Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2002-2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2002-2006

Tiedoannolla tähdätään korkeatasoiseen ja yhtenäiseen kuluttajasuojaan, kuluttajansuojasääntöjen tehokkaaseen soveltamiseen ja kuluttajajärjestöjen osallistumiseen EU-politiikkaan.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle - kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2002-2006 [KOM(2002) 208 lopullinen EYVL C 137/2, 8.6.2002].

TIIVISTELMÄ

Kolmella edellä mainitulla tavoitteella pyritään helpottamaan kuluttajanäkökohtien sisällyttämistä kaikkeen EU-politiikkaan, hyödyntämään täysimääräisesti sisämarkkinoita kuluttajan kannalta ja valmistautumaan laajentumiseen.

Kuluttajat eivät hyödynnä sisämarkkinoita täysimääräisesti. Jotta kuluttajat voisivat hyödyntää sisämarkkinoita paremmin, tarvitaan yksinkertaisempia ja yleisempiä sääntöjä. Lisäksi täytäntöönpanon on oltava samanlaista kaikkialla EU:ssa ja kuluttajatiedotusta ja -valistusta on oltava paremmin saatavilla. Tarvitaan myös tehokkaita valitusmekanismeja.

Strategian soveltamisala

  • kuluttajiin markkinoilla liittyvä turvallisuus
  • kuluttajiin markkinoilla liittyvät oikeutta ja taloutta koskevat seikat
  • kuluttajatiedotus ja -valistus
  • kuluttajajärjestöjen toiminnan ja niiden kuluttajapolitiikan kehittämiseen osallistumisen edistäminen.

Strategian tavoitteet ovat seuraavat:

  • korkeatasoinen ja yhtenäinen kuluttajansuoja
  • kuluttajansuojasääntöjen tehokas soveltaminen
  • kansalaisten osallistuminen EU:n politiikkaan kuluttajajärjestöjen kautta.

Mainitut tavoitteet pannaan täytäntöön seuraavan viiden vuoden aikana (2002-2006) toteutettavilla toimenpiteillä. On suunniteltu lyhyen aikavälin ohjelma, jota tarkastellaan säännöllisesti. Strategiassa esitellään jokaista tavoitetta koskevat pääasialliset toimenpiteet, joita komissio aikoo toteuttaa seuraavan viiden vuoden aikana. Komissio tekee neuvostolle ja parlamentille erilliset ja erilaiset ehdotukset.

Tavoite 1: "korkeatasoinen ja yhtenäinen kuluttajansuoja"

Tavoitteena on yhdenmukaistaa asianmukaisella tavalla (puitedirektiivillä, standardeilla, käytännesäännöillä) tavaroiden ja palveluiden turvallisuus ja ne kuluttajien taloudellisiin etuihin liittyvät seikat, joiden ansiosta kuluttajien luottamus lisääntyy niin, että he uskaltavat tehdä ostoksia kaikkialla sisämarkkinoilla. Tavoitteen tärkeimmät toimet koskevat kuluttajansuojaa ja palveluiden turvallisuutta käsittelevässä vihreässä kirjassa esiin otettuihin kaupallisiin käytäntöihin liittyvien aiheiden seurantaa.

Tavoite 2: "kuluttajansuojasääntöjen tehokas soveltaminen"

Kun sisämarkkinoiden taloudellinen yhdentyminen etenee vakaasti ja kuluttajille avautuu enemmän mahdollisuuksia, kuluttajilla olisi oltava käytännössä samantasoinen suoja kaikkialla EU:ssa. Tavoitteella pyritään erityisesti kehittämään puitteet jäsenvaltioiden väliselle hallinnolliselle yhteistyölle ja laatimaan valitusmenettelyjä kuluttajille.

Tavoite 3: "kuluttajajärjestöjen osallistuminen EU:n politiikkaan"

Jotta kuluttajansuojapolitiikka olisi toimivaa, kuluttajilla itsellään täytyy olla mahdollisuus osallistua heihin vaikuttavan politiikan laadintaan. Kuluttajilla ja heidän edustajillaan on oltava valmiudet ja tarvittavat voimavarat ajaa etujaan samanarvoisesti muiden sidosryhmien kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi toteutettavilla tärkeimmillä toimilla uudistetaan mekanismeja, joilla kuluttajajärjestöt osallistuvat EU:n poliittiseen päätöksentekoon, ja luodaan koulutusta ja valmiuksien parantamista koskevia hankkeita.

5) ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY , tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004--2007 [EUVL L 5, 9.1.2004].

Neuvoston 2 päivänä joulukuuta 2002 antama päätöslauselma yhteisön kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2002-2006 [ei julkaistu EYVL:ssä].

Päätöslauselmassa annetaan tunnustusta strategiasta ja sen kolmesta tavoitteesta ja kehotetaan komissiota ja tarvittaessa myös jäsenvaltioita soveltamaan strategiaa. Päätöslauselmassa myös pyydetään komissiota tarkastelemaan strategiaa uudelleen 1,5 vuoden välein. Tarkastelun aikana olisi arvioitava strategiassa määriteltyjä tavoitteita tukemaan tarkoitettujen yhteisön toimenpiteiden ja kansallisten toimenpiteiden vaikutuksia.

Viimeisin päivitys 28.04.2005

Top