Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaupunkiympäristön strategian valmistelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kaupunkiympäristön strategian valmistelu

Komissio tahtoo vahvistaa ympäristöpolitiikan panostusta kaupunkialueiden kestävään kehitykseen eurooppalaisen kaupunkiympäristön strategian avulla. Erityisesti kehitetään toimenpiteitä neljän teeman ympärillä: kaupunkien hoito, kaupunkiliikenne, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto 11. helmikuuta 2004: "Kohti kaupunkiympäristön teemakohtaista strategiaa" (KOM(2004) 60 - Euroopan unionin virallinen lehti C 98, 23.4.2004).

TIIVISTELMÄ

Kaikki Euroopan kaupungit kärsivät samanlaisista ympäristöongelmista. Eurooppalainen kaupunkiympäristön strategia mahdollistaisi näiden ongelmien ratkaisemisen järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti kehittämällä parhaisiin käytäntöihin perustuvia paikallisia aloitteita siten, että paikalliset päättäjät voivat valita ratkaisut ja tavoitteet.

Strategian tavoitteena on keskittyä kaupunkiympäristöön ja ottaa samalla huomioon yhteydet taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Tämän vuoksi strategia sisältää neljä keskeistä ja monialaista teemaa: kaupunkien hoito, kaupunkiliikenne, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu.

Kaupunkien kestävä hoito

Kaupunkialueisiin sovellettavat politiikat ovat usein irrallisia, mikä johtuu niitä koskevien osatekijöiden (rakennukset, infrastruktuurit, liikenne, energia, jätteet jne.) erityispiirteistä ja siitä, että niistä vastaavat eri hallintoviranomaiset. Euroopan tasolla tarvitaan siis entistä vahvempi kehys, jotta voidaan elvyttää ja laajentaa Euroopan suurimpien kaupunkien ympäristöasioiden hallintaa.

Strategian keskeisin tavoite on, että jokaisessa pääkaupungissa ja kaikissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa hyväksytään koko kaupunkialueen ympäristösuunnitelma sekä tärkeimpiin ympäristövaikutuksiin liittyviä tavoitteita ja että niissä pannaan täytäntöön ympäristöjärjestelmä prosessin hallitsemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ympäristön hoitosuunnitelmat

 • mahdollistaisivat kunnille Euroopan unionin lainsäädännön velvoittamien pakollisten toimenpiteiden yhdistämisen (direktiivit ilmanlaadusta ja ympäristömelusta)
 • lisäisivät yhteistyötä hallintotasojen (paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason) sekä paikallisviranomaisten hallintoyksiköiden välillä
 • takaisivat kuntien ympäristöpolitiikan tarvittavan jatkuvuuden peräkkäisten hallintojen välillä
 • takaisivat sen, että Euroopan 500 suurinta kaupunkia olisivat myös keskenään entistä tasavertaisemmassa asemassa ympäristöaloitteiden ja -velvoitteiden osalta.

Kestävä kaupunkiliikenne

Liikenteellä on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja kaupunkilaisten terveyteen sekä yleiseen elämänlaatuun kaupungeissa. Moottoriliikenne on merkittävä ilman epäpuhtauksien kuten otsonin ja NO2:n lähde ja kaupunkiliikenteen osuus liikenteen CO2-päästöistä on lähes 40 prosenttia. Kaksi kolmasosaa Euroopan unionissa loukkaantumisia aiheuttaneista liikenneonnettomuuksista vuonna 2000 tapahtui kaupunkialueilla. Myös melu on vakava ja paheneva ongelma kaupunkialueilla, ja 80 prosenttia melusta on peräisin tieliikenteestä.

Komission mukaan jokaisessa pääkaupungissa ja kaikissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa olisi kehitettävä, hyväksyttävä ja pantava täytäntöön kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma, joka sisältää lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita ja jota tarkistetaan säännöllisesti. Muitakin toimenpiteitä tulisi kehittää. Erityisesti tulisi kannustaa energiaa säästävien ja vähemmän saastuttavien autojen ostoa tai edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä.

