Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alppien suojelua koskeva yleissopimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alppien suojelua koskeva yleissopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 96/191/EY Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen solmimiseksi (Alppeja koskeva yleissopimus)

Alppien suojelua koskeva yleissopimus

PÄÄTÖKSEN JA YLEISSOPIMUKSEN TARKOITUS

  • Päätös koskee Euroopan yhteisön puolesta hyväksytyn Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen (Alppeja koskevan yleissopimuksen) solmimista.
  • Alppeja koskevan yleissopimuksen tavoitteena on Alppien luonnollisen ekosysteemin pitkäaikainen suojelu, alueen kestävä kehitys ja sen asukkaiden taloudellisten etujen suojelu. Yleissopimuksen pääperiaatteina ovat ehkäisy, saastuttaja maksaa -periaate ja rajat ylittävä yhteistyö.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Yleissopimuksen sopimuspuolia ovat Italia, Itävalta, Liechtenstein, Monaco, Ranska, Saksa, Slovenia, Sveitsi ja Euroopan unioni (EU).
  • Yleissopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sopimuspuolilta toimia aluesuunnittelun, luonnon ja maaseudun säilyttämisen, vuoristomaanviljelyksen, vuoristometsien, maaperän suojelun, turismin ja vapaa-ajan, energian, liikenteen, ilmansaasteiden estämisen, vesien hoidon, väestön ja kulttuurin sekä jätehuollon alalla.
  • Yleissopimuksessa määrätään näitä aloja koskevien täytäntöönpanopöytäkirjojen laatimisesta ja hyväksymisestä sekä osapuolten välisten kiistojen ratkaisemisesta.
  • Sopimuspuolten on tehtävä yhteistyötä tutkimuksen ja alueellisen seurannan sekä oikeudellisten, tieteellisten, taloudellisten ja teknisten asioiden alalla.
  • Sopimuspuolten välinen Alppikonferenssi kokoontuu säännöllisesti (pääsääntöisesti kahden vuoden välein) käsittelemään sopimuspuolten yhteisten etujen mukaisia asioita, tekemään päätöksiä ja antamaan suosituksia.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA YLEISSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

  • Päätöstä on sovellettu 26. helmikuuta 1996 alkaen.
  • Yleissopimus tuli voimaan Euroopan yhteisön osalta 14. huhtikuuta 1998.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 96/191/EY, tehty 26 päivänä helmikuuta 1996, Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen solmimiseksi (Alppeja koskeva yleissopimus) (EYVL L 61, 12.3.1996, s. 31)

Alppien suojelua koskeva yleissopimus (EYVL L 61, 12.3.1996, s. 32–36)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 98/118/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 1997, pöytäkirjan tekemisestä Monacon ruhtinaskunnan liittymisestä Alppien suojelua koskevaan yleissopimukseen (EYVL L 33, 7.2.1998, s. 21)

Neuvoston päätös 2005/923/EY, tehty 2 päivänä joulukuuta 2005, Alppeja koskevaan yleissopimukseen liitettävien maaperän suojelua, energiaa ja matkailua koskevien pöytäkirjojen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 27–28)

Neuvoston päätös 2006/516/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2006, Alppeja koskevaan yleissopimukseen liitettävien maaperän suojelua, energiaa ja matkailua koskevien pöytäkirjojen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 201, 25.7.2006, s. 31–33)

Neuvoston päätös 2006/655/EY, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2006, vuoden 1991 Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltamisesta vuoristoalueiden maatalouden alalla tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 271, 30.9.2006, s. 61–62)

Neuvoston päätös 2007/799/EY, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006, Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta liikenteen alalla tehdyn pöytäkirjan (pöytäkirja liikenteestä) allekirjoittamisesta yhteisön puolesta (EUVL L 323, 8.12.2007, s. 13–14)

Neuvoston päätös 2013/332/EU, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2013, Alppeja koskevan vuonna 1991 tehdyn yleissopimuksen soveltamisesta liikenteen alalla koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 177, 28.6.2013, s. 13)

Viimeisin päivitys: 22.02.2017

Top