Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biologista monimuotoisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Biologista monimuotoisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Komissio on laatinut toimintasuunnitelman tavoitteenaan pysäyttää biologisen monimuotoisuuden häviäminen vuoteen 2010 mennessä. Toimintasuunnitelma perustuu arviointiin biologisen monimuotoisuuden häviämisestä Euroopassa ja koko maailmassa sekä toimenpiteisiin, joita Euroopan unioni on tähän mennessä toteuttanut ongelman ratkaisemiseksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, Biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä – ja sen jälkeen – Ekosysteemipalvelujen säilyttäminen ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi [KOM(2006) 216 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio on laatinut toimintasuunnitelman biologisen monimuotoisuuden * säilyttämiseksi ja sen vähenemisen pysäyttämiseksi paitsi Euroopan unionissa (EU) myös kansainvälisellä tasolla.

On ehdottoman tärkeää lopettaa ekosysteemien * vahingoittaminen luonnon tulevaisuuden ja sen luontaisen arvon (virkistyksellinen ja kulttuurinen arvo) sekä sen tarjoamien palvelujen suojelemiseksi (ekosysteemipalvelut *). Nämä palvelut ovat olennaisia kilpailukyvylle, kasvulle ja työllisyydelle sekä elinolojen parantamiselle koko maailmassa.

Toimintasuunnitelmassa vahvistetaan kymmenen ensisijaista tavoitetta, jotka liittyvät neljään keskeisimpään toiminta-alueeseen: biologinen monimuotoisuus EU:ssa, maailmanlaajuinen biologinen monimuotoisuus, biologinen monimuotoisuus ja ilmastonmuutos sekä tietopohja. Lisäksi siinä määritellään neljä tärkeintä tukitoimenpidettä (riittävän rahoituksen varmistaminen, EU:n päätöksenteon vahvistaminen, kumppanuuksien muodostaminen ja yleisön koulutuksen, tietoisuuden ja osallistumisen kehittäminen) sekä seuranta-, arviointi- ja täytäntöönpanotoimet. Toimintasuunnitelma on suunnattu sekä EU:lle että jäsenvaltioille. Tarvittavat toimenpiteet on toteutettava vuoteen 2010 mennessä, ja niiden soveltamista tullaan jatkamaan tämän määräajan jälkeenkin.

Biologinen monimuotoisuus EU:ssa

Toimintasuunnitelman tavoitteena on EU:n tärkeimpien luontotyyppien ja lajien suojelu. Tähän pyritään tehostamalla Natura 2000 -verkoston (suojelualueiden määrittäminen ja hoito, verkoston yhdenmukaisuus ja liitettävyys) täytäntöönpanoa, palauttamalla ennalleen uhanalaisimmat lajit ja toteuttamalla suojelutoimenpiteitä syrjäisimmillä alueilla.

Biologisen monimuotoisuuden kestävä suojeleminen on muutakin kuin Natura 2000 -verkoston luomista ja uhanalaisten lajien suojelemista. Sen vuoksi toimintasuunnitelmassa käsitellään biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen säilyttämistä ja ennalleen saattamista EU:n maaseutualueilla, joita ei ole suojattu erikseen. Tässä tarkoituksessa olisi hyödynnettävä mahdollisimman hyvin yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) säädöksiä luonnonarvoiltaan merkittävimpien viljelymaiden ja metsien säilyttämiseksi.

Toimintasuunnitelmassa pyritään myös säilyttämään ja saattamaan ennalleen biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut suojelemattomassa meriympäristössä EU:n alueella. Tällöin kyseeseen tulevat kalakantojen ennalleen saattaminen sekä muille kuin kohdelajeille ja meriympäristön luontotyypeille aiheutuvien vahinkojen vähentäminen yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä.

Yksi toimintaohjelman ensisijaisista tavoitteista on aluekehityksen ja biologisen monimuotoisuuden yhteensopivuuden vahvistaminen EU:ssa erityisesti huolehtimalla jäsenvaltion, alueen tai paikallistasolla paremmasta suunnittelusta biologisen monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi (ympäristövaikutusten arviointi, yhteisön varoilla rahoitettavat hankkeet, suunnittelijoiden ja rakentajien väliset kumppanuudet).

