Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fiscalis-ohjelma (2003-2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fiscalis-ohjelma (2003-2007)

Euroopan unioni toteuttaa yhteisön monivuotisen toimintaohjelman (Fiscalis), joka alkaa 1. tammikuuta 2003 ja päättyy 31. joulukuuta 2007, sisämarkkinoiden välillisen verotuksen järjestelmien toiminnan vahvistamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2235/2002/EY, tehty 3 päivänä joulukuuta 2002, sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003-2007-ohjelma) [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Fiscalis-ohjelmalla korvataan Matthaeus-Tax-ohjelma.

Ohjelman tavoitteina on:

 • saattaa virkamiesten tuntemus yhteisöoikeudesta, erityisesti välillisen verotuksen alalla, ja sen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa yhteiselle korkealle tasolle
 • taata tuloksellinen, tehokas ja laaja-alainen yhteistyö jäsenvaltioiden kesken sekä niiden ja komission välillä
 • varmistaa hallinnollisten menettelyjen jatkuva parantaminen hallinnon ja veronmaksajien tarpeiden huomioon ottamiseksi kehittämällä ja levittämällä parhaita hallinnollisia käytänteitä.

Ohjelman strategisina tavoitteina on:

 • yksinkertaistaa ja uudenaikaistaa lainsäädäntöä
 • nykyaikaistaa hallintoa
 • soveltaa yhtenäisesti yhteisön lainsäädäntöä
 • parantaa hallinnollista yhteistyötä ja petosten torjuntaa.

Komissio ja jäsenvaltiot ottavat käyttöön tarpeellisiksi katsomiaan uusia viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmiä, käsikirjoja ja oppaita. Laitteistojen, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien on oltava kaikille jäsenvaltioille yhteiset järjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

Komissio ja jäsenvaltiot järjestävät seminaareja ja korkeintaan kuuden kuukauden mittaisia virkamiesvaihtoja sekä ottavat kokeiluluonteisesti käyttöön yhteistyötä koskevan yhteisöoikeudellisen kehyksen kahden- ja monenkeskisiä valvontatoimia.

Komissio ja jäsenvaltiot luovat yhteisen rungon virkamiesten koulutukselle ja antavat tarpeen vaatiessa kaikkien jäsenvaltioiden virkamiesten osallistua jäsenvaltioiden omille virkamiehille järjestämään välillistä verotusta koskevaan koulutukseen. Jäsenvaltiot antavat virkamiehilleen ohjelmiin osallistumiseen tarvittavan kieltenopetuksen ja ammatillisen koulutuksen.

Yhteisö ja jäsenvaltiot vastaavat yhdessä ohjelman täytäntöönpanon vaatimista kuluista.

Ohjelman kokonaisrahoitus ajanjaksolle 1. tammikuuta 2003 - 31. joulukuuta 2007 on 44 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

Täytäntöönpanossa komissio kuulee (asetuksella (ETY) N:o 218/92 (es de en fr) perustettua) välillisen verotuksen alan hallinnollisen yhteistyön pysyvää komiteaa. Jos komissio haluaa toteuttaa toimia, jotka eivät ole komitean lausunnon mukaisia, neuvosto voi päättää asiasta toisin kolmen kuukauden kuluessa.

Ohjelman arviointi kuuluu

 • jäsenvaltioille, jotka toimittavat komissiolle välikertomuksen ja lopullisen kertomuksen sovitun aikataulun mukaisesti
 • komissiolle, joka antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden välikertomuksiin perustuvan tiedonannon siitä, onko ohjelmaa toivottavaa jatkaa.

Päätöksellä N:o 787/2004/EY muutetaan päätöstä N:o 2235/2002/EY mukauttamalla viitemääriä Euroopan unionin laajentumisen huomioon ottamiseksi.

