Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohjelma puhtaille ja kilpailukykyisille pienille ja keskisuurille yrityksille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ohjelma puhtaille ja kilpailukykyisille pienille ja keskisuurille yrityksille

Jotta pieniä ja keskisuuria yrityksiä voitaisiin auttaa soveltamaan paremmin EU:n ympäristölainsäädäntöä, komissio ehdottaa sääntelyn parantamista koskevaa ohjelmaa, ympäristöasioiden hallintavälineitä, rahoitustukea, paikallista asiantuntemusta sekä viestintää ja tiedotusta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 8 päivänä lokakuuta 2007, "Pieni, puhdas ja kilpailukykyinen - Ympäristölainsäädännön noudattamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tukeva ohjelma" [KOM(2007) 379 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) osuus Euroopan unionin (EU) kaikista yrityksistä on 99 prosenttia ja unionin taloudellisesta lisäarvosta 57 prosenttia. Tästä huolimatta pk‑yritykset eivät sovella suurta osaa EU:n ympäristölainsäädännöstä, koska joko niiden koko tai toiminnan laajuus ei ylitä kyseisen lainsäädännön soveltamiskynnystä tai koska ne eivät tunne ympäristövaikutustaan tai toimintaansa sovellettavaa lainsäädäntöä.

Tämä tilanne aiheuttaa ongelmia pk-yritysten kilpailukyvylle, sillä ne eivät voi hyötyä tehokkaammasta ympäristöasioiden hallinnasta ja ympäristöinnovointien tarjoamista taloudellisista eduista. Ongelmia aiheutuu myös ympäristön sekä –työterveyden ja ‑turvallisuuden tasolla.

Jotta voitaisiin auttaa pk-yrityksiä omaksumaan kestävän tuotannon ja liiketoiminnan malleja, komissio vahvistaa ohjelman, jolla autetaan pk-yrityksiä noudattamaan useammin ympäristölainsäädäntöä vähentäen samalla vaatimusten noudattamiseen liittyviä kuluja sekä lisäämään pk-yritysten ekotehokkuutta, kilpailukykyä ja ympäristöinnovointia.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on parantaa lainsäädäntöä, mukauttaa ympäristöalan hallintavälineitä, antaa rahoitustukea pk-yrityksille, kehittää paikallista asiantuntemusta sekä tiedotusta ja tietoja. Komissio ja jäsenvaltiot arvioivat säännöllisin väliajoin ohjelman toteuttamista. Ensimmäinen arviointi tehdään viimeistään vuonna 2010.

Sääntelyn parantaminen

Lainsäädännön valmistelun ja täytäntöönpanon parantamisella aiotaan tehostaa hallintomenettelyjä kulujen vähentämiseksi, yhdistää ja levittää ympäristövaatimusten täytäntöönpanoon liittyviä parhaita käytäntöjä erityisesti BESTin kaltaisten aloitteiden avulla, olla yhteistyössä toimeenpanosta vastaavien viranomaisten kanssa esimerkiksi IMPEL-verkoston kautta ja neuvoa pk-yrityksiä lainsäädännön valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmien mukauttaminen pk-yrityksiin

Komissio edistää ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) täytäntöönpanoa. Se aikoo muun muassa laajentaa tätä järjestelmää tietyssä ryhmässä tai tietyllä teollisuudenalalla ja kehittää EMAS-Easyn kaltaisia välineitä helpottaakseen järjestelmän soveltamista. Lisäksi se aikoo vähentää EMASiin liittyviä hallinnollisia muodollisuuksia kannustaakseen eurooppalaisia yrityksiä käyttämään sitä.

Asianmukaisen ja kestävän rahoitustuen myöntäminen

Pk-yritykset voivat saada ekotehokkaisiin prosesseihin tehtävien investointien edistämiseen rahoitusta EU:n rahastoista ja tuista, LIFE+ -ohjelmasta, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta ja koheesiopolitiikan uusista välineistä vuosina 2007–2013, kuten EAKR:stä, koheesiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Komissio aikoo julkaista yrityksille tarkoitetun käsikirjan erilaisista rahoitusmahdollisuuksista.

Jäsenvaltiot voivat auttaa valtiontukiin liittyvän lainsäädännön avulla rahallisesti niitä yrityksiä, jotka ovat ympäristölainsäädännön velvoitteiden mukaisia tai jotka toimivat tehokkaammin kuin mitä kyseisissä velvoitteissa määrätään.

Paikallisen asiantuntemuksen kehittäminen

Komissio aikoo vahvistaa jäsenvaltioiden valmiutta tukea pk-yrityksiä järjestämällä koulutusseminaareja, jotka liittyvät tiedonsaantiin, lakisääteisiin velvollisuuksiin ja yritysten ympäristöasioiden hallinnan parantamiseen liittyviin etuihin.

Komission suunnitelmia tukevat euroneuvontakeskusten verkosto ja vuodesta 2008 alkaen uusi yritystoimintaa ja innovointia tukeva verkosto, johon yhdistetään euroneuvontakeskusten ja innovaatiokeskusten palvelut. Nämä verkostot edistävät erityisesti kumppanuuksia ja aktiivista yhteistyötä pk-yritysten kanssa.

Viestinnän tehostaminen ja tiedon parempi kohdentaminen

Olisi myös perustettava monikielinen verkkosivusto, josta pk-yritykset voisivat saada ympäristötietoa, joka liittyy esimerkiksi lainsäädännön täytäntöönpanoon, hallintavälineisiin, rahoitusmahdollisuuksiin ja hyviin käytäntöihin. Komissio aikoo laatia suuntaviivat pk‑yrityksille auttaakseen niitä hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan.

See also

Viimeisin päivitys 02.09.2011

Top