hintaan sekä oikeudellisten menettelyjen ja varsinkin rajat ylittävien riitojen ratkaisumenettelyjen pituuteen ja monimutkaisuuteen.

Sen vuoksi komissio ehdottaa, että riitoja pyrittäisiin ratkaisemaan yhä enemmän tuomioistuinten ulkopuolisilla menettelyillä, kuten sovittelulla tai välimiesmenettelyllä. Tällaisten menettelyjen avulla kuluttajat ja yritykset voivat ratkaista riitansa helposti, nopeasti ja edullisesti.

Riitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella

Komissio suosittelee, että noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • riidanratkaisuelin on riippumaton ja asiantunteva
  • menettely ja riidanratkaisuelimen toiminta ovat avoimia
  • menettely on tehokas, nopea, maksuton tai kohtuuhintainen. Asianajajan tai oikeudellisen edustajan käyttämisen on lisäksi oltava vapaaehtoista, mutta kullakin osapuolella on oltava oikeus oman näkemyksensä puolustamiseen.
  • päätösten on oltava lainmukaisia eli niissä on noudatettava kuluttajansuojalakeja.
  • menettelyn on oltava kullekin osapuolelle oikeudenmukainen.

Taustaa

Tämä suositus perustuu vihreässä kirjassa esitettyihin päätelmiin kuluttajien oikeussuojan saatavuudesta ja kuluttajariitojen ratkaisemisesta yhteismarkkinoilla.

Keskeiset termit

  • Tuomioistuimen ulkopuolinen menettely: menetelmä, jonka avulla riita voidaan ratkaista kolmannen osapuolen esittämällä tai määräämällä ratkaisulla. Tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisukeinoja voivat ottaa käyttöön viranomaiset, oikeusalan ammattilaiset, eri ammattialojen ryhmittymät tai kansalaisjärjestöt (välimiesoikeudet, yksityiset sovittelukeskukset, välimiehet jne.).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

Komission suositus, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin, jotka eivät kuulu komission suosituksen 98/257/EY soveltamisalaan, sovellettavista periaatteista (EYVL L 109, 19.4.2001). Suositus koskee kuluttajariitoja tuomioistuinten ulkopuolella ratkaisevia elimiä, jotka auttavat riidan osapuolia löytämään sovintoratkaisun. Näiden elinten olisi myös toimittava puolueettomuuden, avoimuuden, tehokkuuden ja menettelyn oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti.

Viimeisin päivitys 06.07.2011

Top