Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jäsenvaltioiden välittömän verotuksen järjestelmien koordinointi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jäsenvaltioiden välittömän verotuksen järjestelmien koordinointi

Tässä tiedonannossa ilmoitettujen aloitteiden tarkoituksena on edistää jäsenvaltioiden välittömän verotuksen järjestelmien koordinointia. Tavoitteena on poistaa verotuksen esteet, kuten verosyrjintä ja kaksinkertainen verotus, Euroopan unionin (EU) laajuisesti. Jäsenvaltioiden yhdenmukaistamattomien välittömän verotuksen järjestelmien koordinoinnin tarkoituksena on saattaa nämä järjestelmät yhteensopiviksi yhteisön oikeuden ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. Kaksi komission aloitteista käsittelee verotuksen erikoisaloja: toinen maastapoistumisverotusta ja toinen yhtiöiden ja konsernien rajatylittäviä tappiovähennyksiä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 19. joulukuuta 2006. Jäsenvaltioiden välittömän verotuksen järjestelmien koordinointi sisämarkkinoilla [KOM(2006) 823 lopullinen, ei julkaistu virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio on tehnyt joukon aloitteita, joiden tarkoituksena on edistää välittömän verotuksen kansallisten järjestelmien parempaa koordinointia Euroopan unionissa. Tavoitteena on varmistaa kansallisten järjestelmien yhdenmukaisuus yhteisön lainsäädännön kanssa ja valvoa, että järjestelmät toimivat saumattomasti yhteen. Kyseessä olevilla aloitteilla poistetaan verosyrjintää ja kaksinkertaista verotusta yksityishenkilöiden ja yhtiöiden etujen mukaisesti ja tuetaan veropetosten ehkäisyä ja veropohjan säilyttämistä.

Verotuksen johdonmukaisen ja koordinoidun lähestymistavan päätavoitteet ovat seuraavat:

  • verosyrjinnän ja kaksinkertaisen verotuksen poistaminen
  • tahattoman verottamatta jättämisen ja veropetosten ehkäisy
  • useamman kuin yhden verojärjestelmän säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten vähentäminen.

Komissio on antanut samanaikaisesti edellä mainitun tiedonannon kanssa kaksi muutakin tiedonantoa, joista toinen käsittelee rajat ylittäviä tappiovähennyksiä ja toinen maastapoistumisverotusta. Kyseessä on kaksi ensimmäistä konkreettista esimerkkiä erikoisaloista, joilla koordinoitu lähestymistapa voi olla hyödyllinen.

Asiayhteys

Yhteisön lainsäädäntö antaa jäsenvaltioille varsin vapaat kädet järjestää välittömän verotuksen järjestelmänsä niin, että jäsenvaltiot voivat mukauttaa järjestelmänsä kansallisten tavoitteidensa ja vaatimustensa mukaisesti. Yksinomaan tai ensisijaisesti oman maan tilannetta silmällä pitäen laaditut verosäännöt saattavat kuitenkin aiheuttaa rajojen yli tapahtuvassa toiminnassa epäjohdonmukaisuuksia verokohtelussa. Rajojen yli toimiva yksityishenkilö tai yhtiö voi veronmaksajana joutua verosyrjinnän tai kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi tai erilaisten verosääntöjen noudattamisesta johtuvien lisäkustannusten maksajaksi.

Veronmaksajien sekä kansallisissa tuomioistuimissa että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa nostamat oikeuskanteet ovat viime vuosina selvästi lisääntyneet, mikä osoittaa, että jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia on lisättävä.

Tavoitteet

Komission aloitteessa ehdotetaan ratkaisuja yleisiin ongelmiin, jotka aiheutuvat lukuisten verojärjestelmien vuorovaikutussuhteista sisämarkkinoilla. Tällä aloitteella komissio osoittaa haluavansa auttaa jäsenvaltioita määrittämään koordinoidut ratkaisut mahdollistavat periaatteet ja parantamaan hallinnollisen yhteistyön käytännön järjestelyjen toimivuutta.