Tavoitteena on myös vähentää merkittävästi vieraiden tulokaslajien ja vieraiden genotyyppien EU:n biologiselle monimuotoisuudelle aiheuttamia vaikutuksia. Tätä tarkoitusta varten olisi laadittava kattava strategia, johon liittyisi erityistoimia, kuten esimerkiksi varhaisvaroitusjärjestelmä.

EU ja maailmanlaajuinen biologinen monimuotoisuus

Jotta biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ekosysteemipalveluihin liittyvän kansainvälisen hallinnon tehokkuus paranisi huomattavassa määrin, toimintasuunnitelmassa ehdotetaan pyrkimysten kohdistamista biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvien sopimusten täytäntöönpanon tehostamiseen.

Lisäksi toimintasuunnitelmassa esitetään biologiselle monimuotoisuudelle ja ekosysteemipalveluille suunnatun EU:n ulkoisen avun merkittävää vahvistamista sekä rahoituksen tasolla että sektorikohtaisissa ja tiettyä maantieteellistä aluetta koskevissa ohjelmissa.

Maailmanlaajuiselle biologiselle monimuotoisuudelle ja ekosysteemipalveluille kansainvälisestä kaupasta aiheutuvia vaikutuksia on lisäksi syytä kiireesti vähentää merkittävästi erityisesti trooppisten metsien häviämisen rajoittamiseksi.

On pyrittävä suurempaan yhdenmukaisuuteen hallinnon, kaupan ja kehitysyhteistyön kesken. EU:n toimien uskottavuuden vuoksi toimenpiteitä on toteutettava myös unionin merentakaisissa maissa ja merentakaisilla alueilla.

Biologinen monimuotoisuus ja ilmastonmuutos

Toimintasuunnitelmassa korostetaan, että biologisen monimuotoisuuden suojelulla voidaan rajoittaa ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksia hiilen varastointimekanismin ansiosta. Huomiota kiinnitetään myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin biologiseen monimuotoisuuteen. Tämän vuoksi toimintasuunnitelmassa vaaditaan ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien rajoittamista biologiseen monimuotoisuuteen tulevaisuudessa kohdistuvien paineiden vähentämiseksi. On myös tuettava biologisen monimuotoisuuden sopeutumista ilmastonmuutokseen, varmistettava Natura 2000 -verkoston yhdenmukaisuus ja minimoitava ilmastonmuutoksen rajoittamista koskevien toimenpiteiden biologiselle monimuotoisuudelle mahdollisesti aiheuttamat vahingot.

Tietopohja

Komissio katsoo toimintasuunnitelmassa, että biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvää tietopohjaa on tarpeen vahvistaa merkittävästi EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää eurooppalaisen tutkimusalueen, tutkimusinfrastruktuurien, tietojen toimittamisen ja yhteentoimivuuden sekä riippumattomien tieteellisten lausuntojen ja päätöksenteon tueksi annettavien tieteellisten neuvojen vahvistamista. Komissio perustaa tätä varten mekanismin, jonka avulla kerätään tieteellisiä lausuntoja.

Tehokkaat puitteet toimintaohjelman tukemiseksi

Komissio on yksilöinyt toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi neljä keskeistä tukitoimenpidettä:

 • riittävän rahoituksen varmistaminen käytettävissä olevien yhteisön välineiden kautta vuosia 2007–2013 koskevien rahoituskehysten puitteissa
 • yhteisön päätöksentekoprosessin vahvistaminen erityisesti silloin kun kyseessä ovat EU:n, jäsenvaltioiden ja alueellisten toimien yhteensovittaminen ja täydentävyys, biologisen monimuotoisuuden valtavirtaistaminen ja ympäristökustannukset
 • kumppanuuksien muodostaminen hallitusten, rahoitussektorin, opetussektorin ja yksityissektorin välille (mukaan luettuina maanomistajat ja suojeluasioita hoitavat tahot)
 • kansalaisten koulutuksen, tietoisuuden ja osallistumisen kehittäminen.

Biologisen monimuotoisuuden pitkän aikavälin visio

Toimintasuunnitelmassa esitettyjen vuoden 2010 tavoitteiden lisäksi komissio aikoo käynnistää keskustelun pitkän aikavälin visiosta, joka tulee toimimaan politiikan pohjana. Tällöin yhteisön politiikkoja laadittaessa ja sovellettaessa olisi otettava huomioon riippuvuutemme luonnosta ja tarve löytää uudelleen tasapaino talous- ja sosiaalikehityksen ja luonnonsuojelun välillä.

