Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vuoden 2006 ympäristöpoliittinen katsaus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vuoden 2006 ympäristöpoliittinen katsaus

Ympäristöpoliittisessa katsauksessa käsitellään Euroopan ympäristöpoliitikan kehitystä vuonna 2006 ja ennakoidaan vuoden 2007 näkymiä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2007, "Vuoden 2006 ympäristöpoliittinen katsaus" [KOM(2007) 195 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio tarkastelee tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet eniten Euroopan unionin (EU) ympäristöpolitiikkaan vuonna 2006 kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman neljässä ensisijaisessa toimessa, sekä kehittää alan sääntelyä.

Ilmastonmuutoksen torjumiselle oli vuonna 2006 ominaista energia- ja ilmastopolitiikan välisten siteiden vahvistuminen sekä energiapaketin ja ilmastonmuutoksen torjumistoimenpiteiden hyväksyminen. Lisäksi hyväksyttiin useita ehdotuksia erityisesti lentoliikennealalla sekä saavutettiin edistystä kansainvälisessä yhteistyössä. Jäsenvaltioiden täytyi esimerkiksi ilmoittaa hiilidioksidin päästökauppajärjestelmän puitteissa toiselle päästökauppajaksolle 2008-2012 laatimansa kansallinen päästöoikeuksien jakosuunnitelma, ja komissio on jo tehnyt päätöksen kymmenestä suunnitelmasta.

Vuonna 2007 komissio aikoo keskittyä erityisesti päästökauppajärjestelmän tarkistamiseen, hiilen talteenottoon ja geologiseen varastointiin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, tukeen energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävän maailmanlaajuisen rahaston perustamiselle sekä vesipulaan.

EU jatkoi biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen torjumista erityisesti hyväksymällä biologista monimuotoisuutta koskevan toimintasuunnitelman, jossa vahvistetaan tavoitteet vuodelle 2010 ja sen jälkeiselle ajalle, metsiä koskevan toimintasuunnitelman ja maaperän suojelua koskevan teemakohtaisen strategian.

Tulevaisuudessa on keskityttävä soveltamaan Natura 2000 -verkostoa meriympäristöön, jatkamaan biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES (es de en fr)) puitteissa käytäviä kansainvälisiä neuvotteluja sekä torjumaan metsäkatoa ja kaupallista valaanpyyntiä.

Ympäristöterveyden alalla EU hyväksyi uuden REACH-sääntelypaketin vuoden 2006 lopulla, minkä johdosta se tulee voimaan vuonna 2007. EU hyväksyi myös torjunta-aineita koskevan temaattisen strategian ja kaupunkiympäristöä koskevan strategian sekä täydensi uimavesiä ja pohjavesiä (es de en fr) koskevaa lainsäädäntöään.

Terveysalan toimia jatketaan tekemällä väliarviointi ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta sekä antamalla ehdotuksia ilmansaasteista ja käymällä elohopeaan liittyviä kansainvälisiä neuvotteluja.

Vuonna 2005 hyväksyttyjä temaattisia strategioita luonnonvaroista ja jätteistä sovellettiin käytäntöön vuonna 2006, jotta luonnonvarojen käyttö olisi kestävämpää. Vuonna 2006 annettiin myös useita vaarallisia aineita ja tuotteita sekä jätteitä koskevia direktiivejä, joissa käsiteltiin muun muassa paristoja, romuajoneuvoja ja tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista.

Komissio aikoo laatia kestävää kulutusta ja tuotantoa käsittelevän vihreän kirjan sekä toteuttaa teollisuuspolitiikkaan ja julkisiin hankintoihin liittyviä toimenpiteitä. Myös ympäristöteknologioiden edistämistä jatketaan ja tarkistetaan, ja suunnitelmissa on myös laivanromutusta koskeva vihreä kirja.

Tehostaakseen sääntelyään komissio jatkoi lainsäädännön tarkistamista ja yksinkertaistamista useilla aloilla. Se jatkaa myös yhteistyötään sidosryhmien kanssa mahdollisten ongelmien kartoittamiseksi lainsäädännön soveltamisessa. Lisäksi komissio kehitti välineitä, joiden avulla se voi parantaa tekemiensä poliittisten ehdotusten vaikutustenarviointia.

Vuonna 2007 komissio aikoo muun muassa laatia perustan yhteiselle ympäristötietojärjestelmälle, antaa markkinaperusteisia välineitä koskevan vihreän kirjan ja käynnistää vesitietojärjestelmän.

Taustaa

Kyseinen vuosikertomus kuuluu Lissabonin prosessiin ja EU:n kestävän kehityksen strategiaan (es de en fr), joissa ympäristö on tärkeässä osassa, ja sen tarkoituksena on varmistaa kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman seuranta.

Viimeisin päivitys 28.08.2007

Top