Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alv-petosten torjuntastrategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Alv-petosten torjuntastrategia

Koska rajat ylittävien liiketoimien määrä on kasvanut, komissio ehdottaa valvonta-, rekisteröinti-, tiedonvaihto- ja tulojenperimismenettelyjen tarkistamista arvonlisäveron (ALV) hallintajärjestelmän parantamiseksi ja jäsenvaltioiden suojelemiseksi alv-petoksilta. EU:n laajuinen lähestymistapa ja jäsenvaltioiden entistä tehokkaampi yhteistyö ovat keskeiset keinot tavoitteen saavuttamisessa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, annettu 23 päivänä marraskuuta 2007, joistakin keskeisistä tekijöistä alv-petosten torjuntastrategian käyttöönotossa EU:ssa [KOM(2007) 758 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Yhtenäismarkkinoiden arvonlisäverojärjestelmä (alv-järjestelmä) ei mahdollista alv-petosten, kuten karusellipetosten, riittävää torjuntaa. Jotta jäsenvaltioiden alv-tulojen suojaa voidaan parantaa, järjestelmää on yhdenmukaistettava ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä lisättävä. Tässä tiedonannossa, joka on jatkoa vuoden 2006 tiedonannolle, komissio ehdottaa toimenpiteitä olemassa olevan järjestelmän parantamiseksi ja vahvistamiseksi.

Alv-kauppiaiden tehokas valvonta

Verohallintojen on saatava tarpeelliset tiedot käyttöönsä ajoissa. Yhteisön sisäisistä toimituksista on raportoitava useammin ja verohallintojen välisen tiedonvaihdon on oltava nopeampaa, jotta ongelma voidaan ratkaista. Vielä on epävarmaa, riittääkö tämä ratkaisu takaamaan yhteisön sisäisten toimitusten riittävän valvonnan vai onko mentävä vielä pidemmälle.

Tarpeellisten tietojen vaatimuksen yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon tarkistetun Lissabonin tavoite vähentää byrokratiaa yrityksissä 25 prosenttia. Lisäksi on löydettävä tasapaino rajat ylittävälle kaupalle ja kansallisille markkinoille asetettavien velvoitteiden välille.

Jotta raportointivaatimuksista ei aiheudu liikaa ongelmia yrityksille, vaatimukset on rajattava tietoihin, jotka ovat jo saatavilla yritysten kirjanpitojärjestelmässä, ja tiedot on voitava toimittaa sähköisesti. Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka eivät harjoita yhteisön sisäistä kauppaa, olisi vapautettava lisäraportointivelvoitteista. Lisäksi raportointivelvoitteiden ja laskutussääntöjen pitkälle menevä yhdenmukaistaminen voisi auttaa vähentämään useissa jäsenvaltioissa toimiville yrityksille aiheutuvia kuluja. Yhteisön tasolla olisi määriteltävä niiden tietojen vähimmäistaso, joita verohallinnot vaihtavat keskenään.

Verohallintojen on myös voitava käyttää kaikkia kerättyjä tietoja. Tätä varten ei riitä, että tiedot ovat tarkkoja, vaan niiden on myös oltava käytettävissä tehokkaissa järjestelmissä, joilla voidaan poimia ne liiketoimet ja kauppiaat, joihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.

EU-lähestymistavan vahvistaminen

Sellaiset rajat ylittävät liiketoimet, joissa verotuspaikka ja sijoittautumispaikka sijaitsevat EU:n eri jäsenvaltioissa, ovat lisääntyneet. Tämä tekee kaikkien jäsenvaltioiden alv-tulojen suojaamisesta entistä vaikeampaa. Tässä yhteydessä komissio ehdottaa alv-järjestelmään EU-lähestymistapaa, jolla voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä kolmella alalla. Nämä alat ovat:

  • Valvontavastuu: Lisääntynyt yhteistyö, kuten keskinäinen avunanto verojen kantamisessa, voi antaa jäsenvaltioille lisävarmuuden sisämarkkinoiden suhteen. Kustannukset on kuitenkin rajattava.
  • Riskinhallinta: Verohallintojen välinen nopea tiedonvaihto on tärkeää petollisia liiketoimia koskevissa asioissa, jotta voidaan havaita verotulojen mahdolliset menetykset, erityisesti ketjupetosten yhteydessä. Esimerkkinä voivat toimia jäsenvaltioiden kokemukset, kuten 24 jäsenvaltion välillä toimiva Belgian järjestelmä nopeaa ja valikoitua tiedonvaihtoa ja riskianalyysiä varten.
  • Rikosoikeudellinen vastuu: Jotta voidaan taata jäsenvaltioiden välinen vastavuoroisuus rikosoikeudellisessa vastuussa, on toteutettava ylimääräisiä lainsäädäntötoimia. Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta tehty yleissopimus tarjoaa kuitenkin jo itsessään asianmukaisen rikosoikeudellisen suojan.

