Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia

Euroopan unioni (EU) ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää torjunta-aineiden käytöstä ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia vaaroja ja pyrkiä yleisemmin kestävämpään torjunta-aineiden käyttöön sekä riskien ja käytön selkeään vähentämiseen ammattikäyttöön vaikuttamatta. Ehdotetut toimenpiteet koskevat erityisesti torjunta-aineiden valvonnan ja tutkimuksen lisäämistä, käyttäjille annettavaa koulutusta ja tiedotusta sekä näiden aineiden käyttöön liittyviä erityistoimia.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto, annettu 12. heinäkuuta 2006, luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta [KOM(2006) 372 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista, annettu 12. heinäkuuta 2006.

TIIVISTELMÄ

Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevassa teemakohtaisessa strategiassa * ehdotetaan toimenpiteitä, joilla vähennetään näistä aineista ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia siten, että varmistetaan kuitenkin asianmukainen kasvinsuojelu.

Tässä vaiheessa strategia koskee ainoastaan kasvinsuojeluaineita *. Sitä voidaan myöhemmin laajentaa biosidituotteisiin *, kun niistä on saatu riittävästi tietoa ja kokemuksia, jos niiden osalta tarvitaan vastaavia toimenpiteitä.

Strategialla pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

 • Torjunta-aineista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen ja riskien vähentäminen mahdollisimman täydellisesti.
 • Torjunta-aineiden käytön ja jakelun valvonnan parantaminen.
 • Haitallisen tehoainejäämien tason pienentäminen erityisesti korvaamalla haitallisimmat aineet turvallisemmilla vaihtoehdoilla.
 • Vähän torjunta-aineita käyttävän tai torjunta-aineettoman viljelyn edistäminen.
 • Avoimen järjestelmän kehittäminen raportointiin ja edistyksen seurantaan.

Strategiaan kuuluu toimenpiteitä, jotka pannaan täytäntöön voimassa olevilla oikeudellisilla välineillä ja nykyisten politiikkojen osana, sekä toimenpiteitä, joita ei voida toteuttaa nykyisin välinein vaan joista suurimmasta osasta säädetään tässä direktiiviehdotuksessa.

Nykyiseen lainsäädäntöön soveltuvat toimenpiteet

Kasvinsuojeluaineiden jakelua ja käyttöä koskevan sääntelyn noudattamista on valvottava paremmin, ja tähän päästään muuttamalla näiden aineiden markkinoille saattamisesta annettua direktiiviä 91/414/ETY (es de en fr).

Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä vastaavien yhteisön ja kansallisten viranomaisten on lisäksi tehtävä vertaileva arvio näistä aineista ennen kuin ne hyväksytään ja korvattava aineet turvallisemmilla aina kun se on mahdollista.

Torjunta-ainejäämien vuotuiset seurantaohjelmat otettiin käyttöön vuonna 2005 annetussa asetuksessa (ks. kohta Muut asiaan liittyvät asiakirjat), ja niitä on vahvistettava ja täydennettävä epidemiologisilla tutkimuksilla.

Ympäristön torjunta-ainepitoisuudet on määritettävä sen varmistamiseksi, että käyttäjät noudattavat etiketeissä olevia rajoituksia ja ohjeita ja että riskianalyysien ennusteet ovat päteviä.

Torjunta-ainetutkimusta on parannettava etenkin seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä. Tämä koskee erityisesti hankkeita, joissa keskitytään vaihtoehtoisiin tapoihin torjua tuholaisia ja tutkitaan torjunta-aineiden vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen.

Jäsenvaltioiden on myös muutettava torjunta-aineiden verotusta: komissio kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan torjunta-aineisiin tavanomaisia alv-kantoja, jotta voidaan vähentää houkutusta myydä hintaerojen vuoksi rajojen yli tuotteita, joille ei ole myönnetty lupaa.

Kansainvälisesti on jatkettava Rotterdamin ja Tukholman yleissopimusten soveltamista ja torjunta-aineiden kestävän käytön edistämistä.

Täydentävää lainsäädäntöä vaativat toimenpiteet: direktiiviehdotus

Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut riskien ja torjunta-aineriippuvuuden vähentämiseksi. Sidosryhmien on voitava osallistua toimintasuunnitelmien laatimiseen ja täytäntöönpanoon.

