Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hallinnollinen yhteistyö arvonlisäverotuksen alalla (31.12.2011 saakka)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hallinnollinen yhteistyö arvonlisäverotuksen alalla (31.12.2011 saakka)

Euroopan unioni (EU) on ottanut käyttöön EU:n jäsenvaltioiden hallinnollista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskevan yhteisen järjestelmän arvonlisäveron (ALV) moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi ja petosten torjumiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1798/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella vahvistetaan edellytykset niiden kansallisten viranomaisten yhteistyölle, jotka vastaavat seuraavien arvonlisäverolainsäädännön alojen soveltamisesta:

 • tavaroiden ja palvelujen myynti
 • tavaroiden yhteisöhankinta
 • tavaroiden maahantuonti.

Sillä vahvistetaan myös kyseisten kansallisten viranomaisten ja komission väliset yhteistyöjärjestelyt.

Asetuksessa määritellään säännöt ja menettelyt, joiden ansiosta Euroopan unioniin (EU) kuuluvien maiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toimia yhteistyössä ja vaihtaa tietoja, joiden avulla ne voivat toimittaa arvonlisäverotuksen oikein.

Toimijoiden ja menettelyjen määrittely

Kukin EU‑maa nimeää yhden keskusyhteystoimiston, joka toimii yhteyspisteenä hallinnollisen yhteistyön alalla. EU‑maiden toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi nimetä yhteysviranomaisia ja/tai toimivaltaisia virkamiehiä, jotka voivat suoraan vaihtaa tietoja. Keskusyhteystoimistojen tehtävänä on pitää yllä ajantasaisia luetteloita näistä viranomaisista ja virkamiehistä ja asettaa luettelot muiden asianomaisten EU‑maiden käyttöön.

Esittäessään tai vastaanottaessaan avunpyynnön tai saadessaan vastauksen avunpyyntöön yhteysviranomaisen tai toimivaltaisen virkamiehen on ilmoitettava tästä keskusyhteystoimistolleen. Avunpyynnöstä, joka edellyttää toimia yhteysviranomaisen tai toimivaltaisen virkamiehen maantieteellisen tai toiminnallisen alueen ulkopuolella, on myös ilmoitettava keskusyhteystoimistolle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EU‑maiden välinen avunantovelvollisuus ei koske sellaisten tietojen tai asiakirjojen luovuttamista, jotka hallintoviranomaiset ovat saaneet toimiessaan oikeusviranomaisen luvalla tai pyynnöstä, ellei tästä määrätä kansallisessa lainsäädännössä.

Pyyntöön perustuva tietojen vaihto

Kyse on tietoja ja hallinnollisia tutkimuksia koskevista pyynnöistä, jotka EU‑maan toimivaltainen viranomainen (pyynnön esittänyt viranomainen) esittää toisen EU‑maan toimivaltaiselle viranomaiselle (pyynnön vastaanottanut viranomainen) arvonlisäverolainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiselle välttämättömien tietojen saamiseksi. Pyynnön vastaanottava viranomainen on velvollinen toimittamaan pyydetyt tiedot. Tätä varten se voi teettää hallinnollisia tutkimuksia ja toimia pyynnön esittäneen viranomaisen puolesta kuin se toimisi omaan lukuunsa.

Pyynnön esittänyt viranomainen voi tehdä hallinnollista tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. Näissä tapauksissa pyynnön vastaanottavan viranomaisen on esitettävä perusteltu syy pyynnön noudattamatta jättämiseen.

Pyynnön esittävä viranomainen tekee tietopyynnöt ja hallinnollisia tutkimuksia koskevat pyynnöt vakiolomakkeella.

Määräaika tietojen toimittamiselle: pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa tiedot viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamispäivästä. Jos kyseiset tiedot ovat jo pyynnön vastaanottaneen viranomaisen hallussa, määräaika on kuitenkin enintään yksi kuukausi. Määrätyissä tapauksissa pyynnön esittänyt viranomainen ja pyynnön vastaanottanut viranomainen voivat sopia poikkeavista määräajoista.

