Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuivuuden ja veden niukkuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kuivuuden ja veden niukkuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Tiedonanto (COM(2007) 414 final) – veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen EU:ssa

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa tunnustetaan veden niukkuuden ja keskipitkien tai pitkien kuivuuskausien asettamat merkittävät haasteet Euroopan unionissa (EU). Siinä annetaan myös näihin haasteisiin vastaamiseksi suuntaviivoja, jotka liittyvät seuraaviin:

 • veden hinnan määrittäminen
 • vesivarojen jakaminen
 • kuivuuden ehkäiseminen ja kuivuuden aikana toteutettavat toimet
 • vaihtoehtoiset vedenhankintaratkaisut
 • korkealaatuinen tiedotus ja teknologiset ratkaisut veden niukkuuden ja kuivuuden torjumiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Veden niukkuuteen ja kuivuuteen liittyvien ongelmien ratkaiseminen edellyttää tiettyjen seikkojen huomioon ottamista. Näitä ovat muun muassa
  • tarve panna vesipolitiikan puitedirektiivi täytäntöön kaikilta osin, jotta voidaan korjata vesivarojen huonoa hallinnointia
  • vedenhinnoittelupolitiikan tehottomuus kansallisella tasolla
  • maankäytön suunnittelu
  • veden säästämiseen tähtäävien toimenpiteiden edistäminen ja
  • tarve soveltaa yhtenäistä ja tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa.
 • EU-maiden on määritettävä veden oikea hinta soveltamalla tehokasta vedenhinnoittelupolitiikkaa.
 • On tehostettava vesivarojen ja veteen liittyvän rahoituksen jakamista, jotta vähennetään joihinkin vesistöalueisiin kohdistuvat haitalliset vaikutukset. On toteutettava erityisiä toimenpiteitä etenkin strategisesta ympäristöarvioinnista annettu direktiivin täytäntöön panemiseksi.
 • Kuivuusriskien hallintaa voidaan parantaa, jos EU-maat kehittävät tarvittaessa kuivuusriskien hallintasuunnitelmia ja vaihtavat hyviä käytäntöjä ja tekniikkoja EU:n tasolla. EU:n solidaarisuusrahasto ja unionin pelastuspalvelumekanismi voivat auttaa varmistamaan, että EU-maat saavat asianmukaista apua viipymättä.
 • Edistääkseen veden hukkaamisen ja tuhlaamisen vähentämistä Euroopan komissio suosittelee esimerkiksi kehittämään standardeja vedenkäyttöön liittyville laitteille sekä laatimaan erityistä lainsäädäntöä sellaisille vettä käyttäville laitteille, jotka eivät kuluta energiaa (hanat, suihkusuuttimet, WC:t).
 • Myös kuluttajat ja talouden toimijat on otettava mukaan toimintaan, jotta voitaisiin edistää vettä säästävien toimintatapojen yleistymistä.
 • Tiedon ja tietojen keräämisen parantaminen on päätöksenteon kannalta välttämätöntä. Tämän lisäksi Euroopan vesitietojärjestelmään (WISE) olisi sisällytettävä koko Euroopan kattava veden niukkuutta ja kuivuutta koskeva tietojärjestelmä.
 • EU-maiden toimittamien tietojen ja oman työnsä perusteella komissio laati vuosittaiset seurantakertomukset (2008–2010), joissa arvioitiin eri puolilla Euroopan unionia käytettäviä vaihtoehtoisia toimintamalleja.
 • Vuonna 2012 julkaistuun asiakirjaan Suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi sisältyy veden niukkuutta ja kuivuutta koskevan EU:n politiikan uudelleentarkastelu. Tässä todetaan, ettei veden niukkuuden ja kuivuuden kehityssuunnan kääntämistä koskevaa tavoitetta ole saavutettu.

TAUSTAA

 • Vaikka vesi on arvokas luonnonvara, sen saatavuus voi vähentyä väliaikaisesti kuivuuden vuoksi tai pysyvästi, jolloin veden tarve on suurempi kuin hyödynnettävissä olevat vesivarat (veden niukkuus).
 • Veden saatavuuteen liittyvät ongelmat koskevat monia alueita Euroopassa. Vuoteen 2007 mennessä vähintään 11 prosenttia EU:n väestöstä ja 17 prosenttia sen maa-alasta oli kärsinyt veden niukkuudesta. Ongelman ratkaiseminen edellyttää toimien yhdistämistä EU:n tasolla, ja se on sitäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon, että vedenpuute tulee yleistymään ilmastonmuutoksen takia.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston tiedonanto – Veden niukkuuden ja kuivuuden asettamiin haasteisiin vastaaminen Euroopan unionissa (KOM(2007) 414 lopullinen, 18.7.2007)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Suunnitelma Euroopan vesivarojen turvaamiseksi (COM(2012)0673 final, 14.11.2012)

Viimeisin päivitys: 21.02.2017

Top