Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi (2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi (2008)

Euroopan unionin (EU) useiden laajentumisten ja kansalaisten liikkuvuuden kasvun myötä EU‑maiden panos kulttuurien kukoistukseen on käynyt oleelliseksi. Tässä hengessä EU kehittää itselleen kampanjointivälineitä, joilla lisätään tietoisuutta kulttuurialasta ja sen edistämisestä sekä pyritään saamaan kansalaiset mukaan huolehtimaan kulttuuriemme moninaisuudesta. Niinpä komissio on ehdottanut, että vuosi 2008 julistetaan Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodeksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1983/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodesta (2008).

TIIVISTELMÄ

Tässä käsiteltävällä päätöksellä vuosi 2008 julistetaan Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodeksi. Teemavuoden tärkein tavoite on kulttuurienvälisen vuoropuhelun näkyvyyden lisääminen, mikä on oleellista, jotta opitaan arvostamaan kulttuurista monimuotoisuutta, kehittämään rinnakkaiseloa monimuotoisessa nyky‑yhteiskunnassa ja edistämään aktiivista Euroopan kansalaisuutta.

Useiden Lissabonin strategian yhteydessä määriteltyjen painopisteiden mukaisesti teemavuoden avulla voidaan myös edistää taloudellisten tavoitteiden toteuttamista. Osaamistalous esimerkiksi tarvitsee ihmisiä, jotka kykenevät mukautumaan muutoksiin ja hyödyntämään kaikkia mahdollisia innovoinnin lähteitä.

Tavoitteet

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden tarkoituksena on lisätä kaikkien kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistävien EU:n ohjelmien ja toimien näkyvyyttä, tehokkuutta ja yhtenäisyyttä. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Kansalaisten Eurooppa 2007–2013 ‑ohjelma ja Kulttuuri-ohjelma. Teemavuoden tavoitteena on myös sisällyttää kulttuurienvälinen vuoropuhelu mahdollisuuksien mukaan muihin yhteisön politiikanaloihin, toimiin ja ohjelmiin.

Teemavuoden yleisissä tavoitteissa keskitytään

 • edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua
 • korostamaan niitä mahdollisuuksia, joita kulttuurienvälinen vuoropuhelu tarjoaa monimuotoiselle yhteiskunnalle
 • lisäämään tietoisuutta aktiivisen kansalaisuuden arvosta
 • korostamaan monimuotoisuuden myötävaikutusta Euroopan unioniin (EU) kuuluvien maiden kulttuuriperintöön.

Edunsaajat

Teemavuosi on suunnattu pääasiallisesti EU‑maille. Lisäksi varmistetaan teemavuoden ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua edistävien ulkoisten aloitteiden keskinäinen täydentävyys. Komission tavoitteena on erityisesti saada EU:n ehdokasmaat osallistumaan teemavuoden toimintaan.

Keinot

Komissio vauhdittaa aloitetta EU:n tasolla ja muistuttaa, että aloite ei millään tavoin rajoita kansallisen tason toimintaa.

Teemavuonna keskitytään seuraavan tyyppisiin toimiin:

 • EU:n tason toimet, jotka käsittävät tiedotus- ja edistämiskampanjoita, selvityksiä ja tutkimuksia sekä sidosryhmien kuulemisia
 • EU:n laajuiset merkittävät toimet, joiden tarkoituksena on erityisesti nuorten saattaminen tietoisiksi teemavuoden tavoitteista; näille toimille voidaan myöntää EU:n tukea 80 prosenttia kokonaiskustannuksista
 • kansalliset toimet, joilla on vahva eurooppalainen ulottuvuus ja joille voidaan myöntää EU:n rahoitustukea enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Myös muuta kuin rahallista tukea myönnetään, esimerkiksi lupa käyttää Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden logoa ja muuta siihen liittyvää materiaalia. Kyseinen tuki suunnataan julkisten tai yksityisten tahojen aloitteille, mikäli ne pystyvät takaamaan komissiolle, että kyseisillä aloitteilla edistetään järkevällä tavalla teemavuoden tavoitteiden toteutumista.

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden kokonaismäärärahat ovat arviolta 10 miljoonaa euroa.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1983/2006/EY

31.12.2006

-

EUVL L 412, 30.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2010 – Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 arviointi [KOM(2010) 361 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Tässä käsitellyssä kertomuksessa arvioidaan Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 merkityksellisyyttä, ulkoista johdonmukaisuutta, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja toiminnan kestävyyttä. Yleisesti ottaen teemavuotta pidettiin merkittävänä sidosryhmien tarpeisiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviin haasteisiin nähden. Teemavuosi oli myös johdonmukainen nykyisiin ohjelmiin ja toimintalinjoihin nähden, mikä kävi selkeimmin ilmi kansainvälisellä ja Euroopan tasolla. Myönnettyjen resurssien hallinnointi oli tehokasta pääasiassa teemavuoden toteuttamiseen käytetyn kaksitahoisen toimintatavan ansiosta. Toimilla, joihin kuului myös EU‑maiden täydentävillä resursseilla rahoitettuja toimia, saavutettiin teemavuodelle asetetut tavoitteet.

Vaikka teemavuosi paransi yleistä tietoisuutta kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta, sai monet sidosryhmät mukaan toimintaan ja sai aikaan lukuisia merkittäviä toimia, sen vaikutus yleisiin asenteisiin, toimien toteuttamiseen eri politiikanaloilla ja hallintoelinten rakenteellisten muutosten käynnistämiseen jäi vähäiseksi.

Komissiolle ja EU‑maille annetaan seuraavat teemavuoden jatkotoimia koskevat suositukset:

 • jatketaan kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän jäsennellyn vuoropuhelun tukemista
 • hyödynnetään teemavuoden tuloksia myös tulevia Euroopan teemavuosia varten
 • tehdään lisätutkimus kulttuurienvälisen vuoropuhelun vaikutuksesta erityisesti kouluissa
 • jatketaan koulutusalalla aloitettua työtä
 • edistetään teemavuodesta saatujen opetusten siirtämistä
 • luodaan seuranta- ja raportointipuitteet, jotta voidaan arvioida edistymistä kulttuurienvälisen vuoropuhelun alalla
 • vahvistetaan kulttuurienvälisen vuoropuhelun asemaa EU:n ohjelmissa
 • lisätään yhteistyötä merkittävien kansainvälisten järjestöjen kanssa
 • parannetaan aliedustettujen alojen, kuten epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien, osallistumista.

Viimeisin päivitys 12.10.2010

Top