Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Arvonlisä- ja valmisteverot – EU:n ulkopuolelta tulevien matkustajien vapauttaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Arvonlisä- ja valmisteverot – EU:n ulkopuolelta tulevien matkustajien vapauttaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 2007/74/EY – kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttaminen arvonlisä- ja valmisteverosta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Siinä määritellään EU:n kansainväliseen liikenteeseen soveltamat verovapautusmäärät.
 • Siinä määritellään arvonlisävero- (ALV) ja valmisteverovapautuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan matkustajien henkilökohtaisissa matkatavaroissa seuraavilta alueilta tuomiin tavaroihin:
  • EU:n ulkopuolinen maa tai
  • alue, johon ei sovelleta EU:n ALV- tai valmisteverolainsäädäntöä, kuten esimerkiksi Mansaari.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiivissä määritellään valmisteverovapautuksen rahamääräiseksi rajaksi 430 euroa lento- ja merimatkustajien kohdalla ja 300 euroa muiden matkustajien (muun muassa sisävesimatkustajien) kohdalla.
 • EU-maat voivat laskea alle 15-vuotiaiden matkustajien rahamääräistä rajoitusta heidän kulkuneuvostaan riippumatta. Rahamääräinen rajoitus ei saa olla alle 150 euroa.
 • EU-maat voivat laskea rahamääräisiä tai määrällisiä rajoituksia seuraavien henkilöiden kohdalla:
  • raja-alueilla asuvat matkustajat;
  • rajatyöntekijät ja
  • kansainvälisessä liikenteessä käytettävien kuljetusvälineiden henkilökunta.
 • Direktiivissä määritellään seuraavat määrälliset enimmäis- ja vähimmäisrajoitukset tupakkatuotteiden tuonnille:
  • 200 savuketta tai 40 savuketta;
  • 100 pikkusikaria tai 20 pikkusikaria;
  • 50 sikaria tai 10 sikaria;
  • 250 grammaa piippu- ja savuketupakkaa tai 50 grammaa piippu- ja savuketupakkaa.
 • EU-maat voivat tehdä eron lentomatkustajien ja muiden matkustajien välillä soveltamalla alhaisempia määrällisiä rajoituksia ainoastaan muihin matkustajiin kuin lentomatkustajiin.
 • Direktiivissä määritellään seuraavat määrälliset enimmäis- ja vähimmäisrajoitukset alkoholin tuonnille:
  • yhteensä yksi litra alkoholia ja alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia, tai denaturoimatonta etyylialkoholia (etanolia)*, jonka alkoholipitoisuus on vähintään 80 tilavuusprosenttia;
  • yhteensä kaksi litraa alkoholia ja alkoholijuomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia.
 • Tupakkatuotteiden ja alkoholin verovapautuksia ei sovelleta alle 17-vuotiaisiin matkustajiin.
 • Euroopan komissio toimittaa joka neljäs vuosi neuvostolle kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta. Vuonna 2013 julkaistussa uusimmassa kertomuksessa todetaan, että useimmat EU-maat ovat tyytyväisiä direktiiviin eivätkä näe tarvetta sen tarkistamiselle.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 29. joulukuuta 2007 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. joulukuuta 2008 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Denaturoimaton etyylialkoholi: alkoholia, johon ei ole lisätty mitään, mikä tekee siitä juomakelvotonta.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2007/74/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta (EUVL L 346, 29.12.2007, s. 6–12)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta annetun neuvoston direktiivin 2007/74/EY 16 artiklan mukaisesti (COM(2013) 849 final, 3.12.2013)

Viimeisin päivitys: 28.11.2016

Top