Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaivannaisteollisuuden jätehuolto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kaivannaisteollisuuden jätehuolto

Euroopan unioni on ottanut käyttöön toimenpiteitä kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittavaikutusten torjumiseksi tai minimoimiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta - Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission julistus

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni on ottanut käyttöön toimenpiteitä kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittavaikutusten torjumiseksi tai minimoimiseksi.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä 2006/21/EY esitellään toimenpiteet sellaisten jätteiden turvalliseen huoltoon, jotka syntyvät mineraalivarojen etsinnässä, louhinnassa, rikastuksessa ja varastoinnissa sekä louhosten toiminnassa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Toiminnanharjoittajalla on oltava lupa toimia kaivannaisteollisuuden jätealueella. Direktiivissä määritetään säännöt, joita kunkin EU-maan viranomaisten on noudatettava myöntäessään lupia toiminnanharjoittajille.

Viranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin, kun uusi jätealue rakennetaan tai kun olemassa olevaan jätealueeseen tehdään muutoksia, jotka koskevat:

 • sijaintia
 • fyysistä vakautta
 • maaperän, ilman ja vesien pilaantumisen estämistä
 • valvontaa ja tarkastusta
 • jätealueen käytöstä poistamista, maan kunnostamista ja käytöstä poistamisen jälkeistä ajanjaksoa.

A-luokkaan kuuluvat jätealueet*

A-luokkaan kuuluvien jätealueiden (jotka aiheuttavat erityisiä terveys- ja ympäristöriskejä) toiminnanharjoittajien on laadittava:

 • onnettomuuksien torjuntaa ja turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevat toimintaperiaatteet
 • sisäinen pelastussuunnitelma, jossa määritetään paikalla toteutettavat toimenpiteet onnettomuustapauksessa.

A-luokan luokitteluperusteet määritetään päätöksessä 2009/337/EY.

Kansallisten viranomaisten on laadittava ulkoiset pelastussuunnitelmat, joissa täsmennetään toimenpiteet paikan ulkopuolelle aiheutuvien vaikutusten käsittelemiseksi onnettomuustapauksessa.

Toiminnanharjoittajan on esitettävä rahoitusvakuus sen varmistamiseksi, että direktiivin velvoitteet täytetään ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan on myös varmistettava, että rahoitusta on saatavilla alueen kunnostamiseen, kun jätealue poistetaan käytöstä.

Päätöksessä 2009/335/EY määritetään rahoituksen asettamista koskevat tekniset suuntaviivat.

Jätehuolto

Toiminnanharjoittajan on laadittava jätehuoltosuunnitelma jätteen määrän torjumiseksi tai vähentämiseksi sekä jätteen hyödyntämisen edistämiseksi ja turvallisen jätteen hävittämisen varmistamiseksi. Viranomaisen on tarkasteltava suunnitelmaa uudelleen viiden vuoden välein.

Siihen on sisällyttävä:

 • jätteen ja sen ominaisuuksien kuvaus (kemialliset, fyysiset ja geologiset ominaisuudet). Jätteen määrittelyä koskevia teknisiä vaatimuksia, jotka on annettu direktiivin liitteessä II, täydennetään päätöksellä 2009/360/EY. Lisäksi päätöksellä 2009/359/EY täydennetään pysyvän jätteen määritelmää
 • kuvaus aineista, joilla mineraalivaroja prosessoidaan sekä jätteen kuljetuksessa ja käsittelyssä käytettävistä menetelmistä
 • valvonta- ja seurantamenettelyt
 • jätealueen käytöstä poistamiseen liittyvät toimenpiteet ja sen käytöstä poistamisen jälkeinen valvonta
 • ennaltaehkäisevät toimenpiteet vesien ja maaperän pilaantumisen estämiseksi.

Viranomaisten on varmistettava, että toimijat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin vesien ja maaperän pilaantumisen estämiseksi erityisesti seuraavin keinoin:

 • suotoveden (mitä tahansa nestettä, joka suotautuu sijoitetun jätteen läpi, mukaan lukien pilaantunut valuma) määrän arviointi ja torjuminen siten, etteivät pinta- ja pohjavedet saastu
 • jätealueen saastuneen veden ja suotoveden kerääminen ja käsitteleminen, jotta ne voidaan päästää vesistöihin.

Mineraalien louhinnassa käytettävään syanidiin liittyen direktiivissä määritetään toimenpiteet, joiden avulla pyritään rajoittamaan pitoisuuksia rikastusjätettä sisältävissä altaissa* ja jätevesissä.

Tarkastukset ja kertomukset

Viranomaisten on tarkastettava jätealueet säännöllisin väliajoin, myös lopullisen käytöstä poistamisen jälkeen. Toiminnanharjoittajan on pidettävä ajantasaista rekisteriä kaikista jätehuoltotoimista ja toimitettava nämä tiedot viranomaisten tarkastettaviksi. EU-maiden on toimitettava kertomus direktiivin täytäntöönpanosta Euroopan komissiolle joka kolmas vuosi.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Asetusta alettiin soveltaa 1. toukokuuta 2006 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* A-luokan jätealue: jätealue luokitellaan A-luokkaan, jos:

 • jätealueen tämänhetkisen tai tulevan koon, sijainnin ja ympäristövaikutusten kaltaiset tekijät huomioon ottavassa riskianalyysissä todetaan, että jätealueen pettämisestä tai virheellisestä toiminnasta, esimerkiksi jätekasan sortumisesta tai padon murtumisesta, voisi aiheutua merkittävä onnettomuus tai
 • jätealueella on jätettä, joka luokitellaan vaaralliseksi (kun se ylittää tietyn enimmäismäärän) tai
 • jätealueella on aineita tai valmisteita, jotka luokitellaan vaarallisiksi (kun ne ylittävät tietyn enimmäismäärän).

* Rikastusjätealtaat: rikastusjäte on louhintaprosessissa syntyvää sivukiveä ja jätevettä (osa siitä on kemiallista, kuten syanidia). Rikastusjäte pumpataan usein sedimentoitumista varten altaisiin, jossa eri kiinteät aineet erotetaan vedestä.

Lisätietoja:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/21/EY

1.5.2006

-

EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15-34

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14-92

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2009/335/EY, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2009, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY mukaisista rahoitusvakuuden asettamista koskevista teknisistä suuntaviivoista (EUVL L 101, 21.4.2009, s. 25-25)

Komission päätös 2009/337/EY, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2009, jätealueiden luokitteluperusteiden määrittämisestä kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY liitteen III mukaisesti (EUVL L 102, 22.4.2009, s. 7-11)

Komission päätös 2009/358/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2009, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 18 artiklassa tarkoitetusta tietojen yhtenäistämisestä ja säännöllisestä toimittamisesta sekä kyselylomakkeesta (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 39-45)

Komission päätös 2009/359/EY, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2009, pysyvän jätteen määritelmän täydentämisestä kaivannaisjätteiden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY 22 artiklan 1 kohdan f alakohdan täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 46-47)

Komission päätös 2009/360/EY, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2009, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/21/EY vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentämisestä (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 48-51)

Viimeisin päivitys: 09.09.2015

Top