Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kulttuuri 2000 -ohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kulttuuri 2000 -ohjelma

Kulttuuri 2000 -ohjelmaan on koottu aiemmat kulttuuriin liittyvät ohjelmat Rafael, Ariane ja Kaleidoskooppi. Sen tarkoituksena on luoda yhteinen kulttuurialue lisäämällä kulttuurivuoropuhelua ja historian tuntemusta, edistämällä luovuutta, levittämällä kulttuuria ja lisäämällä taiteilijoiden ja heidän teostensa liikkuvuutta, lisäämällä tuntemusta eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä, tukemalla kulttuurin uusia ilmenemismuotoja ja vahvistamalla kulttuurin sosiaalis-taloudellista asemaa. Kulttuuri 2000 -ohjelmalla tuetaan ylikansallisia yhteistyöhankkeita, jotka edellyttävät luovien taiteilijoiden, kulttuurin toimijoiden ja kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä ohjelmaan osallistuvissa maissa. Tämän ohjelman korvaa Kulttuuri 2007 -ohjelma.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 508/2000/EY, tehty 14 päivänä helmikuuta 2000, Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta [Katso muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tämä Euroopan unionin ensimmäinen kulttuuriohjelma tarjoaa mahdollisuuden uudistaa yhteisön kulttuuritoimia ja vastata tämän päivän haasteisiin sekä unionin kansalaisten, erityisesti kulttuurin alan toimijoiden toiveisiin. Komissio käynnisti puiteohjelman valmistelun yhteydessä laajat keskustelut, ja saattoi niiden perusteella tarkentaa kulttuurin asemaa Euroopan unionin suurissa tehtävissä. Jäsenvaltioiden, parlamentin jäsenten, komission, kansainvälisten järjestöjen (Euroopan neuvoston ja Unescon) ja kulttuurijärjestöjen kesken vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että kulttuurin käsitteeseen kuuluu populaarikulttuuri, suurille joukoille tarkoitettu teollisuuskulttuuri ja arkipäivän kulttuuri.

Kulttuuri liittyy tiiviisti vastauksiin, joita voidaan antaa tämän päivän suuriin haasteisiin, kuten Euroopan kiihtyvään rakentamiseen, maailmanlaajuistumiseen, tietoyhteiskuntaan, työllisyyteen ja sosiaaliseen yhdentymiseen.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen unionissa on toteutettu ensimmäiset aloitteet, joilla on voitu:

 • korostaa, että tässä eurooppalaisessa hankkeessa on talous- ja raha-asioiden lisäksi kyse koko eurooppalaisesta yhteiskuntamallista, jossa kansalaisten panosta on vahvistettava
 • ottaa mukaan kulttuuria koskevien päätösten tekoon kulttuurin koko kirjo
 • toteuttaa kolme ensimmäistä ohjelmaa, joilla kannustetaan kulttuuriyhteistyöhön esittävissä taiteissa (Kaleidoskooppi), kirjallisuudessa (Ariane) ja kulttuuriperinnön alalla (Rafael)
 • hyödyntää komission töissä kulttuurin, teollisuuskulttuurin ja työllisyyden välisiä yhteyksiä ja osoittaa niissä kulttuurin merkitys yhteiskunnalle ja sen tarjoamat työmahdollisuudet.

Kulttuuri 2000 -ohjelma

Kulttuuri 2000 -ohjelma, joka alkoi 1. tammikuuta 2000 ja päättyy 31. joulukuuta 2006, tarjoaa yhteisön toimille kulttuurin alalla yhtenäisen suunnittelu- ja rahoitusvälineen.

Kulttuuri 2000 -ohjelmalla tuetaan eurooppalaisten yhteisen kulttuurialueen hyödyntämistä ja se suosii luovan taiteen, kulttuurin toimijoiden ja kulttuurilaitosten yhteistyötä eri jäsenvaltioiden välillä. Ohjelmalla edistetään luovuutta, kulttuurin levittämistä yli rajojen, luovan työn tekijöiden ja kulttuurialan toimijoiden ja ammattilaisten sekä heidän teostensa liikkuvuutta. Kulttuuri 2000 -ohjelmalla vahvistetaan myös kulttuurin asemaa taloudessa, sosiaalisessa yhdentämisessä ja kansalaisten yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Kulttuuri 2000 -ohjelma suosii kulttuuritoimien yhteensovittamista yhteisön muun kulttuuriin vaikuttavan politiikan kanssa.

