Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansalaisten Eurooppa (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kansalaisten Eurooppa (2007–2013)

Päätöksellä perustetaan vuosina 2007–2013 toteutettava ”Kansalaisten Eurooppa” -ohjelma. Ohjelmalla on tarkoitus jatkaa muutamin ehdotetuin uudistuksin vuosien 2004–2006 ohjelmassa aloitettuja toimia. Koska päätöksellä halutaan varmistaa, että kansalaiset ovat aktiivisesti osallisena Euroopan yhdentymisprosessissa, siinä ehdotetaan edellytysten luomista Euroopan kansalaisten yhteen saattamiselle ja eurooppalaisen identiteetin vahvistamiselle.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1904/2006/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistämiseksi vuosina 2007—2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Jotta kansalaiset saataisiin aktiivisesti mukaan Euroopan yhdentymisprosessiin, ohjelman tarkoituksena on rohkaista eri jäsenvaltioista tulevien kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä. Siten ne voivat kohdata ja toimia Euroopan tasolla ilmapiirissä, jossa eriarvoisuutta kunnioitetaan.

Ennen päätöksen julkaisemista komissio järjesti laajan julkisen kuulemisen, joka kesti joulukuusta 2004 helmikuuhun 2005, ja sen jälkeen 3.–4. helmikuuta 2005 neuvoa-antavan foorumin. Verkon kautta julkisessa kuulemismenettelyssä saatiin yli tuhat vastausta, joista 700 tuli järjestöiltä ja 300 yksityishenkilöiltä. Vuosina 2007–2013 toteutettava ohjelma jatkaa unionin aktiivista kansalaisuutta (2004–2006) edistävää yhteisön toimintaohjelmaa.

Tavoitteet

Ohjelman yleistavoitteina on

 • tarjota kansalaisille mahdollisuus toimia vuorovaikutuksessa ja osallistua yhä tiiviimmän ja maailmalle avoimen sekä kulttuurisen monimuotoisuuden yhdistämän ja rikastuttaman Euroopan rakentamiseen
 • kehittää tunnustettuihin yhteisiin arvoihin, historiaan ja kulttuuriin perustuvaa eurooppalaista identiteettiä Euroopan kansalaisten keskuudessa
 • myötävaikuttaa siihen, että kansalaiset tuntevat Euroopan unionin omakseen
 • lujittaa unionin kansalaisten suvaitsevaisuutta ja keskinäistä ymmärtämystä ja kunnioittaa ja edistää kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta edesauttamalla samalla kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Ohjelman erityistavoitteina on:

 • saattaa eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien paikallisyhteisöjen jäsenet yhteen jakamaan ja vaihtamaan kokemuksia, näkemyksiä ja arvoja, oppimaan menneestä ja rakentamaan tulevaa
 • edistää Euroopan kansalaisuuteen ja demokratiaan liittyvää toimintaa, keskustelua ja pohdintaa Euroopan tasolla toteutettavalla kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä
 • tuoda Eurooppa lähemmäksi kansalaisia edistämällä eurooppalaisia arvoja ja saavutuksia vaalien samalla Euroopan menneisyyden muistoa
 • rohkaista kaikkien osallistujamaiden kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen tasapainoista osallistumista edistäen siten kulttuurien välistä vuoropuhelua ja korostaen sekä Euroopan monimuotoisuutta että sen yhtenäisyyttä, jolloin erityistä huomiota kiinnitetään uusien jäsenvaltioiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.

Ohjelman tavoitteet pyritään saavuttamaan neljänlaisilla toimilla:

Toimi 1: ”Aktiivisten kansalaisten Eurooppa”

Toimenpiteen kohteena on toiminta, jolla edistetään Euroopan kansalaisten suoraa osallistumista Eurooppaa koskevaan keskusteluun ja kehitetään keskinäistä ymmärtämystä ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaisten hankkeiden puitteissa. Ystävyyskuntatoiminnan ja kansalaishankkeiden parantamiseksi on lisäksi tarpeen kehittää tukitoimenpiteitä, joilla edistetään parhaiden toimintatapojen vaihtoa, paikallis- ja aluetason toimijoiden kokemusten yhdistämistä ja uusien taitojen kehittämistä esimerkiksi koulutuksen avulla. Tähän toimeen osoitettava ohjeellinen määrä on vähintään 45 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista.