Tarve suojella biologista monimuotoisuutta

Biologista monimuotoisuutta on suojeltava kahdesta syystä:

 • luontainen arvo: luonto on mielihyvän ja inspiraation lähde, joka toimii perustana lukuisille matkailu-, vapaa-ajan ja kulttuuritoiminnoille
 • ekosysteemipalvelut: luonto antaa meille elämän ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä hyödykkeitä (ruokaa, lääkkeitä, ilmaa, vettä jne.). Ihminen ja teknologia voivat korvata nämä luonnon tarjoamat palvelut vain rajoitetussa määrin.

Komissio kiinnittää huomiota siihen, että luontotyypit ovat heikentyneet ja lajeja on hävinnyt hälyttävässä määrin. Sen mukaan biologista monimuotoisuutta uhkaavat seuraavat tekijät:

 • maankäytön muutokset, jotka aiheuttavat elinympäristöjen pirstaloitumista, heikentymistä ja tuhoutumista. Maankäytön muutosten taustalla on kaksi tekijää: väestön kasvu ja henkeä kohden lasketun kulutuksen kasvu (molemmat tekijät voimistuvat edelleen tulevaisuudessa ja luovat lisäpainetta)
 • ilmastonmuutos, joka tuhoaa eräitä elinympäristöjä ja organismeja, häiritsee lisääntymiskiertoja, pakottaa organismeja siirtymään jne.
 • muita ympäristöpaineita ovat luonnonvarojen liikakäyttö, vieraiden tulokaslajien leviäminen, ympäristön osatekijöiden ja elinympäristöjen saastuminen, kaupan kautta painetta lisäävä globalisoituminen sekä huono hallinto (kyvyttömyys tunnistaa luonnonpääoman ja ekosysteemipalvelujen taloudellista arvoa).

Biologisen monimuotoisuuden suojelu on kestävän kehityksen strategian ja kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman avaintavoitteista.

Lisäksi EU on jo hyväksynyt biologista monimuotoisuutta koskevia toimenpiteitä

 • EU:n ympäristöpolitiikan yhteydessä: EU:n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia ja toimintasuunnitelmat muodostavat yleisen toimintakehyksen biologista monimuotoisuutta edistäville toimille. Lisäksi luonnonvaraisia lintuja ja luontotyyppejä koskevilla direktiiveillä luodaan Natura 2000 -verkosto, jonka tarkoituksena on luontotyyppien ja lajien suojelu. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta säädetään erikseen
 • muilla EU:n sisäpolitiikan aloilla: biologinen monimuotoisuus otetaan huomioon maatalouspolitiikoissa (yhteisen maatalouspolitiikan uudistus vuodelta 2003, maaseudun kehittämistä koskeva asetus vuodelta 2005), aluepolitiikassa (vaikutustenarviointi ja strateginen ympäristöarviointi) ja kalastuspolitiikassa (yhteisen kalastuspolitiikan uudistus)
 • EU:n ulkopolitiikassa: yhteisö ja jäsenvaltiot ovat sopimuspuolina useissa biologista monimuotoisuutta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa, joiden täytäntöönpanoa on kuitenkin syytä tehostaa. Komissio korostaa myös tarvetta lisätä rahoitusta biologista monimuotoisuutta koskeville kehityshankkeille ja ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevat kysymykset EU:n ulkopuolisille maille myönnettävän tuen yhteydessä.

Toimintasuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja tukitoimenpiteet perustuvat laajaan asiantuntijoiden ja kansalaisten kuulemismenettelyyn.

Keskeiset termit

 • Biologinen monimuotoisuus tarkoittaa lajien ja ekosysteemien sekä niiden geneettisen perimän koko kirjoa. Se käsittää osatekijöidensä monimuotoisuuden ja vaihtelun.
 • Ekosysteemi on autonominen systeemi, jonka muodostavat yksi tai useampi elinympäristö ja siinä elävät lajit. Se toimii osiensa vuorovaikutussuhteiden kautta.
 • Ekosysteemipalveluja ovat muun muassa ruoan, polttoaineen, kuitujen ja lääkkeiden tuotanto, veden, ilman ja ilmaston sääntely sekä maan hedelmällisyyden ja ravinnekierron ylläpito.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2011, Luonnonpääoma elämämme turvaajana: luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 [KOM(2011) 244 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 02.09.2011

Top