Ohjelmassa asetetut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa seuraavin keinoin:

 • erityisin innovatiivisin ja/tai kokeilevin toimin, joissa on mukana toimijoita vähintään kolmesta ohjelmaan osallistuvasta maasta. Näillä toimilla pyritään ennen kaikkea edistämään uusien kulttuurin ilmaisumuotojen syntymistä ja leviämistä, parantamaan kulttuuritarjonnan saattamista erityisesti nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien saataville ja lisäämään elävien kulttuuritapahtumien levittämistä tietoyhteiskunnan tarjoamien uusien teknologioiden avulla;
 • kulttuurialan yhteistyötä koskeviin rakenteellisiin ja monivuotisiin sopimuksiin sisältyvin yhteistoimin. Sopimuksissa on oltava mukana kulttuuritoimijoita vähintään viidestä ohjelmaan osallistuvasta maasta. Sopimusten perusteella toteutetaan enintään kolmen vuoden ajan rakenteellisia kulttuuritoimia, joilla on ennakolta vahvistettu tavoite. Yhteistyösopimukset koskevat joko yhtä kulttuurin alaa monipuolisesti tai useita aloja yhdessä;
 • erityisin eurooppalaisin ja/tai kansainvälisin kulttuuritapahtumin. Kyseessä ovat laaja-alaiset ja merkittävät tapahtumat, joilla on tarkoitus lisätä eurooppalaisten tietoisuutta samaan yhteisöön kuulumisesta (näihin kuuluu mm. aloite Euroopan kulttuuripääkaupungista).

Kulttuuri 2000 -ohjelman määrärahat kaudelle 2000-2006 ovat 236,5 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa. Budjetti jakautuu seuraavasti:

 • enintään 45 % erityisille innovatiivisille ja/tai kokeileville toimille
 • vähintään 35 % yhteistoimille
 • 10 % erityisille kulttuuritapahtumille
 • 10 % muihin menoihin.

Kulttuuri 2000 -ohjelman toteuttamisesta vastaa komissio, jota avustaa neuvoa-antava komitea. Jäsenvaltiot voivat perustaa vapaaehtoisesti kulttuurialan yhteyspisteitä (EN) (FR) ja saada toimintaan rahoitusta komissiolta. Yhteyspisteiden tehtävänä on edistää ohjelman toimintaa, helpottaa ja rohkaista osallistumista ohjelmaan ja sen toimiin sekä varmistaa tehokas yhteydenpito jäsenvaltioiden tukea myöntävien laitosten kanssa.

Tällä hetkellä Kulttuuri 2000 -ohjelmaan osallistuu toimijoita seuraavista 30:stä Euroopan maasta: Euroopan unionin 25 jäsenvaltiosta (Alankomaista, Belgiasta, Espanjasta, Irlannista, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Kyproksesta, Latviasta, Liettuasta, Luxemburgista, Maltasta, Portugalista, Puolasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Suomesta, Tanskasta, Tšekistä, Unkarista, Virosta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta), kolmesta Euroopan talousalueen (ETA:n) jäsenvaltiosta (Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta) sekä 2 hakijamaasta (Bulgariasta ja Romaniasta).

Komissio esittää 31. joulukuuta 2005 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle Kulttuuri 2000 -ohjelman tuloksia käsittelevän yksityiskohtaisen arviointikertomuksen, jonka pohjalta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat käsitellä ehdotusta yhteisön kulttuurialan uudeksi puiteohjelmaksi, jota on tarkoitus ehdottaa vuonna 2004 ja jonka on tarkoitus käynnistyä vuonna 2007.