Ehdotuksessa suositellaan myös ammattikäyttäjien ja jakelijoiden koulutusjärjestelmän luomista ja suurelle yleisölle suunnatun valistuksen lisäämistä. Koulutusohjelmista on saatava todistukset, ja niiden on katettava mm. seuraavat aiheet: voimassa oleva lainsäädäntö, torjunta-aineisiin liittyvät vaarat ja riskit sekä käytettävissä olevat keinot niiden havaitsemiseen ja hallitsemiseen, levityskaluston valmistaminen ennen käyttöä ja kaluston käyttömenetelmät ja huolto sekä hätätoimenpiteet onnettomuustapauksissa.

Jäsenvaltioiden nimeämien elinten on säännöllisesti tarkastettava kalusto, jota ammattilaiset käyttävät torjunta-aineiden levitykseen. Tarkastusten on koskettava erityisesti seuraavia kalustonosia: voimansiirto-osat, pumput, sekoituslaitteet, säiliöt, mittausjärjestelmät, valvonta- ja säätöjärjestelmät, putket ja letkut, suodattimet jne. Tarkastuksista annetaan todistus.

Torjunta-aineiden levityskoneistoa ja -tarvikkeita varten on laadittava yhdenmukaiset standardit. Tarkastuksissa näiden standardien mukaisen kaluston ja laitteiden oletetaan täyttävän samoihin standardeihin liittyvät terveyttä, ympäristöä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.

Ehdotuksessa säädetään lentolevityksen kieltämisestä. Poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia, jos toteutettavissa olevia vaihtoehtoja ei ole olemassa tai lentolevitys tarjoaa maasta käsin tehtävään levitykseen verrattuna selkeitä etuja terveyden tai ympäristön kannalta. Jos lupa annetaan, on varmistettava tarvittavat tiedotus- ja suojatoimenpiteet.

Lisäksi säädetään erityisistä vesiympäristön suojelutoimenpiteistä. Etusijalle on asetettava tuotteet, jotka aiheuttavat vähiten vaaraa, tehokkaimmat levitystekniikat sekä aineiden leviämisen rajoittava kalusto. Vesistöjen lähistölle on perustettava puskurivyöhykkeitä. Lisäksi on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla rajoitetaan mahdollisimman pieneen torjunta-aineiden käyttö vesivarantojen lähellä olevilla alueilla, kuten erittäin läpäisevillä alueilla tai - päinvastoin - läpäisemättömillä alueilla, joilla on olemassa suuri riski, että torjunta-aineet valuvat pinta- tai pohjaveteen.

Joillakin herkillä alueilla torjunta-aineiden käyttö on kielletty tai tiukasti rajattua. Tällaisia alueita ovat lintu- ja luontotyyppi direktiivien soveltamisalaan kuuluvat alueet sekä suuren yleisön tai herkkien väestöryhmien käyttämät alueet, joita ovat ainakin puistot, yleiset puutarhat, urheilukentät, koulujen pihat ja leikkikentät.

Torjunta-aineiden ja niiden pakkausten ja jäännösten käsittely ja varastointi on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Direktiiviehdotuksessa säädetään myös, että tuholaistorjunnassa on suosittava ihmisten terveydelle ja ympäristölle vähiten vaarallisia vaihtoehtoja. Jäsenvaltioiden on luotava tarvittavat edellytykset integroidun tuholaistorjunnan soveltamista varten siten, että siitä tulee pakollista viimeistään 1. päivä tammikuuta 2014.

Jotta riskit voidaan arvioida tehokkaasti, komissio kehittää yhdenmukaistetut riski-indikaattorit, jotka lasketaan jäsenvaltioiden keräämien tilastojen perusteella.

Täydentävää lainsäädäntöä vaativat toimenpiteet: myöhemmät ehdotukset

Komission on määrä hyväksyä asetusehdotus kasvinsuojeluaineita koskevista tilastoista vuoden 2006 loppuun mennessä. Sen tarkoituksena on parantaa ja yhdenmukaistaa tiedonkeruuta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä eri jäsenvaltioissa. Näitä tietoja käytetään erityisesti edellä mainittujen riski-indikaattoreiden laskemisessa.

Torjunta-aineiden levityskaluston on täytettävä ympäristövaatimukset ennen kuin ne päästetään markkinoille. Komissio hyväksynee vuoteen 2008 mennessä direktiiviehdotuksen olennaisista vaatimuksista ympäristön suojelemiseksi saatettaessa markkinoille uutta torjunta-aineiden levityskalustoa, mahdollisesti direktiiviin 2006/42/EY sisällytettynä.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Tiedonannossa mainitaan kaksi lisätoimenpidettä, jotka eivät vielä sisälly tähän teemakohtaiseen strategiaan, mutta joista voidaan tehdä ehdotukset myöhemmin, jos ne arvioidaan strategiasta saadun kokemuksen perusteella tarpeellisiksi. Näitä toimenpiteitä ovat torjunta-aineiden käytön vähentämisen kvantitatiivisten tavoitteiden määrittely ja torjunta-aineisiin sovellettavan verojärjestelmän käyttöönotto.

