Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva eurooppalainen rekisteri (PRTR-rekisteri)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva eurooppalainen rekisteri (PRTR-rekisteri)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 166/2006 epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella perustetaan epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva eurooppalainen rekisteri (PRTR-rekisteri).
 • Rekisteri on Euroopan unionin (EU) ylläpitämä julkisesti käytettävissä oleva sähköinen tietokanta, jonka toivotaan edistävän ympäristön pilaantumisen vähentämistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksella perustetaan eurooppalainen epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri (PRTR-rekisteri) julkisesti käytettävissä olevan sähköisen tietokannan muodossa. Tietokanta täyttää EU:n toukokuussa 2003 allekirjoittaman epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) pöytäkirjan vaatimukset.
 • Rekisteri on internetissä kaikkien käytettävissä maksutta. Rekisteristä voi hakea tietoa eri hakuperusteilla (esim. epäpuhtauden laji, maantieteellinen sijainti, päästöjen kohteena olevat ympäristöt tai päästöjen lähteenä olevat laitokset).

PRTR-rekisterin sisältö

 • Rekisterissä on tietoa ilmaan, veteen ja maaperään kohdistuvista epäpuhtauksien päästöistä sekä jätteiden ja jätevedessä olevien epäpuhtauksien siirroista laitoskokonaisuuksien ulkopuolelle. Rekisteri kattaa liitteessä II luetellut 91 epäpuhtautta, joihin lukeutuu muun muassa kasvihuonekaasuja, muita kaasuja, raskasmetalleja, torjunta-aineita, kloorattuja orgaanisia aineita ja muita epäorgaanisia aineita.
 • Päästöistä on ilmoitettava, kun ne ylittävät tietyt kynnysarvot ja ovat peräisin jostakin liitteessä I luetelluista 65 toiminnosta. Useimpia toiminnoista säännellään myös teollisuuden päästöistä annetulla direktiivillä, ja ne kattavat etenkin seuraavilla aloilla toimivat laitokset: energiantuotanto, mineraaliteollisuus, jätehuolto ja jätevesien käsittely sekä paperin ja puun tuotanto ja jalostus.
 • Rekisteri sisältää tietoa myös hajakuormituslähteistä aiheutuvista päästöistä, jos tällaisia tietoja on saatavilla.

PRTR-rekisterin toiminta

 • EU-maat keräävät tietoa kansallisella tasolla ja toimittavat ne Euroopan komissiolle. Tietoja syötetään tietokantaan säännöllisesti. Laitosten toiminnanharjoittajien on toimitettava tiedot toimivaltaisille kansallisille viranomaisille vuosittain.
 • Lisäksi EU-maiden on kerättävä tietoa hajakuormituslähteistä aiheutuvista päästöistä käyttäen kansainvälisesti hyväksyttyjä menettelyjä.
 • EU-maiden on raportoitava keräämänsä tiedot komissiolle säädettyyn määräaikaan mennessä (15 kuukauden kuluessa kunkin ilmoitusvuoden päättymisestä). EU-maat voivat pitää tiettyjä tietoja salassa. Tällöin niiden on ilmoitettava komissiolle, minkälaisia tietoja on pidetty salassa ja mistä syystä.
 • Komissio asettaa tietokannan tiedot yleisön saataville Euroopan ympäristökeskuksen avustamana huolehtimalla, että tiedot ovat internetissä säädettyyn määräaikaan mennessä (16 kuukauden kuluessa kunkin ilmoitusvuoden päättymisestä).

Yleisön osallistuminen

Asetus on keskeinen väline Århusin yleissopimuksen vaatimusten täyttämisessä, sillä siinä annetaan yleisölle mahdollisuus osallistua rekisterin tulevaan kehittämiseen ja asetuksen muutosten valmisteluun.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 24. helmikuuta 2006 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1–17)

Asetukseen (EY) N:o 166/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle edistymisestä epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin (E-PRTR) perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 166/2006 täytäntöönpanossa (COM(2013) 111 final, 5.3.2013)

Pöytäkirja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä (EN)

Neuvoston päätös 2006/61/EY, tehty 2 päivänä joulukuuta 2005, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 32, 4.2.2006, s. 54–55)

Viimeisin päivitys: 01.03.2017

Top