Komissio määrittelee säännöllisesti ohjelman toteuttamista koskevat painopistealueet.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 508/2000/EY

10.3.2000

-

EUVL L 63, 1.3.2000

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 626/2004/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/1998/0169]

23.4.2004

-

EYVL L 99, 3.4.2004

Päätös N:o 786/2004/EY -

-

-

EUVL L 138, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - "Kulttuuri 2000" -ohjelman toista ulkoista väliarviointia koskeva kertomus [KOM(2006) 666 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Ulkoisen väliarvioinnin päätelmä on myönteinen, sillä arvioitsijan mukaan Kulttuuri 2000 -ohjelmassa on saavutettu sille asetetut tavoitteet. Ohjelmalla pannaan toimeen eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä edistävä järjestelmä. Ohjelma on pannut vauhtia kulttuurialaan ja ollut merkittävä ideoinnin innoittaja. Siihen osallistuneiden organisaatioiden saamia etuja ovat olleet muun muassa eurooppalaisen kulttuurin alalta saatu kokemus, paremmat johtamistaidot, organisaation ja yksilöiden lisääntynyt toimintakyky sekä eurooppalaisten kulttuuritoimijoiden välisten siteiden lujittuminen. Vuosina 2000-2004 ohjelmasta rahoitettiin 1 072:ta hanketta. Taloudellisella tasolla ohjelmalla korjataan valtioiden välisen yhteistyön rahoituksessa olevia puutteita. Näin ollen otettiin käyttöön viiden prosentin sääntö, joka edellyttää hankkeiden vetäjiltä ja hankkeiden toteuttamiseen osallistuvilta kumppaneilta vähimmäispanosta kokonaisbudjettiin. Arvioitsija antaa kuitenkin suosituksia sekä ohjelman että siitä rahoitettujen hankkeiden tunnetuksi tekemisen tärkeydestä. Tiedonlevitys- ja edistämisstrategialle myönnetyn budjetin katsotaan olevan riittämätön.

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Kulttuuri 2000" -ohjelman toteuttamista vuosina 2000 ja 2001 koskeva kertomus [KOM(2003) 722 lopullinen - ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Kulttuuri 2000 -ohjelma täydentää muita yhteisön toimenpiteitä ja jäsenvaltioiden kulttuuripolitiikkoja ja on edistänyt ainutlaatuisella tavalla kulttuurialan yhteistyötä Euroopassa. Vuosina 2000 ja 2001 ohjelmaan toimitettiin yli 1 600 hakemusta, joista noin joka neljänteen myönnettiin rahoitusta. Useimpien rahoitusta saavien kulttuurialan toimijoiden organisaation kapasiteetti (budjetti ja henkilöstömäärä) oli suhteellisen pieni. Rahoitetuista hankkeista vastasivat monet eri organisaatiot (valtioista riippumattomat järjestöt, kansalliset kulttuurialan instituutiot, yksityiset yritykset jne.).

Vuonna 2001 otettiin käyttöön vaatimus kaikkien hankkeita toteuttavien kumppaneiden vähintään viiden prosentin rahoitusosuudesta, mikä oli hyvä keino varmistaa kaikkien hankkeisiin osallistuvien kulttuurialan toimijoiden aktiivisuus. Se on kuitenkin saattanut vähentää halukkuutta luoda sellaisia kumppanuuksia, joiden osapuolten välillä ei ole aiempaa yhteistyökokemusta, ja estää joitakin assosioituneiden maiden kulttuurialan toimijoita osallistumasta ohjelmaan. Lisäksi ohjelmaan jätettyjen hakemusten määrä väheni merkittävästi vuonna 2001. Viisi eniten rahoitusta saanutta maata olivat Ranska, Italia, Saksa, Belgia ja Espanja. Liechtensteinia lukuun ottamatta ohjelman jokaiseen osanottajamaahan perustettiin kulttuurin yhteyspisteitä.

See also

Lisätietoja aiheesta on saatavilla koulutuksen ja kulttuurin pääosaston kotisivuilta (DE) (EN) (FR) ja sivujen kulttuuri-portaalista (DE) (EN) (FR).

Viimeisin päivitys 03.05.2007

Top