Neuvoston asetus (EY) N:o 885/2004 koskee muun muassa päätöksen N:o 2235/2002/EY mukauttamista tavaroiden vapaan liikkumisen, yhtiöoikeuden, maatalouden, verotuksen, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, kulttuuri- ja audiovisuaalipolitiikan sekä ulkosuhteiden aloilla Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen johdosta.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2235/2002/EY[Hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/2002/0015]

17.12.2002

-

EYVL L 341, 17.12.2002

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 787/2004/EY

20.5.2004

-

EUVL L 138, 30.4.2004

Asetus (EY) N:o 885/2004

1.5.2004

-

EUVL L 168, 1.5.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus, tehty 18. toukokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätössisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2013) [KOM(2006) 202 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä] [Menettely COD/2006/0076].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Yhteisön ohjelmat Tulli 2013 ja Fiscalis 2013, 6. huhtikuuta 2005 [KOM(2005) 111 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission mukaan parhaillaan toteutettavilla Tulli 2007 ja Fiscalis 2007 -ohjelmilla parannetaan tulli- ja verohallintojen ja niiden virkailijoiden yhteistyötä. Euroopan laajuisten tietoverkkojen ansiosta ohjelmilla edistetään tullitarkastuksia koskevien velvoitteiden täyttämistä sisämarkkinoilla sekä tavaroiden ja palvelujen verotuksen hoitamista näillä markkinoilla jäsenvaltioiden ja yhteisön verolainsäädännön mukaisesti. Komissio ehdottaakin, että ohjelmien toimintaa jatketaan niin, että kaksi jatko-ohjelmaa Fiscalis 2013 ja Tulli 2013 sisällytetään vuosien 2007-2013 rahoitusnäkymiin ja että valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmää (EMCS) koskevaa hanketta aletaan rahoittaa Fiscalis 2013 -ohjelmasta vuodesta 2009 alkaen.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Kertomus Fiscalis-ohjelman täytäntöönpanosta (1998-2002), 12. marraskuuta 2003 [KOM(2003) 678 lopullinen - EUVL C 96, 21.4.2004]. Kertomus on laadittu päätöksen N:o 888/98/EY 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Se on kaksiosainen:

 • ensimmäisessä osassa käsitellään yhteisten toimien (seminaarien, vaihtojen, monenvälisten valvontatoimien ja koulutuksen) täytäntöönpanoa
 • toisessa osassa käsitellään tietotekniikkaa.

Ensimmäisessä osassa tarkastellaan toimien toteutusta kunkin välineen osalta, välineiden hyödyllisyyttä ohjelmassa, toimiin liittyviä rahoitustietoja ja välineisiin toivottavia parannuksia. Siinä analysoidaan toteutettujen toimien ja ohjelman virallisten tai strategisten tavoitteiden välistä yhteyttä.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavan toimintaohjelman jatkamisen aiheellisuus, 17. tammikuuta 2002 [KOM(2002) 10 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Fiscalis-ohjelman puolivälissä annetussa tiedonannossa arvioidaan ohjelman täytäntöönpanon kolmea ensimmäistä vuotta. Arvio on myönteinen, koska ohjelmaa pidetään EU:n talousarviopolitiikan arvokkaana ja korvaamattomana tukivälineenä. Ohjelman avulla välitetään tietoa ja kokemusta, ja sen ansiosta onkin onnistuttu parantamaan välillisen verotuksen järjestelmien valvontaa ja tehostamaan petostentorjuntaa. Samalla virkamiehiä on kannustettu soveltamaan uusia hallinnollisia käytäntöjä ja tekemään yhteistyötä muiden valtioiden verohallintojen kanssa. Ohjelmasta on lisäksi rahoitettu yhteisön atk-tukitoimia, jotka ovat avainasemassa arvonlisäverotuksen ja valmisteverotuksen valvonnassa.

Ohjelmaa on siis jatkettava arvonlisäverotuksen valvomiseksi yhteisön sisällä, mutta myös siksi, että voidaan valmistautua uusien jäsenvaltioiden liittymiseen.

See also

Lisätietoja saa Verotuksen ja tulliliiton pääosaston kotisivuilta (

DE

) (

EN

) (

FR

).

Viimeisin päivitys 04.07.2007

Top