Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Päästökauppajärjestelmään kuulumattomien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Päästökauppajärjestelmään kuulumattomien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Komissio esittää vähennettäväksi kasvihuonekaasupäästöjä, jotka eivät kuulu yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään. Ehdotuksessa otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion mahdollisuudet vähentää päästöjä, käyttää muissa maissa aikaan saatuja päästöhyvityksiä sekä mahdollisesti aikaan saatava kansainvälinen sopimus kasvihuonekaasujen vähentämisestä.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, annettu 23. tammikuuta 2008, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä.

TIIVISTELMÄ

Komission ehdotuksen tavoitteena on saada jäsenvaltiot vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat peräisin lähteistä, jotka eivät kuulu direktiivissä 2003/87/EY tarkoitettuun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään.

Ehdotuksessa kullekin jäsenvaltiolle asetetaan vuotta 2020 koskevat rajat kasvihuonekaasupäästöille, jotka ovat peräisin päästökauppajärjestelmään kuulumattomista lähteistä. Päästörajat asetetaan suhteessa kasvihuonekaasupäästöjen tasoon vuonna 2005, ja niissä olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden asukaskohtainen bruttokansantuote ja kasvunäkymät mahdollisimman tasapuolisten päästöosuuksien varmistamiseksi.

Vuoden 2013 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt eivät saa ylittää vuosien 2008, 2009 ja 2010 keskimääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuosina 2013–2019 jäsenvaltioilla on oikeus tavoitteidensa saavuttamiseksi siirtää seuraavalta vuodelta määrä, joka on enintään 2 prosenttia niille asetetusta kasvihuonekaasujen päästörajasta. Lisäksi jäsenvaltiot, joiden päästövähennykset ylittävät niille asetetun päästörajan, voivat siirtää vaaditun tason ylittävät päästövähennyksensä seuraavalle vuodelle.

Jäsenvaltiot voivat velvoitteidensa täyttämiseksi käyttää päästöhyvityksiä, jotka ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymistä ja etenkin vähiten kehittyneissä maissa toteutetuista kasvihuonekaasun vähentämishankkeista (3 prosenttia vuodessa kutakin maata kohti).

Jäsenvaltioiden on kasvihuonekaasupäästöjen seuraamisesta tehdyn päätöksen nojalla laatimissaan vuosiraporteissa ilmoitettava direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä peräisin olevat kasvihuonekaasupäästönsä. Näin voidaan arvioida edistymistä komission ehdotuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Jos saadaan aikaan kansainvälinen ilmastonmuutossopimus, jonka vaatimat päästövähennykset ovat suuremmat kuin komission ehdotuksessa, komissio ehdottaa mukautuksia jäsenvaltioiden päästörajoihin sekä niiden päästöhyvitysten käyttöön, jotka ovat peräisin ilmastonmuutossopimuksen ratifioineissa kolmansissa maissa toteutetuista hankkeista.

Jos direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän soveltamisalaa laajennetaan, komission ehdotuksessa asetettuja päästörajoja mukautetaan vastaavasti.

Komission on laadittava viimeistään 31. lokakuuta 2016 kertomus ehdotetun päätöksen täytäntöönpanosta.

Tausta

Ehdotus on osa komission vuoden 2008 alussa käynnistämää ”energia- ja ilmastonmuutospakettia”.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

Euroopan unionin virallinen lehti

Menettely

KOM(2008) 17

-

COD/2008/0014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 23. tammikuuta 2008, Kaksi kertaa 20 vuonna 2020 – Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle (KOM(2008) 30 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).

Komissio hyväksyi tammikuussa 2008 joukon yhtenäisiä ja maailmanlaajuisia toimia, joilla pyritään saavuttamaan EU:n keväällä 2007 asettamat ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteet vuodelle 2020.

Viimeisin päivitys 22.05.2008

Top