Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valmisteverojen alaisten tuotteiden hallussapitoa ja liikkumista koskeva yleinen järjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Valmisteverojen alaisten tuotteiden hallussapitoa ja liikkumista koskeva yleinen järjestelmä

Direktiivillä yhdenmukaistetaan yhteisön tasolla valmisteverojen alaisten tuotteiden yleinen järjestelmä niiden vapaan liikkuvuuden takaamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/12/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta [Ks.muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä esitetään lyhyt yhteenveto valmisteveron ja muiden välillisten verojen – lukuun ottamatta ALV:tä ja yhteisön määräämiä veroja – alaisten tuotteiden järjestelmää koskevista direktiiveistä.

Direktiivillä määritellään alue, jolla näitä direktiivejä sekä valmisteveron alaisten tuotteiden valmisteverojen määristä ja rakenteista annettuja erityisdirektiivejä sovelletaan.

Direktiivin kattamat tuotteet ovat kivennäisöljyt, alkoholi ja alkoholijuomat sekä valmistettu tupakka. Tuotteista voidaan erityistarkoituksiin kantaa myös muita välillisiä veroja.

Jäsenvaltiot saavat ottaa käyttöön tai pitää voimassa muihin kuin edellä mainittuihin tuotteisiin kohdistuvia välillisiä veroja, jos nämä verot eivät aiheuta rajojen ylitykseen liittyviä muodollisuuksia.

Valtiot, joissa valmisteverovaade on täytäntöönpanokelpoinen:

  • Tuotteet, jotka on luovutettu kulutukseen yhdessä jäsenvaltiossa ja joita pidetään hallussa kaupallisiin tarkoituksiin toisessa jäsenvaltiossa, ovat valmisteveron alaisia siinä jäsenvaltiossa, jossa niitä pidetään hallussa.
  • Yksityishenkilöiden omiin tarpeisiinsa hankkimien ja itse kuljettamien tuotteiden valmistevero on kannettava siinä jäsenvaltiossa, josta ne hankitaan; sen todistamiseen, että yksityishenkilöiden hankinnat ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, on laadittu erilaisia perusteita.
  • Muiden henkilöiden kuin valtuutettujen varastonpitäjien tai rekisteröityjen taikka rekisteröimättömien elinkeinonharjoittajien ostamista tuotteista, jotka myyjä tai joku muu tämän puolesta kuljettaa suoraan tai muutoin kuin suoraan, on kannettava valmistevero niiden määräjäsenvaltiossa.

Jäsenvaltioiden on annettava omat valmisteveron alaisten tuotteiden tuotantoa, valmistusta ja hallussapitoa koskevat säännöksensä, jollei näiden direktiivien säännöksistä muuta johdu. Valmisteveron alaiset tuotteet, joista valmisteveroa ei ole maksettu, on tuotettava ja pidettävä hallussa verottomassa varastossa, jonka toimintaa valvotaan.

Tässä direktiivissä tarkoitettujen tuotteiden väliaikaista liikkumista koskeva menettely: vahvistetaan järjestelmä, jossa lähettävä tai vastaanottava elinkeinonharjoittaja tiedottaa luovutuksesta jäsenvaltion veroviranomaisille. Menettely perustuu hallinnolliseen ja kaupalliseen saateasiakirjaan.

Valmisteveron alaisten tuotteiden, jotka on luovutettu kulutukseen yhdessä jäsenvaltiossa ja tarkoitettu vietäviksi samaan jäsenvaltioon toisen jäsenvaltion alueen kautta, on liikuttava käyttämällä tätä saateasiakirjaa.

Lähtöjäsenvaltion ja määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille osoitettujen saateasiakirjan kappaleiden sisältämät tiedot voidaan lähettää tietokoneavusteisesti.

Sisäisen passitusmenettelyn sekä TIR- ja ATA-yleissopimusten mukaiset selvitykset vastaavat valmisteveroista annettua saateasiakirjaa.