Komission aloitteen tarkoituksena ei ole korvata kansallisia verojärjestelmiä yhteisön yhtenäisellä järjestelmällä. Aloitteen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden yhteistyötä ja parantaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen koordinointia, jotta 27 erilaisen kansallisen järjestelmän käyttö sisämarkkinoilla olisi sujuvaa.

Edellä mainittu tiedonanto kattaa kahden sen yhteydessä annetun tiedonannon erikoisalojen lisäksi myös muita välittömän verotuksen aloja, joilla komissio katsoo koordinoidun lähestymistavan olevan välttämätön. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi lähdevero, verojen välttelyn vastaiset toimet ja perintöverotus.

Yhtiöveropohjan koordinointi ja yhdenmukaistaminen

Verojärjestelmien koordinointia koskeva aloite täydentää komission lakialoitteita välittömän verotuksen alalla. Komissio katsoo, että ainut järjestelmällinen tapa poistaa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimivien yhtiöiden kohtaamia sitkeitä veroesteitä on säätää monikansallisille ryhmittymille yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja niiden EU:ssa tapahtuvalle toiminnalle. Komissio on ilmaissut aikovansa tehdä yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa koskevan kattavan lainsäädäntöehdotuksen vuoden 2008 aikana. Yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa sovelletaan kuitenkin vain yhtiöihin, jotka täyttävät tätä tarkoitusta varten määritetyt kriteerit ja jotka pyytävät veropohjan soveltamista. Yleisesti ottaen on välttämätöntä taata kansallisten verojärjestelmien parempi koordinointi yksityishenkilöiden ja yhtiöiden edun mukaisesti ja estää jäsenvaltioiden veropohjan heikentyminen.

ALAT, JOILLA JÄSENVALTIOIDEN TOIMIA VOIDAAN KOORDINOIDA

Tämän tiedonannon lisäksi komissio on julkaissut kaksi tiedonantoa, joissa käsitellään maastapoistumisverotuksen ja yhtiöiden ja konsernien rajatylittävien tappiovähennysten erikoisaloja.

Maastapoistumisverotus

Maastapoistumisverotuksen alaan kuuluu erityisesti toiselle lainkäyttöalueelle toiseen jäsenvaltioon siirrettävien varojen verotus. Sekä yksityishenkilöiden että yhtiöiden verotusta käsittelevässä maastapoistumisveroja koskevassa tiedonannossaan komissio antaa joukon ehdotuksia siitä, miten jäsenvaltiot voivat paremmin koordinoida tämän alan toimiaan verosyrjinnän ja kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi.

Rajatylittävät tappiovähennykset

Rajatylittävän tappiovähennysoikeuden puuttuessa yhtiöiden ja konsernien voitot ja tappiot saattavat jäädä saarroksiin eri lainkäyttöalueille. Niinpä yhtiöiden ja konsernien tappiovähennysoikeus rajoittuu voittoihin, jotka ovat toteutuneet jäsenvaltiossa, jossa investointi on tehty. Tämän seurauksena yhtiöt ja konsernit saattavat joutua maksamaan veroa määrästä, joka ylittää niiden todellisen EU:n laajuisen tuloksen. Tämä tilanne heikentää myös kilpailukykyä. Tämän takia komissio ehdottaa jäsenvaltioille koordinoitua lähestymistapaa tällä alalla.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

MAASTAPOISTUMISVEROTUS JA RAJATYLITTÄVÄT TAPPIOVÄHENNYKSET

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 19. joulukuuta 2006. Maastapoistumisverotus (exit taxation) ja tarve koordinoida jäsenvaltioiden veropolitiikkoja [KOM(2006) 825 lopullinen, ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 19. joulukuuta 2006. Tappioiden verokohtelu rajatylittävissä tilanteissa [KOM(2006) 824 lopullinen, ei julkaistu virallisessa lehdessä].

See also

Lisätietoja on saatavana Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilta (DE) (EN) (FR).

Viimeisin päivitys 04.06.2007

Top