Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstrointi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstrointi

Komissio selostaa hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin lyhyellä aikavälillä liittyviä rahoituksellisia haasteita ja esittelee asiaa koskevan eurooppalaisen aloitteen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 23. tammikuuta 2008, ”Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen” [KOM(2008) 13 lopullinen – EUVL C 118, 15.5.2008].

TIIVISTELMÄ

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS-teknologia) on tärkeä väline pyrittäessä etenkin fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä ja kaasua, käyttävistä sähkövoimaloista vapautuvien kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään vähentämiseen.

Kyseisten teknologioiden kehittäminen ja kaupallinen käyttö on kuitenkin erittäin kallista, kaikkiaan useiden miljardien eurojen luokkaa ja useita satoja miljoonia euroja laitosta kohti. Fossiilisia polttoaineita käyttäviä päästöttömiä voimalaitoksia käsittelevä eurooppalainen teknologiayhteisö (ETP-ZEP) [EN] on kuitenkin arvioinut, että määrätietoisilla t&k- ja demonstrointitoimilla CCS:n kustannuksia voidaan alentaa 50 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. On myös huomattava, että tavanomaiset sähkövoimalat joutuvat tulevaisuudessa todennäköisesti maksamaan hiilidioksidin päästöoikeuksista yhä enemmän. Siihen verrattuna CCS-investointikustannukset ja niitä käyttävien voimaloiden käyttökustannukset eivät näytä enää niin suurilta.

Komissio on ehdottanut sääntelykehystä hiilidioksidin varastointitoiminnan aloittamista varten. Siihen sisältyvät direktiiviehdotus hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja ehdotus CCS-toiminnan sisällyttämisestä kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmään. Euroopan unioni pyrkii myös saamaan CCS-toiminnan mukaan asianmukaisiin kansainvälisiin sopimuksiin. Oikeusvarmuuteen ja teknologian hyväksyttävyyteen liittyvistä syistä on tärkeää, että komission ehdotukset hyväksyttäisiin ja saatettaisiin osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä nopeasti ja että asianomaiset maat ratifioisivat kansainvälisten järjestelmien muutokset.

Komissio ehdottaa Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelman) puitteissa hiilidioksidin talteenottoa, siirtoa ja varastointia koskevaa eurooppalaista teollisuusaloitetta, joka käynnistettäisiin vuonna 2008. Aloite tarjoaisi perustan demonstrointihankkeiden koordinoinnille, avoimuudelle ja näkyvyydelle.

Aloite käsittäisi aluksi hankeverkoston, jonka puitteissa CCS-teknologian edelläkävijät voisivat vaihtaa tietoa ja kokemuksia, maksimoida hankkeiden vaikutukset tulevaa t&k-toimintaa ja päätöksentekoa ajatellen sekä optimoida kustannukset yhteisten toimien kautta (esim. suureen yleisöön ja EU:n ulkopuolisiin maihin päin). Verkostoon osallistuvat hankkeet saavat myös tunnustuksen (”eurooppalainen logo”) osallistumisestaan keskeiseen EU-aloitteeseen. CCS-teollisuusaloite voitaisiin myöhemmin laajentaa alkuperäistä hankeverkostoa laajemmalle.

CCS-teknologian varhaisvaiheen demonstrointikustannukset ovat huomattavat, ja teollisuudelta, jäsenvaltioilta ja Euroopan yhteisöltä vaaditaankin huomattavaa panostusta.

Fossiilisia polttoaineita käyttävän eurooppalaisen teollisuuden olisikin energia-alan lisäksi myös energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla tehtävä selkeitä ja päättäväisiä sitoumuksia demonstrointihankkeiden hyväksi. Ajoissa tehdyillä investointipäätöksillä voitaisiin kyseisille yrityksille saada todellista kaupallista etua. Nämä päätökset vaikuttavat myös julkisen rahoituksen määrään.

Koska fossiiliset polttoaineet muodostavat merkittävän osan monien jäsenvaltioiden energianhankintalähteistä, olisi harkittava kansallisia rahoitustoimenpiteitä ainakin väliaikaisesti, kunnes CCS-teknologiasta tulee kilpailukykyistä. Rahoitus voitaisiin osin toteuttaa valtiontukina, joiden katsottaisiin tässä tapauksessa olevan valtiontukea koskevien yhteisön sääntöjen mukaisia. Komissio tarkastelee tällaisia toimenpiteitä tapauskohtaisesti.

Komissio tutkii myös, mitä yhteisön varoja voitaisiin osoittaa CCS-teknologioiden kehittämiseen esimerkiksi tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa. Myös eurooppalaiset rahoituslaitokset, kuten Euroopan investointipankki, sekä muut erityismekanismit, kuten rakennerahastot, voisivat tukea näitä hankkeita taloudellisesti.

Tausta

Tämä tiedonanto kuuluu komission vuoden 2008 alussa julkistamaan energia- ja ilmastonmuutospakettiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Oheisasiakirja komission tiedonantoon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – ”Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: varhaisvaiheen demonstroinnin tukeminen” – Vaikutustenarviointi [SEC(2008) 47 – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto, annettu 23. tammikuuta 2008 – ”Kaksi kertaa 20 vuonna 2020 - Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle”, [KOM(2008) 30 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komissio hyväksyi tammikuussa 2008 yhtenäisen ja kattavan toimenpidekokonaisuuden, jonka avulla pyritään saavuttamaan EU:n keväällä 2007 asettamat ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteet vuodelle 2020.

Komission tiedonanto, annettu 10. tammikuuta 2007, ”Kestävää sähköntuotantoa fossiilisista polttoaineista: tavoitteena kivihiilen päästöjen lähes täydellinen eliminointi vuodesta 2020 (es de en fr)”, [KOM(2006) 843 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio arvioi tässä tiedonannossa, miten ja mihin hintaan sähköntuotanto fossiilisista polttoaineista voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa, kun samalla on vähennettävä syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrää.

Viimeisin päivitys 26.05.2008

Top