Alv-verovelvollisen asema

Verohallintojen on saatava käyttöönsä luotettavat alv-rekisteritiedot. Tätä varten on vahvistettava yhteinen lähestymistapa alv-verovelvollisten luettelon päivittämiseen. Alv-tunnuksia annettaessa (ensimmäisten kuukausien aikainen valvonta mukaan luettuna) ja tarkistettaessa on oltava hyvin huolellinen. Alv-rekisteritietojen keskitettyä saantia on myös parannettava. Rekisteristä poistamiseen liittyen verohallintojen tulisi tarkistaa automaattisesti, ovatko alv-tunnukset vielä aktiivisessa käytössä, ja poistaa ne automaattisesta alv-tietokannasta (VIES) (EN) heti kun näin ei enää ole. Kansallisia menettelyjä tulisi muuttaa ja yhteisön vähimmäisvaatimuksia voitaisiin vahvistaa.

Alv-tulojen periminen petostapauksissa

Verohallintojen on pystyttävä perimään alv-tulot, kun petolliset toimet on saatu paljastettua. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on olemassa kaksi sääntelyn välinettä:

  • yhteisvastuu, joka perustuu yhteisön alv-lainsäädäntöön ja mahdollistaa sen, että muu henkilö kuin verovelvollinen voidaan saattaa yhteisvastuuseen määrän maksamisesta valtion talousarvioon. Tämä edellyttää kuitenkin, että yritysten oikeusturva on taattu.
  • verojen perinnässä käytettävä keskinäisen avustuksen järjestelmä, joka on määritetty perintää koskevassa direktiivissä. Komission on määrä ehdottaa järjestelmän laajentamista vuonna 2008.

Taustaa

Neuvosto on aloittanut prosessin, jonka tarkoituksena on vahvistaa veropetosten torjunnan EU:n laajuinen lähestymistapa. Prosessiin kuuluu sekä tavanomaisia toimenpiteitä nykyisen alv-järjestelmän vahvistamiseksi että kunnianhimoisempia toimenpiteitä järjestelmän muuttamiseksi. Lisäksi komission on tarkoitus esitellä vuoden 2008 alussa vaikutustenarvioinnin päätteeksi lainsäädäntöehdotukset neuvoston etusijalle asettamista toimenpiteistä. Tässä tiedonannossa on kyse tavanomaisista toimenpide‑ehdotuksista. Siinä esitetään toimintamalleja, joiden pohjalta selvitetään tulevaisuuden suuntaa ja EU:n laajuista lähestymistapaa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008, "Koordinoitu strategia alv-petosten torjunnan tehostamiseksi Euroopan unionissa" [KOM(2008) 807 lopullinen– ei julkaistu EUVL:ssä]. Tiedonannossa esitellään lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma veropetosten torjuntamenetelmien kehittämiseksi. Toimintasuunnitelmaan kuuluu lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan verohallintojen mahdollisuuksia estää tai paljastaa alv‑petoksia ja tehostaa verojen perimistä.

Euroopan komissio on päättänyt esittää toimenpiteet kolmen "paketin" muodossa:

  • säädösehdotus määräaikojen lyhentämisestä jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon nopeuttamiseksi
  • jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön lujittamista koskeva ehdotus, joka edellyttää asetuksen (EY) N:o 1798/2003 muuttamista
  • ehdotus tietyistä petostentorjuntaan liittyvistä näkökohdista.

Komission on mukautettava alv‑järjestelmän hallinnointia tietotekniikan kehitykseen ja edistettävä jäsenvaltioiden välistä hyvien käytänteiden vaihtoa.

Viimeisin päivitys 05.03.2009

Top