Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ympäristötieto – yleisön oikeus saada tietoa (Århusin yleissopimus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ympäristötieto – yleisön oikeus saada tietoa (Århusin yleissopimus)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1367/2006 – Århusin yleissopimuksen soveltaminen

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Siinä vaaditaan EU:n toimielimiä ja elimiä panemaan täytäntöön Århusin yleissopimuksen velvoitteet. Nämä velvoitteet takaavat yleisön* tiedonsaannin, osallistumisen päätöksentekoon ja oikeuden saatavuuden ympäristöasioissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n toimielinten ja elinten on

taattava heidän saamansa tai tuottamansa ympäristötiedon* julkinen saatavuus

varmistettava, että ympäristötietoa saatetaan asteittain yleisön saataville ja levitetään yleisölle

annettava yleisölle mahdollisuus osallistua varhaisessa vaiheessa ja tosiasiallisesti ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun

mahdollistettava oikeuden saatavuus EU:n ympäristöasioissa

vältettävä kaikkea kansalaisuuteen, kansallisuuteen tai kotipaikkaan perustuvaa syrjintää käsitellessään ympäristötietoa koskevaa pyyntöä

järjestettävä tieto tietokantoihin, jotka ovat helposti yleisön saatavilla

ajantasaistettava tiedot tarvittaessa ja taattava, että ne ovat täsmällisiä ja vertailukelpoisia

ilmoitettava pyynnön esittäjälle 15 työpäivän kuluessa, jos pyydetty tieto ei ole heidän hallussaan.

Ympäristöasioiden tietokantojen tai rekisterien on sisällettävä seuraavaa:

kansainvälisten valtiosopimusten, sopimusten ja yleissopimusten tekstit sekä lainsäädäntötekstit, politiikat, suunnitelmat ja ohjelmat

yllä lueteltujen täytäntöönpanon edistymistä koskevat kertomukset

EU:n oikeuden rikkomista koskevien menettelyjen vaiheet

tiedot, jotka on saatu ympäristöön mahdollisesti vaikuttavien toimien seurannasta

luvat, joilla saattaa olla vaikutus ympäristöön

tutkimukset ympäristövaikutuksista ja riskiarvioinnit.

Valtiosta riippumaton järjestö, joka täyttää tietyt edellytykset, on oikeutettu pyytämään ympäristöasiaa koskevaa sisäistä uudelleentarkastelua EU:n toimielimeltä.

Tietopyyntöjen katsotaan olevan avoimia yleisölle. Niistä voidaan kieltäytyä vain erityistapauksissa, kuten jos meneillään on oikeudenkäynti tai jos tiedon ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti tiedon kohteena olevan ympäristön, kuten harvinaisten lajien pesimispaikkojen, suojeluun.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 28. syyskuuta 2006. Sitä alettiin soveltaa 28. kesäkuuta 2007

TAUSTAA

Århusin yleissopimus

KESKEISET TERMIT

* Yleisö: yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ja näiden yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät.

* Ympäristötieto: kirjallisessa, visuaalisessa, kuultavassa, sähköisessä tai muussa muodossa olevaa ympäristöasioita koskevaa tietoa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264 25.9.2006, s. 13–19)

Viimeisin päivitys: 18.11.2015

Top