Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan kulttuuripääkaupunki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan kulttuuripääkaupunki

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös N:o 1622/2006/EY Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumasta vuosina 2007–2019

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan ”Euroopan kulttuuripääkaupunki” -tapahtuma ja määritellään vuosille 2013–2019 kaupunkien valintamenettely sekä valmistelujen seurantajärjestelmä tapahtumavuoteen asti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kulttuuriohjelma ja sen eurooppalainen ulottuvuus

Jokaisen ehdokaskaupungin hakemuksen tulee sisältää tietyt vaatimukset täyttävä kulttuuriohjelma. Vaatimukset on jaettu kahteen luokkaan:

 • ”Eurooppalainen ulottuvuus”, jonka tulee edistää yhteistyötä kaikenlaisten kulttuurialan toimijoiden välillä. Ohjelmassa on myös korostettava kulttuurisen monimuotoisuuden rikkautta Euroopassa ja Euroopan kulttuurien yhteisiä piirteitä.
 • ”Kaupunki ja kansalaiset” -luokassa herätetään kansalaisten mielenkiinto tapahtumaa kohtaan paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla sekä edistetään kaupungin pitkäaikaista kulttuurista kehitystä.

Ohjelman kesto on yleensä yksi vuosi. Kaupungeille, joiden tapahtuman valmistelut katsotaan erinomaisiksi, voidaan myöntää Melina Mercouri -palkinto. Palkinto on saanut nimensä Kreikan kulttuuriministeriltä, jonka aloitteesta Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on käynnistetty. Palkinnon myöntää Euroopan komissio, ja se rahoitetaan Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Valintaprosessi

 • Tapahtuma järjestetään kahdessa EU-maassa vuosittain.
 • Valintamenettelyssä on neljä vaihetta:
 • 1.

  Hakemuspyyntö: Kyseisten EU-maiden on julkaistava hakemuspyyntö viimeistään kuusi vuotta ennen tapahtuman alkua. Tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneilla kaupungeilla on vähintään kymmenen kuukautta aikaa jättää hakemuksensa.

 • 2.

  Esivalinta: Valintalautakunta kokoontuu viimeistään viisi vuotta ennen tapahtumaa arvioimaan hakemukset ja valitsemaan niistä ne kaupungit, jotka pääsevät jatkotarkasteluun. Lautakuntaan kuuluu 13 asiantuntijaa, joista seitsemän Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio ja Euroopan alueiden komitea nimittää kolmeksi vuodeksi. Asianomaiset jäsenmaat valitsevat muut kuusi jäsentä.

 • 3.

  Lopullinen valinta: Yhdeksän kuukautta ensimmäisen valintakokouksen jälkeen valintalautakunta kokoontuu uudelleen arvioimaan esivalinnan läpäisseiden kaupunkien ohjelmat, joita tässä vaiheessa on täydennetty yksityiskohtaisemmiksi, ja esittää yhtä näistä ”Euroopan kulttuuripääkaupungiksi”. Tässä vaiheessa valintalautakunta laatii kertomuksen kyseiselle EU-maalle sekä komissiolle. Kertomuksessa annetaan myös suosituksia valitulle kaupungille.

 • 4.

  Nimeäminen: Neljä vuotta ennen tapahtuman alkua kyseiset kaksi EU-maata esittelevät edellä mainituille EU:n toimielimille yhden kaupungin hakemuksen, jossa on otettu huomioon lautakunnan suositukset. Neuvosto nimeää virallisesti yhden kaupungin molemmista maista Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Seurantavaihe

 • Toimielinten nimeämät asiantuntijat tukevat valittuja kaupunkeja toteuttamaan ohjelmansa. Ne varmistavat erityisesti, että ohjelmista syntyy eurooppalaista lisäarvoa (toisin sanoen sellaista Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman luomaa lisäarvoa, jota ei olisi saatu aikaan pelkästään kaupungin tai kyseisen maan omilla toimilla).
 • Väliarviointi tehdään kaksi vuotta ennen tapahtuman alkua, ja siinä arvioidaan valmistelujen edistymistä ja tapahtuman eurooppalaista ulottuvuutta.
 • Lopullinen arviointi tehdään viimeistään kahdeksan kuukautta ennen tapahtuman alkua, ja siinä asiantuntijat arvioivat valmistelevaa työtä. Asiantuntijat laativat johtopäätöksistään kertomuksen komissiolle ja kyseisille kaupungeille. Kertomuksessa esitetään myös suositus siitä, myönnetäänkö kaupungille Melina Mercouri -palkinto.

Kumoaminen

Tämä päätös on kumottu päätöksellä N:o 445/2014/EU, joka koskee kaupunkien nimeämistä vuodesta 2020 eteenpäin. Päätöstä 1622/2006/EY sovelletaan kuitenkin edelleen kaupunkeihin, jotka on nimetty Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi vuosille 2013–2019.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 1. tammikuuta 2007 alkaen lukuun ottamatta hakumenettelyä koskevaa 5 artiklaa, jota on sovellettu 23. marraskuuta 2006 alkaen.

TAUSTAA

 • Neuvoston vuonna 1985 käynnistämästä Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumasta on tullut yksi EU:n suosituimmista hankkeista. Yhä suurempi määrä kaupunkeja haluaa osallistua tapahtumaan vuosittain, sillä kansalaiset osallistuvat tapahtumaan aktiivisesti ja tapahtumalla on suuri kulttuurinen ja sosioekonominen vaikutus.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1622/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2007–2019

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 445/2014/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskevasta unionin toiminnasta vuosiksi 2020–2033 ja päätöksen N:o 1622/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 132, 3.5.2014, s. 1–12)

Viimeisin päivitys: 27.07.2017

Top