Jos pyynnön vastaanottanut viranomainen ei kykene vastaamaan pyyntöön säädetyssä määräajassa, se ilmoittaa välittömästi pyynnön esittäneelle viranomaiselle kirjallisesti, miksi se ei voi noudattaa määräaikaa, ja ilmoittaa aikavälin, jonka kuluessa se pystyy vastaamaan.

Pyynnön esittänyt viranomainen ja pyynnön vastaanottava viranomainen voivat yhteisestä sopimuksesta sallia ensiksi mainitun viranomaisen virkamiesten läsnäolon viimeksi mainitun viranomaisen virastoissa. Pyynnön esittäneen viranomaisen virkamiehet voivat myös osallistua hallinnollisiin tutkimuksiin tietojen vaihtamiseksi, mutta eivät koskaan saa käyttää pyynnön vastaanottaneen viranomaisen virkamiehille myönnettyjä tarkastusvaltuuksia. Virkamiehillä on aina oltava hallussaan kirjallinen valtuutus, josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja virka-asemansa.

EU‑maat voivat myös sopia, että ne suorittavat kukin omalla alueellaan verovelvollisten verotuksellista tilannetta koskevia samanaikaisia tarkastuksia, jos tämä on tehokkaampaa kuin vain yhden EU:n jäsenvaltion suorittamat tarkastukset.

Tietojenvaihto ilman edeltävää pyyntöä

EU‑maan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava automaattisella tai järjestelmänmukaisella automaattisella tietojenvaihdolla tiedot asianomaisen EU‑maan toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavissa tilanteissa:

 • verotuksen katsotaan tapahtuvan EU:n määrämaassa ja tarkastusjärjestelmän tehokasta toimintaa varten tarvitaan EU:n alkuperämaalta saatuja tietoja
 • EU‑maa uskoo, että toisessa EU‑maassa on tapahtunut tai on mahdollisesti tapahtunut arvonlisäverolainsäädännön rikkominen
 • toisessa EU‑maassa on verotulojen menetyksen vaara.

Komissio määrittelee vaihdettavien tietojen tarkat luokat, tietojenvaihdon säännöllisyyden ja tietojenvaihdon käytännön järjestelyt yhdessä sitä avustavan hallinnollisen yhteistyön pysyvän komitean kanssa. Lisäksi kunkin EU‑maan on vahvistettava, osallistuuko se tiettyä tietoluokkaa koskevaan tietojenvaihtoon ja vaihtaako se tietoja automaattisella vai järjestelmänmukaisella automaattisella tietojenvaihdolla.

EU‑maiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa toisilleen kaikki tiedossaan olevat seikat oma-aloitteisesti.

Yhteisöliiketoimiin liittyvien tietojen tallennus ja vaihto

Kunkin EU‑maan on ylläpidettävä arvonlisäverotietojen säilyttämistä ja käsittelyä varten sähköistä tietokantaa. Niiden on huolehdittava siitä, että tietokanta on aukoton, täsmällinen ja ajan tasalla.

EU‑maan toimivaltainen viranomainen voi saada kaikista muista EU‑maista ilman eri toimenpiteitä seuraavat tallennetut tiedot, jotka voivat myös olla suoraan kyseisen viranomaisen käytettävissä:

 • arvonlisäverotunnisteet, jotka tiedot vastaanottava EU‑maa on antanut
 • niiden tavaroiden ja palveluiden yhteisökauppojen kokonaisarvo, jotka tiedot antavassa EU–maassa arvonlisäverotunnisteen saaneet toimijat ovat myyneet arvonlisäverotunnisteen haltijoille.

Jos arvonlisäverolainsäädännön rikkomisen estämiseksi suoritettava tavaroiden yhteisöhankinnan ja palvelujen yhteisökaupan valvonta sitä edellyttää, kaikkien seuraavien tietojen on oltava joko sähköisesti tai muulla tavoin suoraan EU‑maan toimivaltaisen viranomaisen saatavilla:

 • tavaroiden ja palveluiden yhteisökauppaa harjoittaneiden henkilöiden arvonlisäverotunnisteet
 • arvonlisäverotunnisteen saaneen henkilön suorittamien myyntien kokonaisarvo.