Kestävä rakentaminen

Huonoilla suunnittelu- ja rakennusmenetelmillä voi olla merkittävä vaikutus rakennuksen haltijoiden terveyteen (eurooppalaiset ovat lähes 90 prosenttia ajastaan rakennuksien sisällä) sekä ympäristöön (rakennusten lämmityksen ja valaistuksen energiakulutus aiheuttaa 35 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja niistä kertyy vuodessa 450 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä).

Teemakohtaisen strategian puitteissa komissio ehdottaa sellaisen yhteisen menetelmän kehittämistä, johon sisältyy rakennusten ja rakennetun ympäristön yleisen kestävyyden arviointi sekä elinkaarikustannusindikaattorit. Kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan kehittämään ja panemaan täytäntöön kansallinen kestävän rakentamisen ohjelma. Lisäksi komissio suunnittelee lisätoimenpiteitä kuten pienten rakennusten korjausta, muita kuin energiaan liittyviä uusia ekotehokkuusvaatimuksia, rakennusmateriaalien ympäristömerkintöjen kehittämistä sekä jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtaisen strategian toteuttamista.

Kestävä kaupunkisuunnittelu

Kestävällä kaupunkisuunnittelulla viitataan maankäytön malleihin ja tapoihin kaupunkialueilla. Komissio puuttuu tiettyihin tämän alan ongelmiin kuten yhdyskuntarakenteen hajautumiseen (kaupunkien laajentuminen ympäröivälle maaseudulle, mikä synnyttää harvahkon asutusalueen ja pahentaa siten liikenneongelmia), käyttämättä olevien teollisuusalueiden ja tyhjien kiinteistöjen suureen lukumäärään, infrastruktuurien sijaintiin liittyviin kysymyksiin sekä tarpeeseen lisätä ja suojella viheralueita.

Kestävän kaupunkisuunnittelun omaksumiseksi tuleva strategia kannustaa jäsenvaltioita

 • valvomaan, että kaupunkien asutussuunnitelmissa huomioidaan ympäristökysymykset
 • tukemaan käyttämättä olevien rakennettujen maa-alueiden hyödyntämistä, erityisesti teollisuusalueita ja tyhjiä kiinteistöjä
 • asettamaan asuntoalueiden maankäyttöasteelle vähimmäisarvoja, jotka edistävät mahdollisimman tiivistä rakentamista ja hillitsevät yhdyskuntarakenteen hajautumista
 • sisällyttämään maankäytön suunnitteluprosesseihin ilmastonmuutoksen vaikutukset kyseiseen kaupunkiin.

Kattava strategia

Näiden neljän ensisijaisen teeman rinnalle Komissio suunnittelee kattavaa lähestymistapaa jossa:

 • yhdennetään kaupunkiympäristökysymyksiä: asiaankuuluviin yhteisön politiikkoihin (liikenne-, koheesio- ja terveyspolitiikkaan sekä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen politiikkaan jne.) sekä yhteisön ympäristöpolitiikan avainaloilla (vesi, ilma, melu, jätteet, ilmastonmuutos, luonto ja biologinen monimuotoisuus) ja eri hallintotasoilla (EU:n taso, kansallinen taso, aluetaso ja paikallistaso).
 • määritellään avainindikaattorit, joiden avulla teemakohtaisen strategian vaikutuksia ja kaupunkiympäristön tilaa voidaan seurata.
 • tuetaan hyvien käytäntöjen valtavirtaistamista paikallistasolla ja levitetään tutkimustuloksia.

Taustaa

Komissio aloittaa tällä tiedonannolla laajan asianomaisten kuulemisen, jotta voidaan arvioida temaattisen strategian puitteisiin parhaiten soveltuvia toimenpiteitä, joilla voitaisiin auttaa Euroopan kaupunkeja parantamaan ympäristöään ja tekemään kaupungeista terveellisempiä ja viihtyisämpiä.

Kaupunkiympäristön strategia on yksi seitsemästä teemakohtaisesta strategiasta, jotka mainitaan kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto 11 tammikuuta 2006 kaupunkiympäristöä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta [KOM(2005) 718 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

See also

Lisätietoja tämän tiedonannon jatkotoimista on saatavilla kaupunkiympäristön strategiaa käsittelevillä sivuilla (EN).

Viimeisin päivitys 22.02.2006

Top