Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valaanpyynti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Valaanpyynti

Komissio ehdottaa, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot hyväksyvät kansainvälisellä tasolla koordinoidun lähestymistavan, jotta valaita voidaan suojella tehokkaasti, erityisesti vastustamalla kaupallista valaidenpyyntiä.

EHDOTUS

Ehdotus neuvoston päätökseksi, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, kansainvälisen valaanpyyntikomission kokouksissa yhteisön puolesta omaksuttavasta kannasta.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, valaanpyyntiin liittyvistä yhteisön toimista [KOM(2007) 823 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) on toteuttanut toimenpiteitä valaslajien (valaat, delfiinit jne.) suojelemiseksi metsästykseltä, pyynniltä ja pitämiseltä sekä tahalliselta häiritsemiseltä ja kaupankäynniltä, mukaan luettuina EU:n ulkopuolisista maista tulevat valaista tehdyt tuotteet.

Valaslajien suojelu taataan EU:ssa useilla säädöksillä ja strategioilla, kuten

Koska valaat ovat vaeltava laji, niitä voidaan suojella tehokkaasti vain, mikäli EU:n tasolla sovellettavia suojelutoimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä otetaan käyttöön myös kansainvälisellä tasolla.

Kansainvälisellä tasolla valaanpyynti on ollut kiellettyä kaudesta 1985/1986 lähtien. Kansainvälinen valaanpyyntikomissio (IWC) päätti kyseisestä moratoriosta pääasiassa valaskantoja koskevien tieteellisten tietojen epävarmuuden takia.

IWC on toimivaltainen kansainvälinen järjestö valaskantojen suojelun ja hallinnan alalla, ja se perustettiin vuonna 1946 allekirjoitetun valaanpyyntiä sääntelevän kansainvälisen yleissopimuksen nojalla. Järjestössä oli marraskuussa 2011 89 jäsentä ja Euroopan unioni on siinä mukana tarkkailijana.

Eräät valtiot voivat useiden poikkeusten nojalla olla noudattamatta IWC:n hyväksymää valaanpyyntiä koskevaa moratoriota. Moratorio ei sido Norjaa ja Islantia, koska ne ovat jättäneet vastalauseita tai varaumia vuoden 1946 yleissopimuksen mukaisesti. Valaanpyyntiä voidaan jatkaa myös kansallisten viranomaisten myöntämien erityislupien turvin tieteellisiä tarkoituksia varten. Erityisesti Japanissa toteutetaan "tieteellisiä ohjelmia" ja voidaan toimittaa näiden ohjelmien yhteydessä pyydetty valaanliha myyntiin. Myös alkuperäisväestön harjoittama valaanpyynti on sallittua.

IWC:n tehtävänä on sekä hallinnoida valaanpyyntiä että suojella valaita. Tämä kaksoisrooli on johtanut siihen, että valtiot joko selkeästi vastustavat valaanpyyntiä tai kannustavat sitä. Se vaarantaa kansainvälisen yhteistyön ja hidastaa kaikkien valaslajien tehokkaan suojelun saavuttamista.

Jotta voitaisiin tukea valaiden suojelua puolustavaa kantaa, EU kehottaa kaikkia jäsenvaltioitaan liittymään vuoden 1946 yleissopimukseen, mikäli ne eivät jo ole tehneet niin. EU ja sen jäsenvaltiot tulevat tekemään yhteistyötä muiden maiden kanssa saadakseen ne vastustamaan valaanpyyntiä.

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot esittävät IWC:n puitteissa EU:n yhteisen poliittisen kannan, jonka tarkoituksena on ottaa käyttöön valaiden suojelua koskeva tehokas kansainvälinen sääntelykehys. Yhteisen kannan mukaan jäsenvaltioiden on vastustettava erityisesti valaanpyyntikiellon osittaista tai täydellistä poistamista ja IWC:n salaisten äänestysten käytön laajentamista. Jäsenvaltioiden on myös kannatettava

  • valaiden suojelualueiden luomista
  • alkuperäisväestön valaanpyyntiä sillä edellytyksellä, että kyseessä olevien kantojen suojelu ei vaarannu
  • erityisesti tieteellisiin tarkoituksiin harjoitettavaa valaanpyyntiä koskevan sääntelykehyksen luomista
  • ehdotuksia, jotka ovat johdonmukaisia sen kannan kanssa, jonka EU on omaksunut CITES-yleissopimuksen yhteydessä sekä muiden sellaisten kansainvälisten sopimusten yhteydessä, joiden osapuoli se on
  • suojelukomitean toiminnan jatkamista, ja ehdotuksia, jotka koskevat pienten valaiden suojelukysymyksiä
  • tieteellisten tietojen keräämistä ilman tuhoavia menetelmiä, jotka eivät vahingoita valaita, sekä valaspopulaatioiden suojelua koskevaa tutkimusta.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2007) 821

-

-

Viimeisin päivitys 09.11.2011

Top