EU–maiden on annettava tiedot käytettäviksi viipymättä ja viimeistään yhden kuukauden kuluttua sen kauden päättymisestä, jota tiedot koskevat.

Tietojenvaihdon edellytykset

Pyynnön vastaanottanut viranomainen voi hylätä avunpyynnön. Tällöin sen on aina ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle hylkäämisen syyt. Avunpyyntö voidaan hylätä, jos tietojen toimittaminen

 • aiheuttaa kohtuutonta hallinnollista rasitusta
 • on vastoin pyynnön vastaanottaneen EU‑maan lainsäädäntöä tai hallinnollista käytäntöä
 • johtaisi liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden ilmaisemiseen
 • on vastoin yleistä järjestystä.

Asetuksen perusteella ilmoitettuja tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin sovelletaan tiedot vastaanottaneen EU–maan kansallisessa lainsäädännössä säädettyä tietosuojaa. Näin ollen kyseisiä tietoja voidaan käyttää vain tiettyihin selvästi määrättyihin tarkoituksiin, kuten

 • verojen määräämiseen
 • verojen kantoon tai hallinnolliseen valvontaan (verojen määräämiseksi)
 • neuvoston direktiivin 76/308/ETY 2 artiklassa tarkoitettujen muiden maksujen, tullien ja verojen määräämiseen
 • verolainsäädännön rikkomisesta johtuviin oikeudellisiin menettelyihin, jotka voivat johtaa seuraamuksiin (asiakirjoja voidaan tässä tapauksessa käyttää todistusaineistona).

Taustaa

Asetus on osa sisämarkkinoiden toteuttamiseksi suoritettuja verotuksen yhdenmukaistamistoimenpiteitä.

Käsillä olevassa asetuksessa vahvistetaan toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun direktiivin ja hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen alalla annetun asetuksen säännökset ja yhdistetään ne yhdeksi oikeudelliseksi asiakirjaksi. Siten helpotetaan paikallisten ja/tai kansallisten verohallintojen yhteistyötä petosten torjunnan tehostamiseksi.

Nykyinen asetus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2012 neuvoston 7 päivänä lokakuuta 2010 antamalla asetuksella (EU) N:o 904/2010. V lukua (27 artiklan 4 kohtaa lukuun ottamatta) sovelletaan kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2012. Tietyt uuden asetuksen säännökset astuivat voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010, muita säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013 ja 1 päivästä tammikuuta 2015.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (ETY) N:o 1798/2003

1.1.2004

-

EUVL L 264, 15.10.2003

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 885/2004

1.5.2004

-

EUVL L 168, 1.5.2004

Asetus (EY) N:o 1791/2006

1.1.2007

-

EUVL L 363, 20.12.2006

Asetus (EY) N:o 143/2008

20.2.2008

-

EUVL L 44, 20.2.2008

Asetus (EY) N:o 37/2009

1.1.2010

-

EUVL L 14, 20.1.2009

Asetus (EU) N:o 904/2010

1.11.2010

-

EUVL L 268, 12.10.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 1174/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 34 a ja 37 artiklan täytäntöönpanoa koskevista säännöistä neuvoston direktiivin 2008/9/EY mukaisen arvonlisäveron palauttamisen osalta [EUVL L 314, 1.12.2009].

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 18 päivänä elokuuta 2009, arvonlisäverotuksen alalla tehtävää hallinnollista yhteistyötä koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 soveltamisesta, [KOM(2009) 428 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission asetus (EY) N:o 1925/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 eräiden säännösten täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta [EUVL L 331, 5.11.2004]. Asetuksessa täsmennetään ilman edeltävää pyyntöä vaihdettavien tietojen luokat, tietojenvaihdon tiheys ja muut käytännön järjestelyt, joita asetuksen (EY) N:o 1798/2003 tiettyjen säännösten soveltaminen edellyttää.

See also

 • Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston sivusto: arvonlisävero (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 08.09.2011

Top