Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n alkoholiverotussäännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n alkoholiverotussäännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 92/83/ETY – alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä määritellään Euroopan unionin (EU) säännöt, joita sovelletaan alkoholin (etyylialkoholin tai etanolin eli alkoholijuomissa käytetyn alkoholin) ja alkoholijuomien verotukseen, verotettaviin alkoholiluokkiin ja alkoholijuomiin sekä veron laskentamenetelmään.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Olut

 • Oluen valmistevero perustuu lopputuotteen hehtolitrojen lukumäärään/platoasteeseen* tai hehtolitrojen lukumäärään/todelliseen alkoholipitoisuuteen tilavuusprosentteina (yksi platoaste vastaa oikeudellisesti 0,4:ä alkoholin tilavuusprosenttia).
 • EU-maat voivat jakaa oluen enintään neljä platoastetta käsittäviin luokkiin, kuten esimerkiksi 15–19 tilavuusprosentin oluisiin, ja soveltaa samansuuruista valmisteveron määrää hehtolitraa kohti kaikkeen kuhunkin luokkaan kuuluvaan olueen.
 • Pienten riippumattomien panimoiden valmistamaan olueen voidaan soveltaa alennettuja valmisteverojen määriä seuraavin rajoituksin:
  • alennettuja valmisteverojen määriä ei saa soveltaa yrityksiin, jotka tuottavat enemmän kuin 200 000 hehtolitraa olutta vuodessa;
  • alennetut valmisteverojen määrät eivät saa olla enempää kuin 50 prosenttia tavanomaista kansallista valmisteveron määrää alhaisempia.
 • Alennettuja valmisteverojen määriä on sovellettava yhdenmukaisesti olueen, joka toimitetaan maiden alueelle muissa EU-maissa sijaitsevista pienistä panimoista.
 • Vähimmäismäärää alhaisempia alennettuja valmisteveron määriä voidaan soveltaa kevyempään olueen, jonka todellinen alkoholipitoisuus on enintään 2,8 tilavuusprosenttia.

Viini ja muut käymistietä valmistetut juomat

 • Kuohumattomien viinien, kuohuviinien ja muiden käymistietä valmistettujen juomien (esim. portviinin ja sherryn) valmisteveron on perustuttava lopputuotteen hehtolitrojen lukumäärään.
 • EU-maiden on määrättävä samansuuruiset valmisteverot kaikille saman luokan tuotteille.
 • Alennettuja valmisteverojen määriä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin viineihin ja muihin käymistietä valmistettuihin juomiin (olutta lukuun ottamatta), joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 8,5 tilavuusprosenttia.
 • EU-maat voivat soveltaa yksittäistä alennettua valmisteveron määrää välituotteisiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia, seuraavin edellytyksin:
  • alennettu valmisteveron määrä ei saa olla enempää kuin 40 prosenttia tavanomaista kansallista valmisteveron määrää alhaisempi
  • alennettu valmistevero ei saa olla alhaisempi kuin kuohumattomien viinien ja muiden käymistietä valmistettujen juomien tavanomainen kansallinen valmisteveron määrä.

Alkoholijuomat

 • Puhtaan alkoholin ja alkoholijuomien valmistevero lasketaan puhtaan alkoholin hehtolitrojen lukumäärän perusteella 20 asteen lämpötilassa mitattuna.
 • Pienten tislaamojen valmistamaan etyylialkoholiin voidaan soveltaa alennettuja valmisteverojen määriä, mutta alennetut valmisteveron määrät eivät saa olla enempää kuin 50 prosenttia tavanomaista kansallista valmisteveron määrää alhaisempia.
 • EU-maiden on sovellettava alennettuja valmisteverojen määriä yhdenmukaisesti myös muiden EU-maiden pienten tislaamojen valmistamaan etyylialkoholiin.
 • Alennettuja määriä voidaan tietyin rajoituksin soveltaa myös alkoholijuomiin, joiden todellinen alkoholipitoisuus on enintään 10 tilavuusprosenttia, sekä ranskalaiseen rommiin ja kreikkalaiseen ouzoon.

Valmisteverovapautukset

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet vapautetaan valmisteverosta, jos ne on:

 • denaturoitu* jonkin EU-maan määräysten mukaisesti;
 • denaturoitu ja tarkoitettu käytettäviksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;
 • tarkoitettu käytettäväksi etikan, lääkkeiden tai aromien valmistukseen.

Valmisteveroluettelo

Euroopan komissio julkaisee kaksi kertaa vuodessa kattavan luettelon valmisteveroista EU-maissa.

Direktiivin 92/83/ETY mahdollinen tarkistus

 • Komissio on tehnyt REFIT-arvioinnin (sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma) määritelläkseen, vastaako direktiivi 92/83/ETY edelleen tarkoitustaan. REFIT-ohjelman tarkoituksena on tarkistaa koko EU-lainsäädäntö – taakkojen, epäjohdonmukaisuuksien, aukkojen ja tehottomien toimien tunnistamiseksi – ja tehdä tarvittavat ehdotukset tarkistuksen tulosten seuraamiseksi. Lopullinen ulkoinen arviointiraportti on nyt julkaistu.
 • Komissio julkaisi lokakuussa 2016 kertomuksen direktiivin 92/83/ETY arvioinnista sekä komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (ja sen tiivistelmän).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 10. marraskuuta 1992 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1992 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Platoaste: platoasteiden lukumäärä mittaa alkuperäisen uutteen painoprosentin sataa grammaa olutta kohti. Arvo lasketaan todellisen uutteen ja lopullisen tuotteen sisältämän alkoholin määrän perusteella.

Denaturoitu alkoholi: etyylialkoholi, josta on tehty juomakelvotonta lisäämällä siihen yhtä tai useampaa kemikaalia.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21–27)

Direktiiviin 92/83/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 92/84/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 29–31)

Komission kertomus neuvostolle alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY arvioinnista (COM(2016) 676 final, 28.10.2016)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Kertomukseen liitetty arviointi – Komission kertomus neuvostolle alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY arvioinnista (SWD(2016) 336 final, 28.10.2016)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Kertomukseen liitetyn arvioinnin tiivistelmä – Komission kertomus neuvostolle alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY arvioinnista (SWD(2016) 337 final, 28.10.2016)

Viimeisin päivitys: 28.11.2016

Top