Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulttuuri-ohjelma (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kulttuuri-ohjelma (2007–2013)

Tällä päätöksellä perustetaan kulttuuriyhteistyön rahoitus- ja ohjelmointiväline 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2013 väliseksi kaudeksi. Ohjelmalle esitetään 400 miljoonan euron määrärahoja, joilla kehitetään Euroopan unionin (EU) maiden ja ohjelmaan osallistuvien EU:n ulkopuolisten maiden kulttuuritoimijoiden välistä rajatylittävää kulttuuriyhteistyötä. Kulttuuri‑ohjelmalla tuetaan kulttuuriyhteistyötoimia, kulttuurialalla toimivia eurooppalaisia organisaatioita sekä tiedon keruuta ja levitystä kulttuurialalla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1855/2006/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, Kulttuuri-ohjelman (2007–2013) perustamisesta [ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Kulttuuri‑ohjelman yleisenä tavoitteena on aiempien kulttuuriohjelmien tapaan edistää eurooppalaisille yhteistä kulttuurialuetta, jotta edistettäisiin Euroopan kansalaisuuden kehittymistä.

Kolme tavoitetta

Ohjelmalla on kolme tavoitetta, jotka tuovat todellista eurooppalaista lisäarvoa:

 • edistää kulttuurialan ammattilaisten rajatylittävää liikkuvuutta
 • kannustaa taideteosten ja taide- ja kulttuurituotteiden kansalliset rajat ylittävää levittämistä
 • edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua.

Euroopan unionin (EU) tukea saadakseen hankkeen on oltava näistä tavoitteista yhden tai useamman mukainen.

Kolme toimintalohkoa

Komissio tarjoaa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kolmea toimintalohkoa, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin:

 • Kulttuuritoimien tukeminen. Tässä päätöksessä määritetään kolme kulttuuritoimityyppiä, joille voidaan myöntää EU:n rahoitusta:
 • Kulttuurialalla toimivien organisaatioiden tukeminen. Tämä tuki on tarkoitettu organisaatioille, joiden toiminnalla on todellista vaikutusta EU:n tasolla tai joissa on mukana vähintään seitsemän eurooppalaista maata. Tukea myönnetään organisaatioille, jotka huolehtivat edustustehtävistä EU:n tasolla, levittävät EU:n laajuista kulttuuriyhteistyötä helpottavaa tietoa tai osallistuvat kulttuuriyhteistyöhankkeisiin ja toimivat siten eurooppalaisen kulttuurin lähettiläinä. Toimet valitaan ehdotuspyynnön perustella.
 • Analysointien tukeminen, tiedon keruu ja levitys sekä hankkeiden vaikutusten maksimointi kulttuuriyhteistyön ja politiikan kehittämisen alalla. Tällä tuella pyritään lisäämään Euroopan laajuista kulttuuriyhteistyötä ja kulttuuripolitiikan kehittämistä koskevien numero- ja muiden tietojen määrää ja parantamaan niiden laatua sekä edistämään niiden levittämistä muun muassa Internetissä. Tuki on tarkoitettu myös ohjelmaa koskevien käytännön tietojen kohdennettuun levittämiseen paikallistasolla. Tätä varten perustetaan kulttuurin yhteyspisteitä. Niiden tehtävänä on tehdä ohjelmaa tunnetuksi, rohkaista mahdollisimman monia kulttuurialan ammattilaisia ja toimijoita osallistumaan ohjelman toimiin sekä pitää yllä toimivia yhteyksiä eri instituutioihin, jotka tukevat kulttuurialaa EU‑maissa.

Helppokäyttöisempi ohjelma

Komissio osoittaa ohjelman hallinnoinnin koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle ja ottaa käyttöön avustuksen saajia koskevat yksinkertaisemmat säännöt. Se aikoo yksinkertaistaa lomakkeita ja lisätä tuen myöntämismenettelyn avoimuutta. Lisäksi se pyrkii soveltamaan suhteellisuusperiaatetta noudattaen samalla voimassa olevaa varainhoitoasetusta.

Petosten torjuminen

Komissio soveltaa edelleen tarkastusjärjestelmää, jossa on mahdollista tarkistaa avustuksen käyttö ja pyytää avustuksen saajia esittämään avustuksen käyttöä osoittavat tositteet viiden vuoden ajan. Komissiolla on myös oikeus päästä avustuksen saajan tiloihin ja oikeus kaikkien tarvittavien tietojen saantiin. Komissio voi näiden tarkastusten tulosten perusteella tarvittaessa tehdä päätöksiä varojen takaisinperinnästä. Tilintarkastustuomioistuimella ja Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on nämä samat oikeudet.

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Ohjelmaan voivat tietyin edellytyksin osallistua

 • Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan unionin ulkopuoliset maat (Islanti, Liechtenstein ja Norja)
 • ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia
 • Länsi-Balkanin maat.

Yhteistyö on mahdollista myös sellaisten muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotka ovat tehneet EU:n kanssa kulttuuria koskevia lausekkeita sisältäviä kahdenvälisiä sopimuksia.

Hallinto, rahoituspuitteet ja arviointi

Komission apuna toimii komitea. Useimmat täytäntöönpanotoimet, varsinkin kulttuuritoiminnan tukemiseen liittyvät, on hyväksyttävä tarkastelumenettelyä käyttäen.

Kaudeksi 2007–2013 alustavasti esitetyt määrärahat ovat 400 miljoonaa euroa. Talousarvion suuntaa-antava jako on seuraava:

 • noin 77 prosenttia kulttuuritoimien tukemiseen
 • noin 10 prosenttia organisaatioiden tukemiseen
 • noin 5 prosenttia analysointiin ja tiedotukseen
 • noin 8 prosenttia ohjelman hallinnointiin.

Komissio esittää ohjelman ensimmäisen väliarviointiraportin puolessavälissä eli viimeistään 31. joulukuuta 2010. Tiedonanto ohjelman jatkamisesta annetaan viimeistään joulukuussa 2011. Komissio esittää jälkiarviointiraportin viimeistään 31. joulukuuta 2015.

Tausta

EU:n toiminta kulttuurin alalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklaan. Artiklassa korostetaan, että toiminnassa on edistettävä kulttuurien monimuotoisuutta ja korostettava yhteistä kulttuuriperintöä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kulttuuri‑ohjelma, joka on jatkoa Kulttuuri 2000 -ohjelmalle ja aiemmille Rafael-, Ariane- ja Kaleidoskooppi‑ohjelmille, noudattaa näitä puitteita.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1855/2006/EY

28.12.2006 – 31.12.2013

-

EUVL L 372, 27.12.2006

Muutosasiakirjat

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1352/2008/EY

25.12.2008 – 31.12.2013

-

EUVL L 348, 24.12.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 10 päivänä tammikuuta 2011 – Väliarviointi Kulttuuri-ohjelman täytäntöönpanosta [KOM(2010) 810 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 12.04.2011

Top