Vakuuden asettaminen on pakollista tuotteiden liikkumiseen liittyvien riskien kattamiseksi. Jäsenvaltiot voivat antaa säännöksiä näiden tuotteiden tuotantoon ja hallussapitoon liittyvien riskien kattamiseksi asetettavista vakuuksista.

Lähettäjä voi tietyin edellytyksin muuttaa saateasiakirjan vastaanottajan nimeä ja osoitetta.

Jos valmisteveron alaiset tuotteet väliaikaisesti valmisteverottomina liikkuvat säännöllisesti, jäsenvaltiot voivat sallia kevennyksen saateasiakirjan tarkastusmenettelyyn.

Asevoimilla ja kansainvälisillä järjestöillä on valtuudet ottaa vastaan väliaikaisen valmisteverottomuuden menettelyssä kuljetettavia tuotteita, jos saateasiakirjaan on liitetty todistus valmisteverottomuudesta.

Pienet viinintuottajat voidaan vapauttaa tietyistä yleiseen valmisteverojärjestelmään liittyvistä velvoitteista.

Perustetaan valmisteverokomitea tutkimaan, mitä yhteisön toimenpiteitä tarvitaan valmisteverosäännösten täytäntöön panemiseksi.

Direktiivi 92/12/EY kumotaan 1 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen direktiivillä 2008/118/EY.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 92/12/ETY

6.3.1992

1.1.1993

EYVL L 76, 23.3.1992

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 92/108/ETY

28.12.1992

31.12.1992

EYVL L 390, 31.12.1992

Direktiivi 94/74/EY

20.1.1995

1.7.1995

EYVL L 365, 31.12.1994

Direktiivi 96/99/EY

1.1.1997

1.1.1997

EYVL L 8, 11.1.1997

Direktiivi 2000/44/EY

1.7.2000

1.7.2000

EYVL L 161, 1.7.2000

Direktiivi 2000/47/EY

31.7.2000

-

EYVL L 193, 29.7.2000

Asetus (EY) N:o 807/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003

Direktiivi 2004/106/EY

24.12.2004

29.6.2005

EUVL L 359, 4.12.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2004, direktiivin 92/12/ETY 7–10 artiklan soveltamisesta [KOM(2004) 227 – ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1152/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta [EUVL L 162, 1.7.2003]. Päätöksellä perustetaan tietokoneistettu järjestelmä, jonka tarkoituksena on valvoa valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumista. Tällaisia tuotteita ovat mm. kivennäisöljyt, alkoholi ja alkoholijuomat sekä tupakkavalmisteet. Tietokoneistetun järjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa lähettäjän täyttämien hallinnollisten saateasiakirjojen sähköinen siirtäminen sekä tehostaa valvontaa tuotteiden liikkumisen aikana. Tavoitteena on myös parantaa sisäisten markkinoiden toimintaa yksinkertaistamalla väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä liikkuvien tuotteiden kulkua sekä antamalla jäsenvaltioille mahdollisuus seurata tuotteiden liikkumista reaaliajassa ja suorittaa tarvittaessa välttämättömät tarkastukset. Tietokoneistettu järjestelmä koostuu yhteisön vastuulla olevista osista ja jäsenvaltioiden vastuulla olevista osista. Tietokoneistetun järjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimet aloitetaan 12 kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

Komission asetus (EY) N:o 31/96, annettu 10 päivänä tammikuuta 1996, valmisteveroa koskevasta verovapautustodistuksesta [EYVL 8, 11.1.1996].

Komission asetus (ETY) N:o 3649/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, lähtöjäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen yhteisön sisällä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden yksinkertaistetusta saateasiakirjasta [EYVL L 369, 18.12.1992].

Komission asetus (ETY) N:o 2719/92, annettu 11 päivänä syyskuuta 1992, väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden hallinnollisesta saateasiakirjasta [EYVL L 276, 19.9.1992].

Viimeisin päivitys 29.07.2009

Top