Toimi 2: ”Aktiivinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta”

Noin 31 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista osoitetaan tähän toimeen, johon kuuluvat

 • toiminta-avustukset eurooppalaisen julkisen politiikan tutkimusorganisaatioille (think tank -toiminta)
 • toiminta-avustukset Euroopan tason kansalaisjärjestöille
 • avustukset paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla toimivien kansalaisjärjestöjen käynnistämille hankkeille.

Toimi 3: ”Yhteinen Eurooppa”

Noin 10 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista osoitetaan tähän toimeen, joka tukee

 • näkyvyyttä lisääviä tapahtumia kuten historiallisten tapahtumien muistojuhlia, taidetapahtumia, merkittävien saavutusten kunniaksi järjestettäviä palkintojuhlia ja Euroopan laajuisia konferensseja
 • tutkimuksia, kyselyjä ja mielipidemittauksia
 • tiedotuksen ja tiedon levityksen välineitä.

Toimi 4: ”Euroopan aktiivinen muistiperintö”

Noin 4 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista osoitetaan tähän toimeen, jonka kohteena ovat Euroopan aktiivista muistiperintöä säilyttävät hankkeet. Näitä ovat pääasiassa hankkeet, joilla edistetään pakkosiirtoihin ja entisiin keskitysleireihin liittyvien tärkeimpien paikkojen ja muistomerkkien ja näitä tapahtumia koskevien arkistojen säilyttämistä sekä hankkeet, joita toteutetaan natsivallan ja Stalinin aikaisten pakkosiirtojen ja joukkotuhon uhrien muistamiseksi.

Osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevien yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti:

 • jäsenvaltiot
 • ETA-sopimuksen osapuolina olevat EFTA-maat
 • ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia
 • Länsi-Balkanin maat.

Ohjelman mahdolliset tuensaajat:

 • paikallisviranomaiset ja paikalliset organisaatiot
 • eurooppalaisen julkisen politiikan tutkimusorganisaatiot (think tank –toiminta)
 • kansalaisryhmät ja muut kansalaisyhteiskunnan järjestöt kuten kansalaisjärjestöt, foorumit, verkostot, yhdistykset, liitot, ammattiyhdistykset, oppilaitokset ja vapaaehtoistyön tai amatööriurheilun alalla toimivat seurat ja järjestöt.

Hallinto, varainhoito ja arviointi

Komissiota avustaa komitea ja sen on hyväksyttävä suurin osa ohjelman täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä hallintomenettelyn mukaisesti. Tähän sisältyy toiminta-avustuksia, monivuotisia ystävyyskuntasopimuksia ja näkyvyyttä lisääviä tapahtumia koskevia valintapäätöksiä. Muiden valintapäätösten kohdalla komission on tiedotettava komitealle ja Euroopan parlamentille tekemistään päätöksistä. Ohjelman täytäntöönpanoon varattu budjetti on 215 miljoonaa euroa. Hallintokustannuksiin on varattu noin 10 prosenttia ohjelman kokonaisbudjetista.

Komission on toimitettava ohjelman täytäntöönpanoa koskeva väliarviointikertomus viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010. Tiedonanto ohjelman jatkamisesta on tehtävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. Jälkiarviointikertomus on toimitettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1904/2006/EY

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUVL L 378, 27.12.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1358/2008/EY

31.12.2008 – 31.12.2013

-

EUVL L 350, 30.12.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2004 -Kansalaisuus toimivaksi: eurooppalaisen kulttuurin ja monimuotoisuuden edistäminen nuoriso- ja kulttuuriohjelmien sekä audiovisuaalialaa ja kansalaisten osallistumista koskevien ohjelmien avulla [KOM(2004) 154 lopullinen – EUVL C 122, 30.4.2004].

See also

 • Lisätietoja saa Euroopan komission kansalaisuutta (DE) (EN) (FR) käsitteleviltä verkkosivuilta

Viimeisin päivitys 27.01.2009

Top