Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tulvariskien hallinta EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tulvariskien hallinta EU:ssa

Tulvat ovat riski ihmisten terveydelle, kulttuuriperinnölle, taloudelle ja ympäristölle. Tällä direktiivillä EU luo puitteet tulvariskien arvioinnille, kartoittamiselle ja rajoittamiselle Euroopassa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta.

TIIVISTELMÄ

Tulvat ovat riski ihmisten terveydelle, kulttuuriperinnölle, taloudelle ja ympäristölle. Tällä direktiivillä EU luo puitteet tulvariskien arvioinnille, kartoittamiselle ja rajoittamiselle Euroopassa.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on luoda puitteet toimille, joilla rajoitetaan tulvariskejä EU:ssa arvioimalla vesistöalueiden ja rannikkoalueiden turvariskejä, kartoitetaan merkittäville tulville alttiita alueita ja laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelmia, jotka perustuvat EU-maiden väliseen tiiviiseen yhteistyöhön.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Direktiivissä edellytetään, että EU-maat arvioivat tulvariskiä rannikko- ja vesistöalueilla keräämällä kyseisiltä alueilta tietoja, kuten tietoja tulvahistoriasta sekä karttoja, joissa näkyvät rajat, maankäyttö ja topografia, sekä määrittämällä merkittävien tulvien todennäköisyys tulevaisuudessa ja niiden seuraukset. Nämä ensimmäisen kerran 22.12.2011 mennessä julkaistut arviot tarkistetaan 22.12.2018 mennessä ja sen jälkeen kuuden vuoden välein.
  • EU-maiden tulee myös laatia karttoja, joihin on merkitty merkittävien tulvariskien alueet ja tulvan mahdolliset seuraukset (korkean, keskisuuren tai vähäisen todennäköisyyden perusteella). Nämä ensimmäisen kerran 22.12.2013 mennessä julkaistut kartat tarkistetaan kuuden vuoden välein.
  • EU-maiden on myös laadittava tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka sovitetaan yhteen vesistö- tai rannikkoalueen tasolla. Suunnitelmissa vahvistetaan tulvariskien hallintaa koskevat tavoitteet, jotka keskittyvät pääasiassa ehkäisyyn (esim. rakentamisen välttäminen tulvariskialueilla), torjuntaan (tulvien todennäköisyyttä tietyssä paikassa rajoittavat toimet) ja valmiuteen (väestön tiedottaminen tulvariskeistä ja toimista, joihin tulee ryhtyä tulvan aikana). Suunnitelmat on laadittava 22.12.2015 mennessä, ja ne tarkistetaan kuuden vuoden välein.
  • Sekä tulvariskikartat että hallintasuunnitelmat sovitetaan yhteen vesipolitiikan puitedirektiivin kanssa. Vesipolitiikan puitedirektiivin, tämän direktiivin ja muiden veteen liittyvien direktiivien täytäntöönpanoa ohjaa yhteinen täytäntöönpanostrategia, jonka tavoitteena on myös integroida vesipolitiikat muihin EU:n politiikkoihin, kuten maatalouspolitiikkaan, liikennepolitiikkaan tai tutkimus- ja aluekehityspolitiikkaan.

TAUSTAA

Tulvat ovat luonnonilmiö, jota ei ole mahdollista täysin estää, mutta ihmisen toiminta lisää niiden todennäköisyyttä ja vaikutusta. Tulvariski ja vahinkojen laajuus kasvavat tulevaisuudessa, mikä johtuu ilmastonmuutoksesta, vesistöalueiden epäasianmukaisesta hallinnasta, tulvariskialueille rakentamisesta sekä ihmisten ja kiinteistöjen määrän lisääntymisestä näillä alueilla.

Kun otetaan huomioon, että useimmat Euroopan vesistöalueet levittäytyvät useamman maan alueelle, EU:n tason toimet ovat tehokkaampia, koska tällöin voidaan suorittaa parempi riskinarviointi ja EU-maiden toimet voidaan koordinoida.

Lisätietoa saa Euroopan komission tulvadirektiiviä koskevalta verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/60/EY

26.11.2007

25.11.2009

EUVL L 288, 6.11.2007, s. 27-34

Viimeisin päivitys: 22.04.2015

Top