Taustaa

Torjunta-aineita käytetään maataloudessa tai maatalousalojen ulkopuolella kasvien kasvun säätelyyn (kasvinsuojeluaineet) tai muihin tarkoituksiin (pääasiassa biosideja), ja ne pystyvät tappamaan tai torjumaan haitallisia organismeja. Niiden käyttöön liittyy näin merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Ihmisten ja ympäristön välittömällä tai välillisellä altistumisella näille aineille voi kuitenkin olla haittavaikutuksia. Haitat voivat olla kroonisia tai lyhytaikaisia ongelmia, jotka ovat erityisen huolestuttavia lapsilla, vanhuksilla tai aineille jatkuvasti altistuvilla työntekijöillä, taikka veden, ilman tai maaperän saastumisesta johtuvaa ympäristön pilaantumista.

Tämä strategia on yksi vuonna 2002 hyväksyttyyn kuudenteen ympäristöä koskevaan toimintaohjelmaan kuuluvasta seitsemästä teemakohtaisesta strategiasta. Sen perustana on yksityiskohtainen tutkimus sekä laaja suuren yleisön ja sidosryhmien kuuleminen.

Keskeiset termit

 • kasvien tai kasvituotteiden suojelu kaikkia kasvintuhoojia vastaan tai tällaisten tuhoojien toiminnan ehkäiseminen, ellei kyseisten aineiden päätarkoitukseksi katsota pikemminkin hygieeniset syyt kuin kasvien tai kasvituotteiden suojelu;
 • kasvien elintoimintoihin vaikuttaminen, kuten niiden kasvuun vaikuttavat aineet muulla tavoin kuin ravinteina;
 • kasvituotteiden säilyvyys, jolleivät kyseiset aineet tai tuotteet ole säilöntäaineita koskevien yhteisön erityissäännösten alaisia;
 • epätoivottujen kasvien tai kasvinosien tuhoaminen, lukuun ottamatta leviä;
 • kasvien epätoivotun kasvun rajoittaminen tai estäminen, lukuun ottamatta leviä.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

Euroopan unionin virallinen lehti

Menettely

KOM(2006) 373

-

COD/2006/0132

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Asetus (EY) N:o 396/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä tuotteissa.

Asetuksella kootaan yhteen ainoaan tekstiin ja yhdenmukaistetaan enimmäismäärät, joita sovelletaan elintarvikkeiksi tai rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin. Lisäksi siinä vahvistetaan enimmäismäärille oletusarvo. Euroopan unionissa sovelletaan vastedes torjunta-ainejäämien enimmäismääriä elintarvikkeiden ja rehun koostumukseen, jotta ihmisten ja eläinten terveyttä voidaan suojella asianmukaisesti.

Komission tiedonanto, annettu 9. kesäkuuta 2004, Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelma (2004-2010) [KOM(2004) 416 lopullinen (es de en fr) - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Eurooppalaisten terveydellisten olosuhteiden parantamiseksi on tarpeen tuntea tarkkaan ympäristön kielteiset terveysvaikutukset. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on antaa Euroopan unionille (EU) luotettavia tietoja näistä vaikutuksista ja lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä ympäristön, terveyden ja tutkimuksen aloilla.

Komission tiedonanto, annettu 1. heinäkuuta 2002, Kohti torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtaista strategiaa [KOM(2002) 349 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tiedonannossa komissio esittää perustan teemakohtaiselle strategialle, jonka tarkoituksena on vähentää torjunta-aineiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön sekä yleisemmin kehittää torjunta-aineiden käyttöä ympäristön kannalta kestävämpää käyttöä kohti ja vähentää kaiken kaikkiaan riskejä samalla kun viljelykasveja suojellaan riittävästi.

Neuvoston direktiivi 91/414/ETY (es de en fr),annettu 15. heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta [EYVL L 230, 19.8.1991].

Direktiivillä yhdenmukaistetaan kasvinsuojeluaineille myönnettävien lupien ehdot ja lupamenettelyt ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Siinä otetaan käyttöön myös sallittujen aineiden luettelo ja jo markkinoilla olevien aineiden asteittainen arviointiohjelma.

Viimeisin päivitys 27.11.2007

Top